Risikovurdering

Kadmium i mineralgjødsel og jord

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert hvordan ulikt innhold av kadmium i mineralgjødsel påvirker helse- og miljørisiko. Videre har VKM også vurdert hvordan naturlig høgt kadmiuminnhold i jord påvirker helse- og miljørisiko.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM har vurdert innholdet av kadmium (Cd) i mineralgjødsel og jord. De har også vurdert konsekvenser nivåene kan ha for helse og miljø.

Hva er vurderingen?

Naturlig forekomst av kadmium er generelt lav i norsk jordbruksjord, men områder med alunskifer kan ha klart høyere nivåer av kadmium. Det gjelder blant annet noen områder i Stange i Hedmark.

VKMs estimat viser at effekten av å øke konsentrasjonen av kadmium i mineralgjødsel vil øke tilførselen av kadmium til jorda, men det vil ikke føre til opphopning av kadmium over tid. Sammenlignet med tidligere vurderinger viser denne vurderingen mindre opphopning i jord, men mer utvasking av kadmium til vann.

Les hele vurderingen på VKMs nettsider: Kadmium i mineralgjødsel – effekt på helse og miljø (vkm.no)

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), på vegne av Mattilsynet.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten er verdifull for det videre arbeidet med fremmedstoffer i mat, drikkevann, jord og gjødselvarer. Estimatene viser at det er grunn til å undersøke mer hvordan naturlig høgt kadmiuminnhold i jord påvirker lokalt miljø og opptak i planter.

Mattilsynet vil blant annet gjøre prøveuttak for å sammenligne estimerte verdier av kadmium i vekster med analyseresultat. Mattilsynet har også gitt NIBIO i oppdrag å lage dyrkningsråd for områder med mye kadmium i jorden.

Offentliggjort