Til hovedinnhold
Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell 2018

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver tatt i forbindelse med Mattilsynets blåskjellvarsel.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Blåskjell, kamskjell, østers, stillehavsøsters, kuskjell, O-skjell og teppeskjell.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.

Hva fant vi?
  • Blåskjell: rundt 85 prosent var under grenseverdi for E. coli, ingen påvisninger av salmonella og alle undersøkte skjell var under grensene for miljøgifter.
  • Flatøsters: En av åtte inneholdt for høye nivå av kadmium.
  • O-skjell: Kadmium og bly funnet over grensen. Hovedmengden av kadmium og bly er tidligere blitt lokalisert til nyrene. Mattilsynet anbefaler derfor at nyrene fjernes før konsum.
  • Kongsnegl: Kadmium over grenseverdien og høyere totalt arsen enn andre arter.
  • Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2018 (PDF)