Til hovudinnhald

Opplysningsplikt om plantehelserestriksjoner på landbrukseiendom

Eier av en eiendom plikter å opplyse om restriksjoner på bruksenheten ved salg, leie, forpaktning eller maskinsamarbeid med mer.

Publisert

Ved funn av regulert planteskadegjører på en eiendom, vil Mattilsynet fastsette tiltak for å utrydde, hindre smittespredning eller begrense utbredelsen.

Slike tiltak kan for eksempel være forbud mot å dyrke visse planteslag, forbud mot å selge jord eller planter med jord, forbud mot maskinsamarbeid med naboeiendom, krav om vekstskifte med mer.

Skal du selge hele eller deler av eiendommen din, leie bort jord eller inngå avtale om maskinsamarbeid med mer, må du opplyse den annen part om slike restriksjoner som er lagt på bruksenheten, jf. § 39 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse).

Det er viktig å merke seg at påvisning av en regulert skadegjører på en eiendom også kan få konsekvenser for en annen eiendom, dersom det har vært maskinsamarbeid eller annet som kan ha medført risiko for smitte (se definisjoner av uttrykk og definisjoner i Vedlegg 13 i forskrift om plantehelse).

Se ellers plantehelseforskriften §§ 4, 5 og 6 vedrørende bestemmelser om tiltak mot planteskadegjørere.

Regelverk

Forskrift om plantehelse

§ 39. Opplysningsplikt

Den som eier eller overdrar fast eiendom, plikter ved salg, forpaktning eller bortleie å gjøre den annen part kjent med eventuelle restriksjoner som med hjemmel i denne forskriften er lagt på eiendommen. Slike opplysninger skal gis før avtale inngås.

§ 4. Planteskadegjørere som er forbudt å spre

Det er forbudt:
 1. a.
  å spre planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1
 2. b.
  å spre planteskadegjørere nevnt i vedlegg 2 dersom de forekommer på planter og andre smittebærende emner angitt i vedlegget.

§ 5. Særskilte krav for å hindre spredning av planteskadegjørere

Virksomheter som produserer planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 4B, kan bare omsette det som er produsert dersom virksomheten kan dokumentere at kravene i vedlegget er oppfylt. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst 3 år etter omsetning.
Det er forbudt å plante eller omsette planter nevnt i vedlegg 7.

§ 6. Fastsetting av tiltak

Mattilsynet kan når det foreligger risiko for spredning av planteskadegjørere nevnt i vedleggene 1, 2 og 6, fastsette tiltak for å utrydde, hindre smittespredning eller begrense utbredelsen av planteskadegjørerne. Med dette formål kan Mattilsynet bl.a.:
 1. a.
  forby eller sette vilkår for avhending av planter og plantemateriale
 2. b.
  påby destruksjon av planter og plantemateriale
 3. c.
  påby desinfeksjon og andre tiltak for å sanere eller bekjempe mulig smitte
 4. d.
  legge jord i karantene
 5. e.
  forby maskinsamarbeid
 6. f.
  forby såing eller planting av visse planteslag
 7. g.
  gi påbud om vekstskifte
 8. h.
  fastsette sikkerhetssoner og iverksette ovennevnte tiltak innenfor disse.

Vedlegg 13. Definisjoner

I denne forskrift menes med:
Europeiske land: Land tilhørende det geografiske Europa, inkludert Spitsbergen, Jan Mayen, Kanariøyene, Madeira, Azorene, Kypros, Malta, Russland vest for 60 grader øst, men ikke Tyrkia, Aserbajdsjan, Kazakstan og Georgia.
Frø: Frø i botanisk forstand, unntatt frø som ikke er beregnet for såing.
Omsetning: Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.
Opprinnelsesland: Det land hvor plantene eller plantedelene er dyrket.
Planter og formeringsmateriale: a) Levende planter og levende plantedeler som er og skal forbli plantet eller skal omplantes.
b) Levende planter og levende plantedeler som ennå ikke er plantet, men som skal plantes, inkludert bl.a. frø, podekvister, okulasjonsmateriale, vevskulturer, løk og knoller.
Planter og plantedeler: Planter og formeringsmateriale, samt andre levende plantedeler.
Levende plantedeler inkluderer bl.a.:
- frukt, i botanisk forstand (ikke dypfryst)
- grønnsaker (ikke dypfryst)
- rot- og stengelknoller, løk og jordstengler
- avskårne blomster
- greiner med bladverk
- felte trær med bladverk
Planter og andre smittebærende emner: Planter og plantedeler, samt bl.a. tre, korn, sopp, dyrkingsmedia og andre gjenstander som kan føre med seg smitte av planteskadegjørere.
Planteskoleplanter: a) Treaktige prydplanter for dyrking på friland.
b) Flerårige urteaktige prydplanter for dyrking på friland (unntatt blomsterløk og knollvekster i hviletilstand).
c) Planter til frukt- og bærproduksjon.
Planting: Enhver anbringelse av planter for å sikre deres framtidige vekst og reproduksjon.
Planteskadegjører: Organisme (inkluderer bl.a. planter, bakterier, sopper og nærstående organismer, nematoder, insekter, midd og andre dyr) eller virus, viroid og annen patogen agens, som kan forårsake skade på planter og plantedeler eller deres vekstvilkår.
Produksjonssted Enhver lokalitet eller samling av jordarealer som drives som én produksjons- eller bruksenhet. Et produksjonssted kan omfatte flere underenheter som av plantehelsemessige grunner drives adskilt.
spp.: Species, arter.
Tre: Om annet ikke er spesielt angitt:
a) Tre med eller uten bark som helt eller delvis har beholdt den opprinnelige, runde overflate og treavfall, flis, spon mv. som er laget av slikt tre.
b) Tre benyttet som underlag, mellomlegg, paller eller emballasje, hvis dette anses for å kunne føre med seg eller spre planteskadegjørere.
Treemballasje i henhold til ISPM 15: Treemballasje som brukes ved transport av varer, herunder:
- pakkasser,
- sprinkelkasser,
- tomler og lignende emballasje,
- lastepaller,
- kassepaller og lignende lasteanordninger,
- pallekarmer,
samt tre, inkludert tre som ikke har bevart sin naturlige runde overflate, som anvendes til å kile fast eller understøtte annen last.
Følgende omfattes ikke:
- Tre og treemballasje som utelukkende består av ubearbeidet tre av tykkelse på maksimalt 6 mm.
- Tre og treemballasje som utelukkende består av bearbeidet tre som er framstilt ved hjelp av lim, varme eller trykk, eller en kombinasjon av dette.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no