Til hovedinnhold

Lys ringråte

Lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus) er en alvorlig sykdom på potet.

Status

Lys ringråte er en regulert planteskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge.

Lys ringråte forekommer i Norge, og kartleggingsprogram gjennomføres med mål om å utrydde sykdommen.

Om planteskadegjøreren

Lys ringråte er en alvorlig sykdom på potet. Den er forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, som er regulert i plantehelseforskiften.

Lys ringråte er tidligere påvist flere steder i Norge.

Status regelverk

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (lys ringråte) er listet i vedlegg 1 i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (lys ringråte) er også omtalt under særskilte krav i forskriftens vedlegg 4A nr. 18.3, 28, 33 og 36 og i vedlegg 4B nr. 6.1, 6.2, 13 og 14. Forbudet mot import av settepoteter og andre arter i søtvierfamilien i vedlegg 3 nr. 8 og 9, rettes også blant annet mot lys ringråte, selv om skadegjøreren ikke spesifikt nevnes.

Symptomer

Bakterien som forårsaker sjukdommen, angriper plantenes ledningsvev, slik at potetriset visner og potetene råtner. Etter hvert vil hele knollen gå i oppløsning. Symptomene kan forveksles med angrep av stengelråte, bløtråte eller mørk ringråte, som er andre bakteriesjukdommer på potet. Hvis man skjærer gjennom angrepne knoller, vil man kunne se at ledningsvevet, som ligger litt innenfor skallet, er mer eller mindre sterkt gul farget, og det virker glassaktig. Klemmer man på knollen, vil det fra snittflaten tyte ut en smøraktig, bløt masse.

Lys ringråte kan være til stede i planten som latent smitte, uten at det fører til synlig råte eller visning. Slik smitte kan være til stede i et potetparti i mange år før det slår ut i synlig råte

Gjennomskåret potet angrepet av lys ringråte med karakteristisk lyst brun, ringformet råte
Denne gjennomskårete poteten er angrepet av lys ringråte med karakteristisk lyst brun, ringformet råte. Foto: Bioforsk

Spredning

Den viktigste spredningen av lys ringråte skjer ved at knoller med smitte blir brukt som settepoteter. Det er derfor viktig å bruke sertifiserte settepoteter, som er kontrollerte, analyserte og funnet fri for lys ringråte.

Råtne potetknoller inneholder store mengder bakterier og vil kunne smitte friske potetknoller som de kommer i kontakt med. Rester av råtne knoller som blir liggende igjen på overflater av maskiner og redskaper, kasser og utstyr som brukes i potetdyrkingen, vil være smittefarlig i minst ett år, selv om det tørker inn og blir utsatt for en svært kald vinter.

I jorda kan lys ringråte overleve i planterester og knoller som blir liggende igjen i jorda. I vårt klima vil den kunne overleve på denne måten i ett års tid. Lys ringråte kan overleve bare noen få dager fritt i jord og vann. Mellom naboplanter i åkeren vil spredning av lys ringråte skje bare i begrenset omfang.

Vertplanter

Potet er den eneste kjente, naturlige vertplanten til lys ringråte. Eggplante og tomat kan smittes kunstig.

Bekjempelse

Lys ringråte er tidligere funnet flere steder, og tiltak for å utrydde smitten har vært gjennomført.  

Forebyggende tiltak

  • Bruk bare sertifiserte settepoteter.
  • Rengjør og desinfiser regelmessig alt utstyr som brukes i potetdyrkingen.
  • Bruk ikke redskaper og maskiner som har vært benyttet i villahage.

Forbud mot å importere settepoteter til Norge og krav om at sertifiserte settepoteter skal vere kontrollert og funnet fri for lys ringråte før omsetning.

Ved funn av lys ringråte kan Mattilsynet pålegge tiltak for å bekjempe og hindre videre spredning. Slike tiltak kan være

  • destruksjon av planter og knoller som er smittet
  • forbud mot maskinsamarbeid med bruk som ikke er smittet
  • krav om bruk av sertifiserte settepoteter
  • rengjøring og desinfeksjon av redskap, maskiner, kasser og lager som har vært i kontakt med et smittet potetparti