Til hovedinnhold

Registrere gjødselvarer

Mineralgjødsel, kalk og organiske gjødselvarer skal registreres hos Mattilsynet før de kan importeres til eller omsettes i Norge.

Publisert

Vanligvis vil det være firmaet som omsetter produktene i Norge som registrerer dem. Du må ha et norsk organisasjonsnummer for å registrere produktene. Registreringen kan også gjøres av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).  

Det er gratis å registrere produkter, og det tar normalt kun få dager fra du sender inn registreringsmelding til du får en bekreftelse på at produktet er registrert.

EU-gjødselvarer skal ikke registreres, les mer om virksomhetsregistrering for produsenter og importører av EU-gjødselvare.

Noen produkter er unntatt for registreringsplikt, blant annet biostimulanter. Du finner en liste over de unntatte produktene i vedlegg 3 i veileder til forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav (PDF). I veilederen kapittel 5 finner dere også mer informasjon om registreringsplikten.

Slik gjør dere

Dere registerer produktene i Mattilsynets skjematjenester.

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel

§ 11. Registrering

Alle produkter som kommer inn under denne forskrifts del II skal registreres hos Mattilsynet før import, markedsføring og omsetning starter.
Melding om registrering skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å vurdere produktets nyttevirkning, samt eventuelle helsemessige og hygieniske risikoer og uheldige miljøeffekter tilknyttet produktet. Herunder hører også beskrivelse av produktet, inklusive opplysninger om sammensetning/opphavsmateriale og bruk.
Melding om registrering skal videre inneholde opplysninger om varedeklarasjon og om hvordan varen skal merkes.
Melding om registrering skal skje på skjema fastsatt av Mattilsynet. Mattilsynet kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom det finnes nødvendig.
Eventuelle endringer av tidligere registrerte opplysninger skal meddeles snarest, og senest tre uker etter at endringen har funnet sted.
Mattilsynet kan unnta produkter eller produktgrupper fra kravene om registrering og rapportering.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no