Rapport

Tilsynsprogrammet for skjell 2018

Skjell langs norskekysten har lave konsentrasjoner av E. coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer. Det viser resultatene fra den årlige overvåkingen av bakterier og miljøgifter i skjell fra produksjonsområder og skjellprøver tatt i forbindelse med Mattilsynets blåskjellvarsel.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Blåskjell, kamskjell, østers, stillehavsøsters, kuskjell, O-skjell og teppeskjell.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

E. coli, Salmonella og miljøgiftene kadmium, kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB samt polyaromatiske hydrokarboner.

Hva fant vi?
  • Blåskjell: rundt 85 prosent var under grenseverdi for E. coli, ingen påvisninger av salmonella og alle undersøkte skjell var under grensene for miljøgifter.
  • Flatøsters: En av åtte inneholdt for høye nivå av kadmium.
  • O-skjell: Kadmium og bly funnet over grensen. Hovedmengden av kadmium og bly er tidligere blitt lokalisert til nyrene. Mattilsynet anbefaler derfor at nyrene fjernes før konsum.
  • Kongsnegl: Kadmium over grenseverdien og høyere totalt arsen enn andre arter.
  • Kamskjell: Ingen overskridelser av miljøgifter i muskel og gonade.
Hvem utførte oppdraget?

Havforskningsinstituttet

Fil
Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2018 (PDF)