Planteforedlerrett

I Norge er det Plantesortsnemnda som tildeler planteforedlerrett, også kalt rettsbeskyttelse av plantesorter. Mattilsynet fungerer som sekretariat for Plantesortsnemnda.

Publisert

Planteforedlerrett er sortseiers enerett til å selge og produsere formeringsmateriale (såkorn, frø, morplanter med mer). Med en slik enerett kan sortseier kreve betaling av andre som vil produsere og formere sorten.

Planteforedlerretten reguleres gjennom lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og forskrift om planteforedlerrett. Norsk regelverk er basert på bestemmelsene i den internasjonale konvensjonen for beskyttelse av plantesorter, UPOV-konvensjonen av 1978 (International Union for the Protection of new Varieties of Plants). 

Plantesortsnemnda 

Plantesortsnemnda består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. Plantesortsnemnda forvalter lov og forskrift om planteforedlerrett. Dette innebærer at nemnda avgjør søknader om planteforedlerrett (rettsbeskyttelse) av sorter. I tillegg gir nemnda råd til Mattilsynet ved godkjenning av sorter for oppføring på Norsk offisiell sortsliste. 

Plantesortsnemnda (plantesortsnemnda.no)

Den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV) 

Norge er medlem av den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV) og har gjennomført bestemmelsene i UPOV-konvensjonen av 1978 i norsk rett. UPOVs formål er å tilby og fremme et effektivt system for beskyttelse av nye plantesorter og derigjennom oppmuntre til utvikling av nye plantesorter. 

UPOV (upov.int)

Søke om planteforedlerrett

Søknadsskjema for rettsbeskyttelse av plantesorter (plantesortsnemnda.no)

Regelverk

Planteforedlerloven - plfl

Forskrift om planteforedlerrett