Risikovurdering

Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foretatt en risikovurdering av Aquaterra® rapsolje fremstilt fra raps som er genmodifisert slik at den produserer langkjedete omega 3-fettsyrer. Tiltenkt bruksområde i Norge er bruk som ingrediens i fiskefôr.

Publisert

VKM har vurdert mulige negative helseeffekter hos fisk gitt fôr med Aquaterra® rapsolje. De har også vurdert om det kan være utilsiktede skadelige miljøkonsekvenser ved bruk av fiskefôr med denne rapsoljen, og om det er behov for en overvåkingsplan for å avdekke framtidige utilsiktede effekter på helse og miljø.

Hva er vurderingen?

VKM konkluderer basert på den vitenskapelige dokumentasjonen og litteratursøk at:

  • Prosessert olje fra raps med unik kode NS-B50027-4 tilsvarer konvensjonelle rapsoljer, med unntak av de tilsiktede endringene i fettsyrer.
  • Fiskefôr som inneholder Aquaterra® olje ikke gir økt helserisiko for fisk sammenlignet med konvensjonelt fiskefôr med oljer fra andre kilder.
  • Det ikke er indikasjoner på en økt miljørisiko ved bruk av Aquaterra® i fiskefôr sammenliknet med konvensjonelt fiskefôr med oljer fra andre kilder.
  • Det ikke er noe større behov for helse- eller miljøovervåking av fôr som inneholder Aquaterra® enn for konvensjonelt fiskefôr.
Hva gjør Mattilsynet videre?

Bakgrunnen for bestilling av denne risikovurderingen er en søknad om godkjenning av den genmodifiserte rapsoljen Aquaterra® fra raps med unik kode NS-B5ØØ27-4. Bruksområdet i søknaden gjelder import og bruk av rapsoljen som ingrediens i fiskefôr.

VKMs risikovurdering blir en viktig del av Mattilsynets beslutningsgrunnlag i saken.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Genmodifisert rapsolje som ingrediens i fiskefôr (vkm.no)

Offentliggjort