Til hovedinnhold

Probiotika til barn under ett år

På bakgrunn av risikovurderinger utført av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), har Mattilsynet fattet vedtak om forbud mot omsetning av visse barnematprodukter til barn under ett år inneholdende probiotika.

Publisert

Bakgrunnen for dette er VKM sin konklusjon om at vi vet for lite om langtidseffektene ved langvarig bruk av probiotika til denne gruppen.

Vet for lite om probiotika til små barn

VKM foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet i tilfeller som har med trygg mat å gjøre. De har blant annet publisert flere risikovurderinger om probiotika. I disse rapportene konkluderer de med at vi vet for lite om hvilke effekter store mengder av en spesiell bakteriestamme over lengre tid, kan ha på små barn. Dette skyldes at bakteriefloraen i tarmen ikke er fullt ut etablert og immunsystemet ikke ferdig utviklet.

Samtidig er det slik at alle bakteriestammer er ulike og har forskjellige egenskaper. Hver og en bakteriestamme må derfor vurderes separat.

På bakgrunn av VKM sine konklusjoner i de aktuelle risikovurderingene, har Mattilsynet funnet det nødvendig å fatte vedtak om at visse barnematprodukter til barn under ett år, som inneholdt de aktuelle bakteriestammene, ikke kan omsettes på det norske markedet.

Ikke samme konklusjon for eldre barn og voksne

Konklusjonene fra VKM gjelder for produkter beregnet til sped- og småbarn, og ikke for produkter som er tenkt brukt av eldre barn og voksne hvor man regner med at fordøyelse og immunforsvar er modent. Konklusjonene omfatter heller ikke produkter som er ment til bruk i behandling av en sykdom hvor produktet bare skal brukes over en kortere periode.

VKM skriver imidlertid i sin rapport omhandlende LGG, at LGG ikke er egnet til å inngå i barnemat beregnet til friske småbarn eldre enn ett år hvis maten er beregnet til bruk flere ganger daglig.

Hva er probiotika?

Probiotika er en spesiell type levende tarmbakterier, vanligvis melkesyrebakterier, som er en naturlig del av tarmene våre. Bruken av probiotika har økt kraftig de siste årene på grunn av sine antatte positive effekter på helse. Probiotika blir stadig introdusert til nye brukergrupper, blant annet til små barn.

Helsepåstander om probiotika

En rekke påstander om probiotika er vurdert og har fått avslag i EU.

Les mer på sidene om ernærings- og helsepåstander.

VKM sine risikovurderinger

VKM har gjennomført flere risikovurderinger om probiotika. En kort oppsummering av VKM sine risikovurderinger er gitt nedenfor.

Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19

Bakteriestammen Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 er vurdert av VKM. Rapporten konkluderer med at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for å hevde at den aktuelle bakteriestammen har positive helseeffekter, og det er derfor ikke vist at F19 har probiotisk effekt. Da det heller ikke finnes relevante studier av den aktuelle bakteriestammen hos barn som omhandler negative helseeffekter, kan ikke dette vurderes. 

Nytte-risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 (vkm.no)

Bifidobacterium lactis Bb12

Rapporten fra VKM konkluderer med at det for spedbarn er usikre helseeffekter av langvarig daglig tilførsel av den aktuelle bakteriestammen, Bifidobacterium lactis Bb12. Spedbarn er i den en umoden og sårbar fase når det gjelder etablering av bakterieflora i tarmen og utvikling av immunsystemet. De vil derfor også være de gruppene med høyest risiko for eventuelle negative helseeffekter fra et daglig inntak av den aktuelle bakteriestammen.

Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12 (vkm.no)

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)

Per i dag finnes det ikke tilstrekkelig med data som støtter en positiv effekt ved bruk av LGG i morsmelkerstatning/tilskuddsblanding og barnemat når disse produktene blir brukt daglig og ofte flere ganger daglig - verken for produkter ment til friske spedbarn eller for produkter som er klassifisert som næringsmiddel til medisinske formål. VKM mener også at de data som finnes når det gjelder sikkerhet ikke er tilstrekkelig til å kunne anbefale bruk av LGG i denne typen produkter når produktene er tenkt brukt daglig.

Ny vurdering av LGG i barnemat (vkm.no)

Rapporter fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG) (vkm.no)

Vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med probiotisk bakteriestamme Lactobacillus fermentum CECT5716 (vkm.no)

Vurdering av tre barnegrøter og en morsmelkerstatning med probiotisk bakteriestamme Bifidobacterium lactis Bb12 - oppdatering 2014 (vkm.no)

Retningslinjer for risikovurdering av mat som inneholder probiotika (vkm.no)