Til hovedinnhold

EPPOs arbeid med planteskadegjørere

En av EPPOs (Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet) oppgaver er å bistå medlemslandene i arbeidet med å hindre introduksjon og spredning av farlige planteskadegjørere.

Publisert

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) arbeider blant annet med å identifisere hvilke planteskadegjørere som kan representere slik risiko. Som del av dette arbeidet samler EPPO informasjon og gjennomfører dokumenterte risikoanalyser for utvalgte planteskadegjørere.

Les mer om EPPOs arbeid med risikovurderinger (eppo.int).

Skadegjørere som har vært gjenstand for slik arbeid i EPPO og der konklusjonen er en anbefaling om at de bør reguleres som karanteneskadegjørere (”quarantine pests”) av medlemsland i hele eller deler av EPPO-regionen, settes opp på A1 eller A2 listen samt på Action list.

På EPPOs nettsider finnes blant annet følgende lister, med tilhørende faktaark om organismene, bilder, kart over utbredelse og informasjon om risikoanalyser:

EPPO A1 List of pests recommended for regulation as quarantine pests

Listen omfatter planteskadegjørere som ikke er etablert i regionen, og som EPPO anbefaler regulert som karanteneskadegjørere.

EPPO A2 List of pests recommended for regulation as quarantine pests (eppo.int)

Listen omfatter planteskadegjørere som forekommer i deler av regionen, og som EPPO anbefaler regulert som karanteneskadegjørere.

EPPO Action List (eppo.int)

Liste over planteskadegjørere som i løpet av de siste årene er satt inn på A1 eller A2 listene, og som EPPO spesielt ønsker å gjøre medlemslandene oppmerksomme på.

EPPO: Invasive alien plants (eppo.int)

Innenfor rammene av IPPC og den europeiske strategien mot invaderende fremmede arter i Bernkonvensjonen, har EPPO under utvikling en europeisk strategi for beskyttelse mot invaderende fremmede planter. Listen omfatter planter som er funnet å representere en alvorlig risiko for plantehelse, miljø og biodiversitet i regionen. EPPO anbefaler land som er truet av disse artene om å treffe tiltak for å hindre videre spredning.

EPPO Alert List (eppo.int)

Hensikten med listen er å gjøre medlemslandene oppmerksomme på visse skadegjørere som kan representere en mulig plantesanitær risiko. For en del av skadegjørerne er risikoanalyser innenfor EPPO-systemet planlagt eller påbegynt. Listen utgjør i seg selv ikke noen anbefaling om plantesanitære tiltak, men er tenkt å fungere som et system for tidlig varsling av mulig risiko.