Til hovedinnhold
Søk

Overskuddsmat som formidles via apper

Det kommer stadig nye initiativer i kampen mot matsvinn. Ett initiativ er å selge overskuddsmat billigere via nettet ved løsninger som apper og på facebook. Serveringssteder, bakerier og butikker kan tilby prisreduserte matvarer, fordi de ikke får solgt all maten som planlagt. Denne salgsformen er et alternativ til å kaste maten.

Publisert

 

For eksempel tilbyr en baker et visst antall enheter/poser med bakervarer, som kunden kan kjøpe via appen/nettet for avhenting senere på dagen. Kunden er ikke kjent med innholdet i posen de kjøper, - det er å anse som en forundringspose. Det selges både ferdigpakkede og ikke ferdigpakkede matvarer på denne måten.

Om regelverket

En slik form for omsetning faller inn under matinformasjonsforordningens definisjon av fjernsalg. Fjernsalg er definert som et salg hvor kjøper og selger ikke er tilstede samtidig. Artikkel 14 sier at de samme opplysningene som skal angis på en matvare, skal gis kunden «før kjøpet avsluttes». De obligatoriske opplysningene skal kunne leses før varene bestilles og betales.

For ferdigpakkede varer, er det krav om at kunden skal få alle de obligatoriske opplysningene, som betegnelse, ingredienser, nettovekt, med mer. Opplysningen om holdbarhet skal ved fjernsalg først gis ved leveringen. Se matinformasjonsforordningen artikkel 9 og 14.

For ikke ferdigpakkede varer, er det bare krav om at kunden skal få opplysning om innholdet av allergener. I Norge krever Mattilsynet at opplysningen skal gi skriftlig på salgsstedet, uten at kunden skal måtte be om det.

Utfordring

Kravet om å gi matinformasjonen på nettet/appen før kjøpet avsluttes, hevdes å være vanskelig og byrdefylt å oppfylle for virksomhetene som tilbyr overskuddsmat. Hvis kravet tolkes slik at opplysningene må gis på nettet/appen før kjøpet avsluttes/betales, vil det kunne medføre at denne formen for omsetning av overskuddsmat vanskelig kan gjennomføres.

Spørsmålet i denne sammenheng, er når kjøpet er å anse som avsluttet. Er det på tidspunktet kunden bestiller og betaler varen på nettet, eller kan det være når forbrukeren henter de konkrete varene som er bestilt?

Tolkning av kravet til opplysninger i artikkel 14 ved formidling av overskuddsmat
Den bokstavelige forståelsen av regelverket, er at ved kjøp av spesifikke matvarer på nettet, skal de obligatoriske opplysningene gis før kunden bekrefter kjøpet.

Ved kjøp av forundringsposer med ukjent innhold, går forbruker bevisst inn på en annen form for handel. Kunden kjøper mat til redusert pris, og aksepterer å ikke vite nøyaktig hva posen vil inneholde. Dette er forutsetningen for ordningen.

Det er under visse forutsetninger for denne særlige kjøpssituasjonen, mulig å anse kjøpstidspunktet som tidspunktet for henting. Handlingen forbrukeren utfører i appen kan ses på som en reservasjon av matvarene, selve kjøpet avsluttes når maten hentes. Da vil forbrukeren få opplysninger om innholdet av allergener ved henting.

Ferdigpakkede matvarer

Kravet om opplysninger før kjøpet avsluttes ved såkalt fjernsalg, gir forbrukeren rett til samme informasjon, som om forbrukeren er i en butikk og kjøper produktet. Men ved kjøp av forundringsposer med overskuddsmat er forbrukeren kjent med at posens innhold ikke er angitt på forhånd.

I stedet for den obligatoriske matinformasjonen, kan tilbyder på nettet/appen ved salg av overskuddsmat, gi en informasjon som: "Du kan kjøpe mat som butikken har til overs på slutten av dagen. Det er ikke mulig å gi deg informasjon om allergener på nåværende tidspunkt. Du kan kontakte butikken på forhånd for å sjekke om matvarene inneholder ingredienser som du er allergisk mot. Du kan også sjekke når du kommer for å hente varene."

Salg av ikke-spesifikke matvarer er en forutsetning for denne type salg. For eksempel kan ikke virksomheten tilby forundringsposer med "Bestemorost", det vil være markedsføring av en bestemt ost som krever full merking. Men det kan være mulig å tilby forundringsposer med «oster», da det ikke vil være ett bestemt produkt, men produkter i matvarekategorien ost.

Bruk av bilder for å gi opplysning om hvilke produkter som tilbys forbruker, må vurderes på samme måte som tekst. Vises det et spesifikt produkt på et bilde, vil det i prinsippet medføre krav om opplysninger også ved nettsalg. Virksomhetene kan ikke bruke denne formen for salg for å omgå kravene til merking.

Når kunden henter posen, må de ferdigpakkede produkter være merket slik regelverket krever.

Ikke ferdigpakkede produkter

For ikke ferdigpakkede matvarer, er det krav til skriftlig opplysning om allergener. Ved kjøp via apper som selger overskuddsmat, vet hverken virksomheten eller kunden hvilke matvarer som legges i forundringsposen på slutten av dagen.

Derfor vil lignende informasjon, som nevnt over, være et alternativ: "Du kan kjøpe maten som butikken har til overs på slutten av dagen, det er ikke mulig å gi informasjon om ingredienser eller allergener på nåværende tidspunkt. Du kan kontakte butikken på forhånd for å sjekke om matvarene inneholder ingredienser som du er allergisk mot. Du kan også sjekke når du kommer for å hente varene."

Ved henting av posen skal det gis informasjon om allergener, enten direkte levert skriftlig eller ved å vise til den skriftlige informasjonen som skal foreligge i butikken.

Konklusjon – forutsetninger for den foreslåtte tolkningen av artikkel 14

  • Matvarene som selges via nettet/apper, er mat som ellers ville blitt kastet på slutten av dagen.
  • Virksomhetene kan ikke omsette spesifikke produkter på denne måten for å unngå krav til opplysninger, jf. matinformasjonsforordningen.
  • Kunden «reserverer» produktet på nettet og skal senest ved henting av posen gis de obligatoriske opplysningene om matvarene.
  • Kundene skal på nettet få informasjon om at de først på et senere tidspunkt kan få opplysninger om innholdet av allergener og andre obligatoriske opplysninger. Det vil være god forbrukerbehandling å la kunden gå fra reservasjonen pga. innholdet av allergener o.l.

Regelverk

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 14

Fjernsalg
1. Uten at det berører opplysningskravene fastsatt i artikkel 9, gjelder følgende for ferdigpakkede næringsmidler som tilbys for salg via fjernkommunikasjonsmidler:
a)    Obligatoriske næringsmiddelopplysninger, med unntak av opplysningene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 bokstav f), skal foreligge før kjøpet avsluttes, og de skal være oppført i støttemateriellet som brukes til fjernsalg, eller gjøres tilgjengelige på andre relevante måter som skal være tydelig angitt av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. Dersom andre egnede måter anvendes, skal de obligatoriske opplysningene gjøres tilgjengelige uten at den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket pålegger forbrukerne tilleggskostnader.
b)    Alle obligatoriske opplysninger skal foreligge på leveringstidspunktet.
2. Når næringsmidler som ikke er ferdigpakket, tilbys for salg via fjernkommunikasjonsmidler, skal opplysningene som kreves i henhold til artikkel 44, foreligge i samsvar med nr. 1 i denne artikkel.
3. Nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse på næringsmidler som tilbys for salg i salgsautomater eller automatiserte salgslokaler.