Ansvar og oppgåver ved lokale og nasjonale utbrot

Eit godt samarbeid er ein føresetnad for å kunne vere effektive når vi oppklarer sjukdomsutbrot som kjem av smitte frå næringsmiddel eller dyr. Samarbeidspartnarane våre er både kommuneoverlegane, Folkehelseinstituttet og iblant også andre etatar, avhengig av omfanga, karakteren og årsaka på utbrotet.

Publisert

Utbrotsrettleiaren (utbruddsveilederen)

Utbrotsrettleiaren er ein rettleiar for Mattilsynet og kommunelegane, til bruk i oppklaring av sjukdomsutbrot som kjem av smitte frå mat, vatn eller dyr. Rettleiaren presenterer metodane og korleis ansvaret blir fordelt. Rettleiaren inneheld også spørjeskjema, bakgrunnsinformasjon, og andre verktøy.

Utbrotsrettleiaren frå FHI (fhi.no) er delt i tre dokument, av reint praktiske grunnar.

  • Metodekapittel
  • Hjelpemiddel (spørjeskjema og brukarrettleiarar)
  • Bakgrunnsstoff

Prinsipp ved nasjonale utbrot

Nærleiksprinsippet: Ei krise skal bli handtert på lågast moglege operative nivå.

Likskapsprinsippet: Den organisasjonen ein etablerer under kriser og i krig, skal vere mest mogleg like organisasjonen ein opererer med til dagleg.

Samvirkeprinsippet: Alle verksemder har eit sjølvstendig ansvar for å sikre eit best mogleg samvirke med relevante aktørar i arbeidet med førebygging, beredskap og krisehandtering (sjå også folkehelselova § 4).

Aktørane må samarbeide godt om utbrotsoppklaringa

Både sjølve utbrotet og dei tiltaka som blir sett i verk som følgje av oppklaringa, kan ha store helsemessige, økonomiske, nærings- og handelspolitiske konsekvensar. Det er derfor viktig at vi jobbar målretta, forpliktande og klarer å utnytte dei faglege ressursane som finst, på tvers av etats- og faggrensene.

Ansvars- og arbeidsfordelinga byggjer på ansvars-, nærleiks-, likskaps- og samvirkeprinsippet. Ved nasjonale utbrot er det Folkehelseinstituttet som har ansvaret for å drive og organisere det faglege oppklaringsarbeidet innan befolkninga. Ved lokale utbrot er det kommuneoverlegen som har dette ansvaret. Uansett omfang av eit utbrot har Mattilsynet ansvaret for oppklaringsarbeid, sporing og tiltak innan matkjeda.

Mattilsynet si rolle

Mattilsynet har i samsvar med matlova tilsynsansvaret for heile produksjons- og distribusjonskjeda for alle typar næringsmiddel, inkludert produksjonsdyr. Tilsynsansvaret omfattar også innsatsvarer i matkjeda, drikkevatn, og dyr som ikkje inngår i matproduksjon, som familie- og sportsdyr. Det primære ansvaret for å etterleve regelverket og for å treffe nødvendige tiltak, ligg likevel hos verksemdene.

Mattilsynet si lokale avdeling er den viktigaste samarbeidspartnaren til kommunehelsetenesta når det gjeld næringsmiddelborne sjukdommar og zoonosar.

Kommuneoverlegen si rolle

Kommuneoverlegen har ansvaret for å organisere og leie arbeidet til helsetenesta med vern mot smittsame sjukdommar i kommunen sin, under dette tiltak og beredskap. Dette gjeld også ved sjukdomsutbrot. Regelen om dette står i smittevernlova § 7-2 .

Kommuneoverlegen er derfor Mattilsynets viktigaste samarbeidspartnar når det gjeld smittsame sjukdommar som kan overførast til menneske frå matvarer, drikkevarer, drikkevatn, dyr, fôr og andre kjelder innan Mattilsynets forvaltingsområde. Eit godt samarbeid er avhengig av at ein kjenner kvarandres ansvar og arbeidsoppgåver og har nedfelt desse i klare og forpliktande samarbeidsrutinar, baserte på regelverket.

Folkehelseinstituttet si rolle

Folkehelseinstituttet er smitteverninstituttet til staten. Etter smittevernlova § 7-9 skal Folkehelseinstituttet gi fagleg hjelp, råd, rettleiing og informasjon ved mellom anna oppklaring og kontroll av utbrot av smittsam sjukdom i ein kommune, dersom kommuneoverlegen eller Mattilsynet ønskjer det.

Matsmittekomiteen si rolle

Matsmittekomiteen er ei tverretatleg, rådgivande gruppe oppretta ved Folkehelseinstituttet for å bidra til god koordinering, samhandling og kvalitetssikring under etterforsking av Nasjonale utbrot. Utbrotsrettleiaren (avsnitt 14.5.1). beskriv oppgåvene til Matsmittekomiteen, som skal bidra til at arbeidet med oppklaringa er koordinert og drivast framover, at rett kompetanse er kopla inn, og at all informasjon samlast og blir drøfta.