Til hovedinnhold
Søk

Skjønnhetspåstander

Påstander om hud, hår og negler kalles ofte skjønnhetspåstander eller beauty claims på engelsk.

Publisert

Påstander som ikke kan defineres som enten en ernæringspåstand eller en helsepåstand faller utenfor virkeområdet til påstandsforordningen.

Bruk av påstander som ikke er regulert i påstandsforordningen, må være i tråd med bestemmelsene i matinformasjonsforordningen. Forordningen definerer både hva en «påstand» er og hva en «helsepåstand» er.

En påstand er definert som «ethvert budskap eller enhver framstilling som ikke er obligatorisk i henhold til Fellesskapets regelverk eller nasjonal lovgivning, herunder bilder, grafikk eller symboler uansett form, som angir, antyder eller gir inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper».

En helsepåstand er definert som «enhver påstand som angir, antyder eller gir inntrykk av at det er en sammenheng mellom en næringsmiddelgruppe, et næringsmiddel eller én av dets bestanddeler og helse».

Påstander som sier noe om skjønnhet er ut fra dette enten

  • en lovlig helsepåstand
  • en ulovlig helsepåstand
  • en påstand som ikke er omfattet av virkeområdet for påstandsforordningen, og derfor skal følge god opplysningspraksis

Dette må avgjøres konkret fra sak til sak.

EU-kommisjonen har godkjent noen få påstander om hud, hår og/eller negler. Flere enn 300 søknader om hud, hår eller negler er avslått. Disse godkjenningene og avslagene er listet i EUs register over godkjente og avslåtte påstander, og kan være nyttig veiledning i vurderingen av påstander om skjønnhet.

Regelverk

Forskrift om ernærings- og helsemessige påstander i næringsmidler, artikkel 2

2.    Videre menes i denne forordning med:
1.    «påstand» ethvert budskap eller enhver framstilling som ikke er obligatorisk i henhold til Fellesskapets regelverk eller nasjonal lovgivning, herunder bilder, grafikk eller symboler uansett form, som angir, antyder eller gir inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper,
2.    «næringsstoff» protein, karbohydrat, fett, kostfiber, natrium, vitaminer og mineraler oppført i vedlegget til direktiv 90/496/EØF, samt stoffer som tilhører eller er bestanddeler i én av disse gruppene,
3.    «annet stoff» et stoff som ikke er et næringsstoff, og som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt,
4.    «ernæringspåstand» enhver påstand som angir, antyder eller gir inntrykk av at et næringsmiddel har særlige gunstige ernæringsmessige egenskaper som skyldes:
a.    den energi (kaloriinnhold) det
i.    tilfører,
ii.    tilfører i redusert eller økt mengde, eller
iii.    ikke tilfører, og/eller
b.    de næringsstoffene eller de andre stoffene som det
i.    inneholder,
ii.    inneholder i redusert eller økt forhold, eller
iii.    ikke inneholder,
5.    «helsepåstand» enhver påstand som angir, antyder eller gir inntrykk av at det er en sammenheng mellom en næringsmiddelgruppe, et næringsmiddel eller én av dets bestanddeler og helse,
 

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne, artikkel 7

God opplysningspraksis
1. Næringsmiddelopplysninger skal ikke være villedende, særlig
a)    med hensyn til hva som kjennetegner næringsmiddelet, særlig art, identitet, egenskaper, sammensetning, mengde, holdbarhet, opprinnelsesstat eller opphavssted og framstillings- eller produksjonsmåte,
b)    ved at næringsmiddelet tillegges virkninger eller egenskaper det ikke har,
c)    ved at det gis inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper, når alle lignende næringsmidler har de samme egenskapene, særlig ved at forekomsten eller fraværet av visse ingredienser og/eller næringsstoffer framheves,
d)    ved at det gjennom utseende, beskrivelse eller bildeframstillinger gis inntrykk av at produktet inneholder et visst næringsmiddel eller en viss ingrediens, når en naturlig forekommende bestanddel eller en ingrediens som normalt anvendes i næringsmiddelet, i virkeligheten har blitt erstattet med en annen bestanddel eller ingrediens.
2. Næringsmiddelopplysninger skal være korrekte, tydelige og enkle for forbrukeren å forstå.
3. Med forbehold for unntak i unionslovgivningen som får anvendelse på naturlig mineralvann og på næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, skal næringsmiddelopplysninger ikke tillegge et næringsmiddel egenskaper som forebygging, behandling eller helbredelse av sykdom hos mennesker eller skape inntrykk av slike egenskaper.
4. Nr. 1, 2 og 3 får også anvendelse på
a)    reklame,
b)    presentasjon av næringsmidler, særlig næringsmidlenes form, utseende eller emballasje, emballasjematerialet som er brukt, måten næringsmidlene er arrangert på, samt forholdene de frambys under.