Tatoveringsstoff skal vere trygge i bruk

Norsk regelverk krev at alle tatoveringsprodukt skal vere trygge i bruk.

Publisert

Viss tatoveringsprodukt med helsefarlege ingrediensar blir oppdaga i EU/EØS, blir dette varsla gjennom eit meldesystem (Safety Gate) til Mattilsynet.

Dersom Mattilsynet finn helsefarlege tatoveringsprodukt på den norske marknaden, blir dei omgåande trekte frå marknaden, og vi varslar andre EU/EØS-land.

Stoff som ikkje er trygge

Døme på stoff som ikkje er helsemessige trygge, er fleire metall som til dømes barium, bly, nikkel, kadmium og aromatiske amin. Aromatiske amin blir danna frå nokon typar fargestoff, og nokre av dei er klassifiserte som kreftframkallande.

Det er likevel ikkje funne ein direkte samanheng mellom kreft og tatovering. Kreft er ikkje noko som oppstår over natta, men blir utvikla over tid. Pigment kan leke frå huda til lymfebanen. Pigment følgjer lymfebanen og finnes ofte i lymfeknutane, og dette kan gi effektar andre stader enn i huda.

Det kan også finnast andre svært helseskadelege stoff og sambindingar som PAH (polyaromatiske amin), anilin, o-Anisidin, o-Toluidine og så bortetter.

Varsle om tatoveringsprodukt

Viss du har opplevd biverknader av tatovering, kan du varsle om biverknader av kosmetikk.

Har du andre tips og varslar om tatoveringsprodukt, kan du varsle om tatoveringsprodukt.

Verksemdene har ansvaret for tryggleiken

Dei som driv tatoveringsverksemd, har sjølv ansvaret for å bruke trygge produkt og sørgje for tilstrekkeleg hygiene. Ansvaret for å føre tilsyn med tatoveringsverksemd er delt mellom fleire styresmakter.

Kommunen godkjenner lokale

Alle tatoveringsstudio skal registrere seg og få godkjent lokala av den kommunale helsetenestan (miljøretta helsevern). Det er også den kommunale helsetenesta som fører tilsyn med hygienen i tatoveringsverksemder.  

Eit godt tips til deg som forbrukar er å forhalde seg til registrerte aktørar på marknaden. Kontakt kommunen som tatoveringsstudioet ligg i for å finne ut om studioet er registrert.

Importørar og produsentar må registrere seg

Dei som importerer eller produserer tatoveringsprodukt, skal registrere seg hos Mattilsynet.

Det er inga godkjenningsordning for kosmetiske produkt, som til dømes tatoveringsprodukt, i Noreg. Importørar og produsentar har sjølv ansvaret for produkta dei omset. 

Tatoveringsstudioer skal ikkje registrere seg hos oss.

Miljødirektoratet fører tilsyn med kjemikaliar i tatoveringsblekk

Miljødirektoratet har ansvaret for å føre tilsyn med kjemikaliar i tatoveringsblekk. Dei forvaltar REACH-forskrifta (lovdata.no)

Regelverk

Forskrift om tatoveringsprodukter