Ny forskrift om EU-gjødselvarer er fastsatt

Publisert

Det nye regelverket for EU-gjødselvare vil gjøre det lettere å handle med organiske og uorganiske gjødselvarer i EU/EØS. Regelverket er en del av EUs tilpasning til den sirkulære økonomien og gir blant annet regler for hvordan avfall og biprodukter kan gjenbrukes i gjødselvarer. 

Forskriften gir de som produserer, importerer og omsetter gjødselvarer mulighet til å velge et alternativt regelverk til det nasjonale gjødselvareregelverket for å omsette gjødselvarer
Den nye forskriften ble fastsatt 29. februar 2024. Samtidig oppheves forskrift om EF-gjødsel. Det er ikke lenger anledning til å registrere EF-gjødsel, men du kan omsette restlager. 

Les forskriften i Lovdata. Forskrift om EU-gjødselvarer (EU-gjødselvareforskriften)

For deg som skal bruke EU-gjødselvarer er det viktig å vite at

 • du må sjekke om næringsstoffene i gjødselvaren du kjøper er merket på elementform eller oksidform for å kjøpe og bruke riktig mengde gjødselvare.
 • kalkingsmidler kan være merket på en annen måte, som har betydning når du skal beregne kalkingseffekt.
 • EU-gjødselvarer av organisk opphav har tilsvarende tungmetallbegrensninger (lovdata.no) ved bruk som gjødselvarer etter nasjonalt regelverk. Tungmetallklasse II gjelder om ikke produktet er merket med et lavere innhold av tungmetaller.
 • bruks- og lagringsregler ellers gjelder som ved bruk av andre gjødselvarer.

For deg som skal produsere EU-gjødselvarer er det viktig å vite at

 • du må registrere din virksomhet hos Mattilsynet.
 • en EU-gjødselvare vil gjøre at du møter færre hindringer på markedet i EØS-landene. 
 • EU-gjødselvarer må CE-merkes og avhengig av hvilke produkt du produserer kreves det enten egenerklæring eller kjøp av tjenester fra et teknisk kontrollorgan (europa.eu).
 • du fortsatt som et alternativ kan velge å markedsføre mineralgjødsel og kalk etter forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler (lovdata.no) og gjødselvarer av organisk opphav etter gjødselvareforskriften.
 • det er lurt å merke gjødselvarer av organisk opphav til profesjonelle brukere med tungmetallinnhold eller tungmetallklasse for å unngå unødvendige bruksbegrensninger.
 • EUs plantehelseregelverk ikke tillater eksport av de fleste gjødselvarer av organisk opphav fra Norge til EU. 
 • det kan være lurt å se til kravene i dette regelverket om du planlegger anlegg for å produsere biokull, fosfitt, ekstraherte næringsstoffer og andre «nyere» typer sirkulære gjødselvarer.

For deg som skal importere EU-gjødselvarer til Norge fra EØS og tredjeland er det viktig å vite at

 • du må registrere virksomheten din før oppstart selv om du har registrert gjødselvare hos Mattilsynet tidligere.
 • du som er importør direkte fra land utenfor EØS har tilsvarende ansvar som en produsent. 
 • i Norge gjelder en grenseverdi på 100 mg Cd /kg P for mineralsk og organiskmineralsk fosforgjødsel også for EU-gjødselvarer.
 • merkingen skal være på norsk.
 • næringsstoff bør merkes på oksidform.
 • regelverket har noen andre krav til obligatoriske analyser og merking enn nasjonalt regelverk og det kan være grunn til å vurdere å supplere med valgfrie analyser/merking for å treffe bedre på norske forhold og brukeres erfaring. 
 • det er lurt å merke gjødselvarer av organisk opphav til profesjonelle brukere med tungmetallinnhold eller tungmetallklasse for å unngå unødvendige bruksbegrensninger.

For deg som skal omsette EU-gjødselvarer er det viktig å vite at 

 • gjødselvarer som ikke anses å være i samsvar med kravene i forordningen, ikke skal omsettes videre. 
 • dersom slike gjødselvarer utgjør en risiko for helse eller miljø, skal produsenten og importøren varsles om dette, i tillegg til myndighetene. 
 • du må fremlegge all dokumentasjon som er nødvendig for å vise produktsamsvar på forespørsel fra myndighetene.