Til hovedinnhold

Parfymestoff i kosmetiske produkt kan gi allergiske reaksjonar

Bruk av parfyme og parfymerte produkt kan gi allergi. Dei mest allergiframkallande midlane må merkast, men både andre stoffar og kryssallegi kan føre til allergiske reaksjonar.

Publisert

Bruk av parfyme og parfymerte produkt kan gi allergi. Parfymeallergi blir rekna som utfordrande, fordi parfymar kan bestå av svært mange komponentar. Dette gjer det vanskeleg å finne ut kva stoff ein er allergisk mot. Vidare er det ikkje lett å unngå den bestemde komponenten i produkt, som vanlegvis er merkte med "parfum" eller "aroma".

Spesielt allergiframkallande parfymestoff må merkast

I dag er det merkeplikt for 24 parfymestoff som er spesielt allergiframkallande. Det betyr at dei som importerer, produserer eller sel kosmetikk med desse stoffa, må sørge for at produkta er merkte med at det inneheld stoffet. 

Etter krav i kosmetikkforskrifta skal desse stoffane navngis i ingrediensliste på produktet hvis konsentrasjonen er over 0,01 % i produkt som skyldast av, og over 0,001 % i andre produkt (vedlegg III). Hvis eit produkt inneheld ei parfymeblanding skal produktet både deklarerast med stoffet/stoffane, i tillegg til begrepa «parfum» eller «aroma».

Ein skal oppgi parfymestoffa med eit namn frå ei standardliste, INCI.

Les meir om INCI og kvar du kan leite opp namna.

Du finn lista over dei 24 stoffa nedst på denne sida. Eit parfymestoff kan vere allergiframkallande sjølv om det ikkje står på lista.

EU har bestemt at det skal bli påbode å merke 56 nye parfymestoff som har vist seg å vere allergiframkallande.

Nye regler for merking av parfymeallergener samt endringer i reguleringen av CMR-stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter

Allergi kan komme av fleire forhold

Kryssallergi kan også oppstå ovanfor andre produkt med parfymekomponentar, til dømes såpe, vaskemiddel og oppvaskmiddel.

Både naturlege og syntetiske stoff kan gi allergi, men den hyppigaste årsaka til allergi er naturlege ekstrakt, både økologiske og ikkje-økologiske.

Jo lengre produktet blir verande på huda, jo større er risikoen for allergi. Produkt som kremar, lotion, deodorantar og parfyme inneber større risiko enn produkt som blir skylde av etter bruk.

Desse stoffa må merkast

Dette er lista over INCI-namn (namn som skal stå på produktet) på parfymestoff som blir rekna som særleg allergiframkallande:

 • Alpha-isomenthyl ionone #90
 • Amyl cinnamal #67
 • Amylcinnamyl alcohol #74
 • Anise Alcohol #80
 • Benzyl Alcohol #45
 • Benzyl benzoate #85
 • Benzyl cinnamate #81
 • Benzyl salicylate #75
 • Benzylideneheptanal = amyl cinnamal (#67)
 • Cinnamal #76
 • Cinnamyl alcohol #69
 • Citral #70
 • Citronnellol #86
 • Coumarin #77
 • Eugenol #71
 • Evernia Furfuracea #92
 • Evernia Prunastri #91
 • Farnesol #82
 • Geraniol #78
 • Hexyl cinnamal #87
 • Hydroksycitronellal #72
 • Isoeugenol #73
 • Limonene #88
 • Linalool #84
 • Methyl 2-octynoate #89

Regelverk

Forordning (EF) 1223/2009

Artikkel 19
Merking

1. Med forbehold for andre bestemmelser i denne artikkel, skal kosmetiske produkter gjøres tilgjengelig på markedet bare dersom beholderen og emballasjen til det kosmetiske produktet er påført følgende opplysninger med en skrift som er synlig, lett leselig og ikke kan slettes:
 1. a.
  navn eller registrert navn og adresse til den ansvarlige personen. Slike opplysninger kan forkortes i den grad forkortelsen gjør det mulig å identifisere personen og hans adresse. Dersom flere adresser er angitt, skal den adressen der den ansvarlige personen gjør produktinformasjonsdokumentet lett tilgjengelig, utheves. Opprinnelsesstaten skal angis for importerte kosmetiske produkter,
 2. b.
  det nominelle innholdet på emballeringstidspunktet, angitt med vekt eller volum, bortsett fra når det gjelder emballasje som inneholder mindre enn fem gram eller fem milliliter, gratisprøver og engangsemballasje; for ferdigpakninger som normalt selges i et visst antall enheter, uten at opplysninger om vekt eller volum har noen betydning, behøver ikke innholdet angis, forutsatt at antall enheter er angitt på emballasjen. Slike opplysninger behøver ikke å angis dersom antall enheter er enkelt å se fra utsiden, eller dersom produktet vanligvis selges bare enkeltvis,
 3. c.
  hvilken dato det kosmetiske produktet, oppbevart under egnede forhold, vil opprettholde sin opprinnelige funksjon fram til, og særlig fortsatt vil være i samsvar med artikkel 3 («dato for minste holdbarhet»).
  Foran selve datoen eller opplysninger om hvor den står på emballasjen, skal det være et symbol som vist i nr. 3 i vedlegg VII, eller det skal stå: «Best før:»
  Datoen for minste holdbarhet skal angis tydelig og bestå av enten måned og år eller dag, måned og år, i nevnte rekkefølge. Om nødvendig skal disse opplysningene suppleres av en angivelse av de vilkårene som må være oppfylt for å sikre den angitte holdbarheten.
  Angivelse av datoen for minste holdbarhet skal ikke være obligatorisk for kosmetiske produkter med en minste holdbarhet på mer enn 30 måneder. For slike produkter skal det være en angivelse av hvor lenge etter åpning produktet er trygt og kan brukes uten fare for forbrukeren. Disse opplysningene skal angis, bortsett fra når holdbarhet etter åpning ikke er relevant, med symbolet vist i nr. 2 i vedlegg VII, fulgt av tidsrommet (i måneder og/eller år),
 4. d.
  særlige forholdsregler som skal overholdes ved bruk, og minst de som er oppført i vedlegg III-VI og eventuelle særlige opplysninger om forholdsregler for kosmetiske produkter til yrkesmessig bruk,
 5. e.
  partiets produksjonsnummer eller referansen for identifikasjon av det kosmetiske produktet. Dersom dette av praktiske årsaker er umulig fordi de kosmetiske produktene er for små, trenger slike opplysninger bare å være påført emballasjen,
 6. f.
  det kosmetiske produktets funksjon, med mindre dette framgår av presentasjonen,
 7. g.
  en liste over bestanddeler. Det er tilstrekkelig at disse opplysningene bare angis på emballasjen. Foran listen skal det stå «ingredients».
  I denne artikkel menes med «bestanddel» ethvert stoff eller enhver stoffblanding som er tilsiktet brukt i det kosmetiske produktet under framstillingsprosessen. Følgende skal imidlertid ikke betraktes som bestanddeler:
  1. i.
   urenheter i de råstoffene som er brukt,
  2. ii.
   sekundært teknisk materiale som er brukt i stoffblandingen, men som ikke forekommer i det ferdige produktet.
  Parfyme og aromatiske sammensetninger og deres råstoffer skal vises til med begrepene «parfum» eller «aroma». Dessuten skal forekomsten av stoffer som kreves nevnt i kolonnen «Andre» i vedlegg III, være angitt på listen over bestanddeler i tillegg til begrepene parfum eller aroma.
  Listen over bestanddeler skal settes opp i synkende rekkefølge etter vekten på bestanddelene på det tidspunktet de tilsettes i det kosmetiske produktet. Bestanddeler i konsentrasjoner på mindre enn 1 % kan oppføres i vilkårlig rekkefølge etter de bestanddelene som har høyere konsentrasjoner enn 1 %.
  Alle bestanddeler som forekommer i form av nanomaterialer, skal være tydelig angitt på listen over bestanddeler. Navnene på slike bestanddeler skal følges av ordet «nano» i parentes.
  Andre fargestoffer enn dem som er beregnet på hårfarging, kan oppføres i vilkårlig rekkefølge etter de andre kosmetiske bestanddelene. Til dekorative kosmetiske produkter som markedsføres i flere fargenyanser, kan alle fargestoffer som ikke er beregnet på hårfarging og som brukes i de forskjellige fargenyansene, oppføres, forutsatt at ordene «kan inneholde» eller symbolet «+/-» er tilføyd. CI-nomenklaturen (Colour Index) skal eventuelt benyttes.
2. Dersom det av praktiske årsaker er umulig å merke de opplysningene som er nevnt i nr. 1 bokstav d) og g) som fastsatt, gjelder følgende:
 • -
  opplysningene skal nevnes i et pakningsvedlegg, på en etikett, et bånd, et merke eller et kort som er vedlagt eller vedheftet,
 • -
  med mindre det praktisk ikke er mulig, skal det vises til disse opplysningene med en forkortelse eller symbolet gjengitt i nr. 1 i vedlegg VII, som skal være påført beholderen eller emballasjen når det gjelder opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav d), og på emballasjen når det gjelder opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav g).
3. Når det gjelder såpe, badekuler og andre små produkter der det av praktiske årsaker er umulig å ha opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav g) på en etikett, et merke, et bånd eller et kort, eller som pakningsvedlegg, skal slike opplysninger foreligge ved et oppslag i umiddelbar nærhet av beholderen der det kosmetiske produktet er utstilt for salg.
4. Når det gjelder kosmetiske produkter som ikke er ferdigpakket, kosmetiske produkter som emballeres på salgsstedet på kjøpers anmodning, eller som er ferdigpakket for direktesalg, skal medlemsstatene vedta nærmere regler for angivelse av de opplysningene som er nevnt i nr. 1.
5. Språket i de opplysningene som er nevnt i nr. 1 bokstav b), c), d) og f) og i nr. 2, 3 og 4, skal bestemmes av lovgivningen i de medlemsstatene der produktet gjøres tilgjengelig for sluttbrukeren.
6. Opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav g), skal gis ved å bruke bestanddelens vanlige navn angitt i ordlisten fastsatt i artikkel 33. I mangel av et vanlig navn på bestanddelen, skal det brukes en betegnelse fra en allment godkjent nomenklatur.

Vedlegg III
Liste over stoffer som kosmetiske produkter ikke kan inneholde, unntatt med forbehold for de begrensningene som er fastsatt

Referanse-
nummer
Identifikasjon av stoff Begrensninger Ordlyd i bruksvilkår og advarsler
Kjemisk
beteg-
nelse/
INN
Navn i
ordliste
over
vanlige
navn på
bestand-
deler
CAS-
nummer
EF-
nummer
Produkt-
type,
kropps-
deler
Høyeste
konsen-
trasjon i
bruks-
klart
preparat
Annet
a b c d e f g h i
M30 M30
M9
2a
Tioglykolsyre og dens salter Thioglycolic acid 68-11-1 200-677-4 a) Permanentvæsker eller hårstrekningsprodukter a)
i) 8 %
ii) 11 %
a)
i) Alminnelig bruk bruksklar pH 7-9,5
ii) Yrkesmessig bruk bruksklar pH 7-9,5
Bruksvilkår:
a) b) c) d)
Unngå kontakt med øynene
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.
a) c) d)
Bruk egnede hansker
Advarsler som skal angis på etiketten:
a) i) b) c)
Inneholder tioglykolat
Følg instruksjonene
Oppbevares utilgjengelig for barn
a) ii) d)
Bare til yrkesmessig bruk
Inneholder tioglykolat
Følg instruksjonene
b) Hårfjerningsmidler b) 5 % b) bruksklar pH 7-12,7
c) Andre hårprodukter som skylles av c) 2 % c) bruksklar pH 7-9,5
d) Produkter beregnet på øyevippepermanent d) 11 %
Ovennevnte prosenttall er beregnet som tioglykolsyre
d) Til yrkesmessig bruk bruksklar pH 7-9,5 M9
2b Tioglykolsyreestere Permanentvæsker eller hårstrekningsprodukter a) 8 % Alminnelig bruk bruksklar pH 6-9,5 Bruksvilkår:
(a) (b)
Kan forårsake sensibilisering ved kontakt med huden
Unngå kontakt med øynene
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, skyll med rikelig vann og søk legehjelp
Bruk egnede hansker
Advarsler:
Inneholder tioglykolat
Følg instruksjonene
Oppbevares utilgjengelig for barn
b) 11 %
Ovennevnte prosenttall er beregnet som tioglykolsyre
Yrkesmessig bruk bruksklar pH 6-9,5 b) Bare til yrkesmessig bruk
3 Oksalsyre, dens estere og alkalisalter Oxalic acid 144-62-7 205-634-3 Hårprodukter 5 % Yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk.
4 Ammoniakk Ammonia 7664-41-7/1336-21-6 231-635-3/215-647-6 6 % (som NH3 ) Over 2 %: Inneholder ammoniakk
5 Natriumtosylkloramid (INN) Chloramine-T 127-65-1 204-854-7 0,2 %
6 Alkaliklorater Sodium chlorate 7775-09-9 231-887-4 a) Tannpasta
b) Andre produkter
a) 5 %
b) 3 %
Potassium chlorate 3811-04-9 223-289-7
M30 M30
M1
8
Nitrogensubstituerte derivater av p-fenylendiamin og deres salter samt nitrogensubstituerte derivater av o-fenylendiamin,1 med unntak av de derivatene som er oppført andre steder i dette vedlegg og under referansenummer 1309, 1311 og 1312 i vedlegg II Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Alminnelig bruk a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna. Inneholder fenylendiaminer.
Må ikke brukes til farging av øyevipper eller øyenbryn.»
b) Yrkesmessig bruk
For a) og b):
Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 3 % beregnet som fri base
b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna. Inneholder fenylendiaminer. Bruk egnede hansker.»
8a p-Fenylendiamin og dets salter p-Phenylenediamine, p-Phenylenediamine HCl, p-Phenylenediamine Sulphate 106-50-3/624-18-0/16245-77-5 203-404-7/210-834-9/240-357-1 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Alminnelig bruk a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Inneholder fenylendiaminer.
Må ikke brukes til farging av øyevipper eller øyenbryn.»
b) Yrkesmessig bruk
For a) og b): Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2 % beregnet som fri base
b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Inneholder fenylendiaminer.
Bruk egnede hansker.»
M3
8b
p-Fenylendiamin og dets salter p-Phenylenediamine, p-Phenylenediamine HCl, p-Phenylenediamine Sulphate 106-50-3/
624-18-0/
16245-77-5
203-404-7/
210-834-9/
240-357-1
Produkter beregnet på farging av øyevipper Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på øyevipper, ikke overstige 2 % beregnet som fri base.
Bare til yrkesmessig bruk.
Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen. Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.
Inneholder fenylendiaminer.
Bruk egnede hansker.»◄M3
M18
8c
Etanol, 2,2'-[(2-nitro-1,4-fenylen)diimino]bis-(9CI) N,N'-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine 84041-77-0 281-856-4 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Fra og med 3. september 2017 skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 % etter blanding under oksidative forhold.
I bokstav a) og b), fra og med 3. september 2017:
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) Fra og med 3. september 2017: 1,5 % M18
M33
9
Metylfenylendiaminer og deres nitrogensubstituerte derivater og salter(1), unntatt stoffene under referansenummer 9 a og 9b i dette vedlegg og stoffene under referansenummer 364, 413, 1144, 1310, 1313 og 1507 i vedlegg II Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Alminnelig bruk
b) Yrkesmessig bruk
For a) og b): Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 5% beregnet som fri base
a) Følgende skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom - du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn, - du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret, - du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Inneholder fenylendiaminer (toluendiaminer).
Må ikke brukes til farging av øyevipper eller øyebryn.»
b) Følgende skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet «Bare til yrkesmessig bruk. Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Inneholder fenylendiaminer (toluendiaminer).
Bruk egnede hansker.»◄M33
9a
1,4-benzendiamin, 2-metyl-
2,5-diaminotoluensulfat
Toluene-2,5-Diamine
Toluene-2,5-Diamine sulfate1
95-70-5
615-50-9
202-442-1
210-431-8
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) (i) Alminnelig bruk
a) (ii) Yrkesmessig bruk
a) Skal angis på etiketten: Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen. Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Inneholder fenylendiaminer (toluendiaminer)
a) (i) Må ikke brukes til farging av øyevipper.
a) (ii) Bruk egnede hansker. Bare til yrkesmessig bruk.»
b) Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten: Blandingsforholdet.
« Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.
Inneholder fenylendiaminer (toluendiaminer).
Bruk egnede hansker.
Bare til yrkesmessig bruk.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Yrkesmessig bruk
For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 2,0 % (beregnet som fri base) eller 3,6 % (beregnet som sulfatsalt).
M18
M18
9b
1-metyl-2,6-bis(2-hydroksyetylamino)-benzen 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene 149330-25-6 443-210-1 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017 skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 % etter blanding under oksidative forhold.
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.» ◄M18
10. M1
11 Diklorofen Dichlorophen 97-23-4 202-567-1 0,5 % Inneholder diklorofen
M30
12
Hydrogenperoksid og andre forbindelser eller stoffblandinger som frigjør hydrogenperoksid, herunder karbamidperoksid og sinkperoksid, med unntak av følgende stoffer i vedlegg II:
- nr. 1397, 1398, 1399
Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 a) Hårprodukter a) 12 % H2O2 (40 volumprosent), til stede eller frigjort a) f) Bruk egnede hansker
a) b) c) e)
Inneholder hydrogenperoksid.
Unngå kontakt med øynene.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.
b) Hudprodukter b) 4 % H2O2, til stede eller frigjort
c) Negleherdingsprodukter c) 2 % H2O2, til stede eller frigjort
d) Munnprodukter, herunder munnskylleprodukter, tannpasta og tannblekemidler d) ≤ 0,1 % H2O2, til stede eller frigjort
e) Tannblekemidler e) > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, til stede eller frigjort e) Skal bare selges til tannleger. Første gang i hver bruksomgang skal produktene bare brukes av tannleger som definert i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF,29 eller under tannlegers direkte tilsyn dersom et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres.
Kan deretter gis til forbrukeren for fullføring av bruksomgangen.
Må ikke brukes på personer under 18 år.
e) Konsentrasjon av H2O2, til stede eller frigitt, angitt i prosent.
Må ikke brukes på personer under 18 år.
Skal bare selges til tannleger. Første gang i hver bruksomgang skal produktene bare brukes av tannleger eller under tannlegers direkte tilsyn dersom et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres.
Kan deretter gis til forbrukeren for fullføring av bruksomgangen.
f) Produkter beregnet på øyevipper f) 2 % H2O2, til stede eller frigjort f) Bare til yrkesmessig bruk f) Skal angis på etiketten:
«Bare til yrkesmessig bruk.
Unngå kontakt med øynene.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.
Inneholder hydrogenperoksid.◄M30
M30 M30
M1
14
Hydrokinon Hydroquinone 123-31-9 204-617-8 Kunstige negler 0,02 % (etter blanding til bruk) Bare til yrkesmessig bruk - Bare til yrkesmessig bruk
- Unngå kontakt med huden
- Les bruksanvisningen nøye ◄M1
M13
15a
Kaliumhydroksid eller natriumhydroksid* Potassium hydroxide/sodium hydroxide 1310-58-3/1310-73-2 215-181-3/215-185-5 a) Neglebåndsfjerner a) 5 % ** a) Inneholder alkali
Unngå kontakt med øynene
Kan medføre blindhet
Oppbevares utilgjengelig for barn
b) Hårstrekningsprodukt 2 % ** Alminnelig bruk Inneholder alkali
Unngå kontakt med øynene
Kan medføre blindhet
Oppbevares utilgjengelig for barn
4,5 % ** Yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk
Unngå kontakt med øynene
Kan medføre blindhet
c) pH-regulator for hårfjerningsmidler c) pH < 12,7 c) Oppbevares utilgjengelig for barn
Unngå kontakt med øynene
d) Annen bruk som pH-regulator d) pH < 11 M13
15b Litiumhydroksid Lithium hydroxide 1310-65-2 215-183-4 a) Hårstrekningsprodukter 2 %6 Alminnelig bruk a) inneholder alkali
Unngå kontakt med øynene
Kan medføre blindhet
Oppbevares utilgjengelig for barn
4,5 %6 Yrkesmessig bruk Unngå kontakt med øynene
Kan forårsake blindhet
b) pH-regulator for hårfjerningsmidler pH < 12,7 b) inneholder alkali
Oppbevares utilgjengelig for barn
Unngå kontakt med øynene
c) Annen bruk som pH-regulator (barer for produkter som skylles av) pH < 11
15c Kalsiumhydroksid Calcium hydroxide 1305-62-0 215-137-3 a) Hårstrekningsprodukter som inneholder to bestanddeler: kalsiumhydroksid og et guanidinsalt a) 7 % (som kalsiumhydroksid) a) inneholder alkali
Unngå kontakt med øynene
Oppbevares utilgjengelig for barn
Kan medføre blindhet
b) pH-regulator for hårfjerningsmidler b) pH < 12,7 b) inneholder alkali
Oppbevares utilgjengelig for barn
Unngå kontakt med øynene
c) Annen bruk (f.eks. pH-regulator, teknisk hjelpestoff) c) pH < 11
M13
15d
Kaliumhydroksid* Potassium hydroxide 1310-58-3 215-181-3 Bløtgjøring/fjerning av hard hud 1,5 % Inneholder alkali Unngå kontakt med øynene Oppbevares utilgjengelig for barn Les bruksanvisningen nøye ◄M13
M4
16
1-naftalenol 1-Naftol 90-15-3 201-969-4 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 %. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.» ◄M4
17 Natriumnitritt Sodium nitrite 7632-00-0 231-555-9 Korrosjonshemmer 0,2 % Må ikke brukes sammen med sekundære og/eller tertiære aminer eller andre stoffer som danner nitrosaminer
18 Nitrometan Nitromethane 75-52-5 200-876-6 Korrosjonshemmer 0,3 %
19 Flyttet eller strøket
20 Flyttet eller strøket
21 Cinkonan-9-ol, 6'-Metoksy-, (8.alfa., 9R)- og dets salter Quinine 130-95-0 205-003-2 a) Hårprodukter som skylles av a) 0,5 % (som kininbase)
b) Hårprodukter som ikke skylles av b) 0,2 % (som kininbase)
M4
22
1,3-benzendiol Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) 1. alminnelig bruk
2. yrkesmessig bruk
For 1 og 2:
Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,25 %.
a) 1. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Inneholder resorcinol.
Skyll håret godt etter bruk.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.
M44 Må ikke brukes til farging av øyevipper.◄M44 »
2. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Inneholder resorcinol.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
- b) Inneholder resorcinol.
b) Hårlotion og sjampo b) 0,5 % M4
23 a) Alkalisulfider a) Hårfjerningsmidler a) 2 % (som svovel) pH ≤ 12,7 a) b) Oppbevares utilgjengelig for barn
Unngå kontakt med øynene
b) Jordalkalisulfider b) Hårfjerningsmidler b) 6 % (som svovel)
M39
24
Vannløselige sinksalter, unntatt sinkfenolsulfonat (post 25) og sinkpyrition (vedlegg II, post X) Zinc acetate,
zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate
1 % (som sink) M39
25 Sinkfenolsulfonat Zinc phenolsulfonate 127-82-2 204-867-8 Deodoranter, antiperspiranter og astringerende lotion 6 % (som % tørrstoff) Unngå kontakt med øynene
M1
26
Ammoniummonofluorfosfat Ammonium Monofluorophosphate 20859-38-5/66115-19-3 -/- Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder ammoniummonofluorfosfat.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
27 Dinatriumfluorfosfat Sodium Monofluorophosphate 10163-15-2/7631-97-2 233-433-0/231-552-2 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder natriummonofluorfosfat.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
28 Dikaliumfluorfosfat Potassium Monofluorophosphate 14104-28-0 237-957-0 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder kaliummonofluorfosfat.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
29 Kalsiumfluorfosfat Calcium Monofluorophosphate 7789-74-4 232-187-1 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder kalsiummonofluorfosfat.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
30 Kalsiumfluorid Calcium Fluoride 7789-75-5 232-188-7 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder kalsiumfluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
31 Natriumfluorid Sodium Fluoride 7681-49-4 231-667-8 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder natriumfluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
32 Kaliumfluorid Potassium Fluoride 7789-23-3 232-151-5 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder kaliumfluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
33 Ammoniumfluorid Ammonium Fluoride 12125-01-8 235-185-9 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder ammoniumfluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
34 Aluminiumfluorid Aluminum Fluoride 7784-18-1 232-051-1 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder aluminiumfluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
35 Tinnfluorid Stannous Fluoride 7783-47-3 231-999-3 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder tinnfluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
36 Cetylaminhydrofluorid (heksadekylaminhydrofluorid) Cetylamine Hydrofluoride 3151-59-5 221-588-7 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder cetylaminhydrofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
37 bis(-Hydroksyetyl)-aminopropyl-N(hydroksyetyl)-oktadekylamindihydrofluorid - - - Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder bis(2-hydroksyetyl)-aminopropyl-N(hydroksyetyl)-oktadekylamindihydrofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
38 N,N,N'-tri(polyoksyetylen)-N'-heksadekylpropylen-diamindihydrofluorid - - - Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder N,N,N′-tri(polyoksyetylen)-N'-heksadekylpropylen-diamindihydrofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
39 9-Oktadecen-1-aminhydrofluorid Octadecenyl-Ammonium Fluoride 36505-83-6 - Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder oktadekylenaminhydrofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
40 Dinatriumheksafluorosilikat Sodium Fluorosilicate 16893-85-9 240-934-8 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder natriumsilikofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
41 Dikaliumheksafluorosilikat Potassium Fluorosilicate 16871-90-2 240-896-2 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder kaliumsilikofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
42 Ammoniumheksafluorosilikat Ammonium Fluorosilicate 16919-19-0 240-968-3 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder ammoniumsilikofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»
43 Magnesium heksafluorosilikat Magnesium Fluorosilicate 16949-65-8 241-022-2 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder magnesiumsilikofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.◄M1
44 1,3-Bis-
(hydroksymetyl)-
imidazolidin-
2-tion
Dimethylol ethylene thiourea 15534-95-9 239-579-1 a) Hårprodukter a) 2 % a) Må ikke brukes i aerosolbeholdere (spray) Inneholder dimetylol-
etylentiourea
b) Neglprodukter b) 2 % b) pH < 4
M46
45
Benzylalkohol42 Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 Til andre formål enn å hindre vekst av mikro-
organismer i produktet. Dette formålet skal framgå av produktets emballasje.
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
46 6-metylkumarin42 6-Methyl Coumarin 92-48-8 202-158-8 Munn-
produkter
0,003 % Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av. ◄M46
M1
47
Nikometanol-hydrofluorid Nicomethanol Hydrofluoride 62756-44-9 - Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder nikometanolhydrofluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.»◄M1
48 Sølvnitrat Silver nitrate 7761-88-8 231-853-9 Bare til farging av øyevipper og øyenbryn 4 % Inneholder sølvnitrat
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks
49 Selendi-
sulfid
Selenium disulphide 7488-56-4 231-303-8 Sjampoer mot flass 1 % Inneholder selendisulfid
Unngå kontakt med øynene eller skadet hud
50 Zirkonium-
aluminium-
klor-
hydrat-
komplekser
Alx Zr(OH)y Clz og
zirkonium-
aluminium-
klor-
hydrat-
glycin-
komplekser
Anti-
transpir-
asjons-
midler
20 % (som vannfri zirkonium-
aluminium-
klor-
hydrat)
5,4 % (som zirconium)
1. Forholdet mellom antallet aluminiumatomer og zirkonium-
atomer skal være mellom 2 og 10
2. Forholdet mellom antallet (Al + Zr)-atomer og kloratomer skal være mellom 0,9 og 2,1
3. Må ikke brukes i aerosolbeholdere (spray)
Må ikke brukes på skadet eller irritert hud
M33
51
Bis(8-hydroksykinolinium)sulfat Oxyqui-noline sulphate 134-31-6 205-137-1 Stabilisator for hydrogenperoksid i hårprodukter som skylles av
Stabilisator for hydrogenperoksid i hårprodukter som ikke skylles av
0,3 % (som base)
0,03 % (som base)
M33
M30 M30
52 Metanol Methyl alcohol 67-56-1 200-659-6 Denatureringsmiddel for etanol og isopropylalkohol 5 % (som % etanol og isopropylalkohol)
53 (1-Hydroksy-
etyliden-
difos-
forsyre) og dens salter
Etidronic acid 2809-21-4 220-552-8 a) Hårprodukt 1,5 % (som etidronsyre)
b) Såpe 0,2 % (som etidronsyre)
54 1-fen-
oksy-
propan-2-
ol8
Phenoxy-
isopro-
panol
770-35-4 212-222-7 Må bare brukes i produkter som skylles av
Må ikke brukes i munnproduker
2 % Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal framgå av presentasjonen av produktet.
55 Flyttet eller strøket
M1
56
Magnesiumfluorid Magnesium Fluoride 7783-40-6 231-995-1 Munnprodukter 0,15 % beregnet som F.
Ved blanding med andre fluorforbindelser som er godkjent i henhold til dette vedlegg, skal samlet konsentrasjon av F ikke overstige 0,15 %
Inneholder magnesiumfluorid.
For tannpasta med forbindelser som inneholder fluor i en konsentrasjon på 0,1-0,15 % beregnet som F, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking obligatorisk:
«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege konsulteres.» ◄M1
57 Strontium-
klorid-
heksa-
hydrat
Strontium chloride 10476-85-4 233-971-6 a) Munnprodukter 3,5 % (som strontium).
Ved blanding med andre godkjente strontium-
forbindelser, skal samlet innhold av strontium ikke overstige 3,5 %
Inneholder strontiumklorid
Bør ikke brukes regelmessig av barn
b) Sjampo og ansiktsprodukter 2,1 % (som strontium).
Ved blanding med andre godkjente strontium-
forbindelser, skal samlet innhold av strontium ikke overstige 2,1 %
58 Strontium-
acetath-
hemihydrat
Strontium acetate 543-94-2 208-854-8 Munnprodukter 3,5 % (som strontium).
Ved blanding med andre godkjente strontiumforbindelser, skal samlet innhold av strontium ikke overstige 3,5 %
Inneholder strontiumacetat
Bør ikke brukes av barn
59 Talkum: Hydratisert magnesium-
silikat
Talc 14807-96-6 238-877-9 a) Pulveraktige produkter beregnet på barn under tre år
b) Andre produkter
a) Pulveret må ikke komme i berøring med barnets nese og munn
60 Fettsyre-
dialkyl-
amider og dialkanol-
amider
Høyeste innhold av sekundært amin: 0,5 % - Må ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av sekundært amin: 5 % (gjelder råstoffer)
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitritt-
frie beholdere
61 Monoal-
kylaminer,
monoal-
kanol-
aminer
og deres salter
Høyeste innhold av sekundært amin: 0,5 % - Må ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Minste renhet: 99 %
- Høyeste innhold av sekundært amin: 0,5 % (gjelder råstoffer)
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
62 Tri-
alkyl
-aminer, trial-
kanol-
aminer
og deres salter
a) Produkter som ikke skylles av
b) Produkter som skylles av
a) 2,5 % a) b)
- Må ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Minste renhet: 99 %
- Høyeste innhold av sekundært amin: 0,5 % (gjelder råstoffer)
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
63 Strontium-
hydroksid
Strontium hydroxide 18480-07-4 242-367-1 pH-regulator for hårfjernings-
midler
3,5 % (som strontium) pH ≤ 12,7 Oppbevares utilgjengelig for barn
Unngå kontakt med øynene
64 Strontium-
peroksid
Strontium peroxide 1314-18-7 215-224-6 Hårprodukter som skylles av 4,5 % (som strontium) Alle produkter skal oppfylle kravene til utslipp av hydrogenperoksid
Yrkesmessig bruk
Unngå kontakt med øynene
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks
Bare til yrkesmessig bruk
Bruk egnede hansker
65 Benzalkonium-
klorid, -bromid og -sakkarinat9
Benzalkonium bromide 91080-29-4 293-522-5 Hårprodukter som skylles av 3 % (som benzalkonium-
klorid)
I ferdig produkt skal konsentrasjonene av benzalkonium-
klorid, -bromid og -sakkarinat med en alkylkjede opp til og med C14, ikke overstige 0,1 % (som benzalkonium-
klorid)
Unngå kontakt med øynene
Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet.
Dette formålet skal framgå av presentasjonen av produktet.
Benzalkonium-
klorid
63449-41-2/68391-01-5/68424-85-1/85409-22-9 264-151-6/269-919-4/270-325-2/287-089-1
Benzalkonium-
sakkarinat
68989-01-5 273-545-7
66 Poly-
akryl-
amider
a) Kroppspleieprodukter som ikke skylles av a) Største tillatte restinnhold av akrylamid 0,1 mg/kg
b) Andre produkter b) Høyeste tillatte restinnhold av akrylamid 0,5 mg/kg
67 Amyl-
kanelal-
dehyd
Amyl cinnamal 122-40-7 204-541-5 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
M1
68
M1
69 Kanel-
alkohol
Cinnamyl alcohol 104-54-1 203-212-3 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
M46
70
3,7-dimetyl-2,6-oktadienal Citral 5392-40-5 226-394-6 Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Citral» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
(E)-3,7-dimetylokta-2,6-dienal41 Geranial 141-27-5 205-476-5
(Z)-3,7-dimetylokta-2,6-dienal41 Neral 106-26-3 203-379-2 ◄M46
71 2-
Metoksy-
4-(2-
propenyl)
fenol
Eugenol 97-53-0 202-589-1 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
M1
72
7-Hydroksycitronellal Hydroxycitronellal 107-75-5 203-518-7 a) Munnprodukter a) b)
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
b) Andre produkter b) 1,0 %
M46
73
Fenol, 2-metoksy-4-(1-propenyl) Isoeu-
genol
97-54-1 202-590-7 a) Munn-
produkter
b) Andre produkter
b) 0,02 % a) b)
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
(E)-2-metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol
(trans-Isoeugenol)
5932-68-3 227-678-2
(Z)-2-metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol
(cis-Isoeugenol)
5912-86-7 227-633-7 ◄M46
74 2-
pentyl-
3-fenyl-
prop-
2-en-
1-ol
Amyl-
cinnamyl alcohol
101-85-9 202-982-8 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
75 Benzyl-
salisylat
Benzyl salicylate 118-58-1 204-262-9 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
76 Kanelaldehyd Cinnamal 104-55-2 203-213-9 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
77 Kumarin Coumarin 91-64-5 202-086-7 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
78 2,6-
oktadien-
1-ol, 3,7-
Dimetyl-, (2E)-
Geraniol 106-24-1 203-377-1 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
M21
---
M21
80 Anisyl-
alkohol
Anise alcohol 105-13-5 203-273-6 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
81 Benzyl-
cinnamat
Benzyl cinnamate 103-41-3 203-109-3 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
82 Farnesol Farnesol 4602-84-0 225-004-1 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
M39 M39
84 Linalool Linalool 78-70-6 201-134-4 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
85 Benzyl-
benzoat
Benzyl benzoate 120-51-4 204-402-9 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
M46
86
Citronellol/ (±)
3,7-dimetyl-6-okten-1-ol
Citronellol 106-22-9/
26489-01-0
203-375-0/
247-737-6
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
(3R)-3,7-dimetylokt-6-en-1-ol 1117-61-9 214-250-5
(3S)-3,7-dimetylokt-6-en-1-ol 7540-51-4 231-415-7 ◄M46
87 α-
heksyl-
kanelmal-
dehyd
Hexyl cinnamal 101-86-0 202-983-3 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
M46
88
1-metyl-4-prop-1-en-2-yl-sykloheksen, dl-limonen (racemisk), dipenten41 Limonene 138-86-3/
7705-14-8
205-341-0/
231-732-0
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet for hvert stoff skal være under 20 mmol/l15
(R)-p-menta-1,8-dien; (d-limonen) 5989-27-5 227-813-5
(S)-p-menta-1,8-dien; (l-limonen)41 5989-54-8 227-815-6 ◄M46
89 Metyl-2-oktynoat, metylheptinkarbonat Methyl 2-octynoate 111-12-6 203-836-6 a) Munnprodukter a) b)
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
b) Andre produkter b) 0,01 % når det brukes alene
I kombinasjon med metyloktinkarbonat er den høyeste tillatte konsentrasjonen ved påføring 0,01 % (konsentrasjonen av metyloktinkarbonat skal ikke overstige 0,002 %)
M1
90 3-Metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on alpha-
Isomethyl ionone
127-51-5 204-846-3 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
91 Eike-
mose-
ekstrakt
Evernia prunastri extract 90028-68-5 289-861-3 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
92 Tremose-
ekstrakt
Evernia furfuracea extract 90028-67-4 289-860-8 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av
93 2,4-
diamino-
pyrimidin-
3-oksid
Diamino-
pyrimidine oxide
74638-76-9 - Hårprodukter 1,5 %
94 Dibenzoyl-
peroksid
Benzoyl peroxide 94-36-0 202-327-6 Kunstige negler 0,7 % (etter blanding til bruk) Yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk
Unngå kontakt med huden
Les bruksanvisningene nøye
95 Hydro-
kinon-
metyleter/
Mekinol
p-Hydro-
xyanisol
150-76-5 205-769-8 Kunstige negler 0,02 % (etter blanding til bruk) Yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk
Unngå kontakt med huden
Les bruksanvisningene nøye
96 5-
tert-
butyl-
2,4,6-
trinitro-
m-xylen
Musk xylene 81-15-2 201-329-4 Alle kosmetiske produkter unntatt munnprodukter a) 1,0 % i parfyme
b) 0,4 % i eau de toilette
c) 0,03 % i andre produkter
97 4'-
tert-
butyl-
2',6'-
dimetyl-
3',5'-
dinitro-
aceto-
fenon
Musk ketone 81-14-1 201-328-9 Alle kosmetiske produkter unntatt munnprodukter a) 1,4 % i parfyme
b) 0,56 % i eau de toilette
c) 0 042 % i andre produkter
M37
98
2-hydroksybenzosyre34 Salicylic acid 69-72-7 200-712-3 a) Hårprodukter som skylles av
b) Andre produkter, unntatt hudlotion, øyeskygge, maskara, eyeliner, leppestift, roll-on-deodorant
c) Hudlotion, øyeskygge, maskara, eyeliner, leppestift, roll-on-deodorant
a) 3,0 %-
b) 2,0 %-
c) 0,5 %-
a) b) c)
Skal ikke brukes i preparater til barn under tre år. Skal ikke brukes i anvendelser som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. Skal ikke brukes i munnprodukter. Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal framgå av produktets emballasje.
Disse nivåene inkluderer all bruk av salisylsyre.
a) b) c)
Skal ikke brukes til barn under tre år.35
M37
99 Uorganiske sulfitter og bisulfitter12 a) Oksidative hårfargingsmidler a) 0,67 % (som fri SO2 ) Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet.
Dette formålet skal framgå av presentasjonen av produktet.
b) Hårstrekningsprodukter b) 6,7 % (som fri SO2 )
c) Selvbruningsmidler for ansiktet c) 0,45 % (som fri SO2 )
d) Andre selvbrunings-
produkter
d) 0,40 % (som fri SO2 )
100 1-(4-
klorfenyl)-
3-(3,4-
diklor-
fenyl)urea13
Triclo-
carban
101-20-2 202-924-1 Produkter som skylles av 1,5 % Renhets-
kriterier:
3,3',4,4'-
tetra-
klorazo-
[Dbenzen ≤ 1 ppm
3,3',4,4'-
tetra-
klorazoksy-
benzen ≤ 1 ppm
Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal framgå av presentasjonen av produktet.
M39 M39
102 1,2-
Dimetoksy-
4-(2-
propenyl)-
benzen
Methyl eugenol 93-15-2 202-223-0 Eksklusive parfymer 0,01 %
Eau de toilette 0,004 %
Parfymerte kremer 0,002 %
Andre produkter som ikke skylles av og munnprodukter 0,0002 %
Produkter som skylles av 0,001 %
M1
103
Olje og ekstrakt av Abies alba Abies Alba Cone Oil,
Abies Alba Cone Extract,
Abies Alba Leaf Oil,
Abies Alba Leaf Cera,
Abies Alba Needle Extract,
Abies Alba Needle Oil
90028-76-5 289-870-2 Peroksidtall under 10 mmol/l15
104
105 Olje og ekstrakt av Abies pectinata Abies Pectinata Oil,
Abies Pectinata Leaf Extract,
Abies Pectinata Needle Extract
Abies Pectinata Needle Oil
92128-34-2 295-728-0 Peroksidtall under 10 mmol/l15
106 Olje og ekstrakt av Abies sibirica Abies Sibirica Oil,
Abies Sibirica Needle Extract
Abies Sibirica Needle Oil
91697-89-1 294-351-9 Peroksidtall under 10 mmol/l15
107 Olje og ekstrakt av Abies balsamea Abies Balsamea Needle Oil,
Abies Balsamea Needle Extract
Abies Balsamea Resin,
Abies Balsamea Extract
Abies Balsamea Balsam Extract
85085-34-3 285-364-0 Peroksidtall under 10 mmol/l15
108 Olje og ekstrakt av Pinus mugo pumilio Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract,
Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil
90082-73-8 290-164-1 Peroksidtall under 10 mmol/l15
M46
109
Olje og ekstrakt av blader og kvister av Pinus mugo 42 Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil 90082-72-7 290-163-6 Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Pinus Mugo» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet skal være under 10 mmol/l15M46
110 Olje og ekstrakt av Pinus sylvestris Pinus Sylvestris Oil,
Pinus Sylvestris Leaf extract,
Pinus Sylvestris Leaf Oil,
Pinus Sylvestris Leaf Water,
Pinus Sylvestris Cone Extract,
Pinus Sylvestris Bark Extract,
Pinus Sylvestris Bud Extract
Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract
Pinus Sylvestris Twig Leaf Oil
84012-35-1 281-679-2 Peroksidtall under 10 mmol/l15
111 Olje og ekstrakt av Pinus nigra Pinus Nigra Bud/Needle Extract
Pinus Nigra Twig Leaf Extract
Pinus Nigra Twig Leaf Oil
90082-74-9 290-165-7 Peroksidtall under 10 mmol/l15
112 Olje og ekstrakt av Pinus palustris Pinus Palustris Leaf Extract,
Pinus Palustris Oil
Pinus Palustris Twig Leaf Extract
Pinus Palustris Twig Leaf Oil
97435-14-8/8002-09-3 306-895-7/- Peroksidtall under 10 mmol/l15
113 Olje og ekstrakt av Pinus pinaster Pinus Pinaster Twig Leaf Oil,
Pinus Pinaster Twig Leaf Extract
90082-75-0 290-166-2 Peroksidtall under 10 mmol/l15
M46
114
Olje og ekstrakt av blader og kvister av Pinus pumila 42 Pinus Pumila Needle Extract;
Pinus Pumila Twig Leaf Extract;
Pinus Pumila Twig Leaf Oil
97676-05-6 307-681-6 Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Pinus Pumila» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet skal være under 10 mmol/l15M46
115 Olje og ekstrakt av Pinus-arter Pinus Strobus Bark Extract,
Pinus Strobus Cone Extract,
Pinus Strobus Twig Oil
Pinus Species Twig Leaf Extract
Pinus Species Twig Leaf Oil
94266-48-5 304-455-9 Peroksidtall under 10 mmol/l15
116 Olje og ekstrakt av Pinus cembra Pinus Cembra Twig Leaf Oil
Pinus Cembra Twig Leaf Extract
92202-04-5 296-036-1 Peroksidtall under 10 mmol/l15
117 Acetylert ekstrakt av Pinus cembra Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated 94334-26-6 305-102-1 Peroksidtall under 10 mmol/l15
118 Olje og ekstrakt av Picea mariana Picea Mariana Leaf Extract,
Picea Mariana Leaf Oil
91722-19-9 294-420-3 Peroksidtall under 10 mmol/l15
119 Olje og ekstrakt av Thuja occidentalis Thuja Occidentalis Bark Extract,
Thuja Occidentalis Leaf,
Thuja Occidentalis Leaf Extract,
Thuja Occidentalis Leaf Oil,
Thuja Occidentalis Stem Extract,
Thuja Occidentalis Stem Oil,
Thuja Occidentalis Root Extract
90131-58-1 290-370-1 Peroksidtall under 10 mmol/l15
120
121 3-Karen, 3,7,7-trimetylbisyklo[4.1.0]hept-3-en (isodipren) 13466-78-9 236-719-3 Peroksidtall under 10 mmol/l15
M46
122
Olje og ekstrakt av Cedrus atlantica 42 Cedrus Atlantica Bark Extract;
Cedrus Atlantica Bark Oil;
Cedrus Atlantica Bark Water;
Cedrus Atlantica Leaf Extract;
Cedrus Atlantica Wood Extract;
Cedrus Atlantica Wood Oil
92201-55-3/
8023-85-6
295-985-9/
-
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Cedrus Atlantica Oil/Extract» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet skal være under 10 mmol/l15M46
123 Olje og ekstrakt av Cupressus sempervirens Cupressus Sempervirens Leaf Oil,
Cupressus Sempervirens Bark Extract,
Cupressus Sempervirens Cone Extract,
Cupressus Sempervirens Fruit Extract,
Cupressus Sempervirens Leaf Extract,
Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil,
Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract,
Cupressus Sempervirens Leaf Water,
Cupressus Sempervirens Seed Extract,
Cupressus Sempervirens Oil
84696-07-1 283-626-9 Peroksidtall under 10 mmol/l15
M46
124
Terpentinharpiks (Pinus spp.); Terpentinolje og renset olje; Terpentin, dampdestillert (Pinus spp.)42 Turpentine 9005-90-7
8006-64-2
8052-14-0
232-688-5
232-350-7
-
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet for hvert stoff skal være under 10 mmol/l15M46
M46 M46
M46 M46
127 Terpene alcohols acetates Terpene alcohols acetates 69103-01-1 273-868-3 Peroksidtall under 10 mmol/l15
128 Terpenhydrokarboner Terpene hydrocarbons 68956-56-9 273-309-3 Peroksidtall under 10 mmol/l15
129 Terpener og terpenoider unntatt limonen (d-, l-, og dl-isomerer) oppført under referansenummer 88, 167 og 168 i dette vedlegg III Terpenes and terpenoids 65996-98-7 266-034-5 Peroksidtall under 10 mmol/l15
130 Terpener og terpenoider 68917-63-5 272-842-9 Peroksidtall under 10 mmol/l15
M46
131
p-menta-1,3-dien42 Alpha-Terpinene 99-86-5 202-795-1 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet skal være under 10 mmol/l15M46
132 gamma-Terpinen, p-menta-1,4-dien gamma-Terpinene 99-85-4 202-794-6 Peroksidtall under 10 mmol/l15
M46
133
p-menta-1,4(8)-dien42 Terpinol-
ene
586-62-9 209-578-0 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet skal være under 10 mmol/l15M46
134 1,1,2,3,3,6-Heksametylindan-5-ylmetylketon Acetyl Hexamethyl indan 15323-35-0 239-360-0 a) Produkter som ikke skylles av
b) Produkter som skylles av
a) 2
%
135 Allylbutyrat, 2-propenylbutanoat Allyl butyrate 2051-78-7 218-129-8 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
136 Allylcinnamat, 2-propenyl 3-fenyl-2-propenoat Allyl cinnamate 1866-31-5 217-477-8 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
137 Allylsykloheksylacetat, 2-propenyl-sykloheksanacetat Allyl cyclohexylacetate 4728-82-9 225-230-0 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
138 Allylsykloheksylpropionat, 2-propenyl-3-sykloheksanpropanoat Allyl cyclohexylpropionate 2705-87-5 220-292-5 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
139 Allylheptanoat, 2-propenylheptanoat Allyl heptanoate 142-19-8 205-527-1 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
140 Allylheksanoat Allyl Caproate 123-68-2 204-642-4 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
141 Allylisovalerat, 2-propenyl 3-metylbutanoat Allyl isovalerate 2835-39-4 220-609-7 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
142 Allyloktanoat, 2-allylkaprylat Allyl octanoate 4230-97-1 224-184-9 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
143 Allylfenoksyacetat, 2-propenylfenoksyacetat Allyl phenoxyacetate 7493-74-5 231-335-2 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
144 Allylfenylacetat, 2-propenylbenzenacetat Allyl phenylacetate 1797-74-6 217-281-2 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
145 Allyl-3,5,5-trimetylheksanoat Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate 71500-37-3 275-536-3 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
146 Allylsykloheksyloksyacetat Allyl cyclohexyloxyacetate 68901-15-5 272-657-3 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
147 Allylisoamyloksyacetat Isoamyl Allylglycolate 67634-00-8 266-803-5 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
148 Allyl-2-metylbutoksyacetat Allyl 2-methylbutoxyacetate 67634-01-9 266-804-0 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
149 Allylnonanoat Allyl nonanoate 7493-72-3 231-334-7 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
150 Allylpropionat Allyl propionate 2408-20-0 219-307-8 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
151 Allyltrimetylheksanoat Allyl trimethylhexanoate 68132-80-9 268-648-9 Innholdet av fri allylalkohol i esteren skal være mindre enn 0,1 %
151a Allylfenetyleter Allyl phenethyl ether 14289-65-7 238-212-2 Innholdet av fri allylalkohol i eteren skal være mindre enn 0,1 %
152 Allylheptinkarbonat (allyl okt-2-ynoat) Allyl heptine carbonate 73157-43-4 277-303-1 0,002 % Dette stoffet skal ikke brukes sammen med andre 2-alkynsyreestere (f.eks. metylheptinkarbonat)
153 Amylsyklopentenon, 2-pentylsyklopent-2-en-1-on Amylcyclopentenone 25564-22-1 247-104-4 0,1 %
M46
154
Myroxylon balsamum var. pereirae, ekstrakter og destillater, perubalsamolje, absolutt og anhydrol (Perubalsam)42 Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract,
Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil, Myroxylon Pereirae Oil,
Myroxylon Pereirae Resin Extract,
Myroxylon Pereirae Resin
8007-00-9 232-352-8 0,4 % Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Myroxylon Pereirae Oil/Extract» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av. ◄M46
155 4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyd, 3-(4-tert-butylfenyl)propionaldehyd 4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde 18127-01-0 242-016-2 0,6 %
156 Olje og ekstrakt av Cuminum cyminum Cuminum Cyminum Fruit Oil,
Cuminum Cyminum Fruit Extract,
Cuminum Cyminum Seed Oil,
Cuminum Cyminum Seed Extract,
Cuminum Cyminum Seed Powder
84775-51-9 283-881-6 a) Produkter som ikke skylles av
b) Produkter som skylles av
a) 0,4 % karveolje
M46
157
1-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksan-1-yl)-2-buten-1-on1642 Alpha-Dama-
scone;
cis-Rose ketone 1
43052-87-5/
23726-94-5
-/
245-845-8
a) Munn-
produkter
b) Andre produkter
b) 0,02 % a) b)
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Rose Ketones» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
trans-Rose ketone 1 24720-09-0 246-430-4
1-(2,6,6-trimetylsykloheksa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-on1642 Rose ketone 4 (Dama-
scone)
23696-85-7 245-833-2
1-(2,6,6-trimetyl-3-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-on1642 Rose ketone 3 (delta-Dama-
scone)
57378-68-4 260-709-8
trans-Rose ketone 3 71048-82-3 275-156-8
(Z)-1-(2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-on1642 cis-Rose ketone 2
(cis-beta-Dama-
scone)
23726-92-3 245-843-7
(E)-1-(2,6,6-trimetyl-1-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-on1642 trans-Rose ketone 2
(trans-beta-Dama-
scone)
23726-91-2 245-842-1 ◄M46
M46 M46
159 trans-Rose keton-5,16 (E)-1-(2,4,4-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-on (Isodamaskon) trans-Rose ketone-5 39872-57-6 254-663-8 0,02 %
M46 M46
M46 M46
M46 M46
M46 M46
164 Rose keton-5,16 1-(2,4,4-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-2-buten-1-on Rose ketone-5 33673-71-1 251-632-0 0,02 %
M46 M46
166 trans-2-Heksenal trans-2-hexenal 6728-26-3 229-778-1 a) Munnprodukter
b) Andre produkter b) 0,002 %
M46 M46
M46 M46
169 p-Menta-1,8-dien-7-al Perillaldehyde 2111-75-3 218-302-8 a) Munnprodukter
b) Andre produkter b) 0,1 %
170 Isobergamat, mentadien-7-metylformat Isobergamate 68683-20-5 272-066-0 0,1 %
171 Metoksy disyklopentadien karboksaldehyd, oktahydro-5-metoksy-4,7-metano-1H-inden-2-karboksaldehyd Scentenal 86803-90-9 - 0,5 %
172 3-Metylnon-2-ennitril 3-Methylnon-2-enenitrile 53153-66-5 258-398-9 0,2 %
173 Metyloktinkarbonat, metyl-non-2-ynoat Methyl octine carbonate 111-80-8 203-909-2 a) Munnprodukter
b) Andre produkter b) 0,002 % når det brukes alene.
I kombinasjon med metylheptinkarbonat er den høyeste tillatte konsentrasjonen ved påføring 0,01 % (konsentrasjonen av metyloktinkarbonat skal ikke overstige 0,002 %)
174 Amylvinylkarbinylacetat, 1-okten-3-yl-acetat Amylvinylcarbinyl acetate 2442-10-6 219-474-7 a) Munnprodukter
b) Andre produkter b) 0,3 %
M46
175
3-propyliden-1(3H)-isobenzofuranon;
3-propylid-
neftalid42
3-Propylidenephthalide 17369-59-4 241-402-8 a) Munn-
produkter
b) Andre produkter
b) 0,01 % (a)
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av. ◄M46
176 Isosyklogeraniol, 2,4,6-trimetyl-3-sykloheksen-1-metanol Isocyclogeraniol 68527-77-5 271-282-2 0,5 %
177 2-Heksylidensyklopentanon 2-Hexylidene cyclopentanone 17373-89-6 241-411-7 a) Munnprodukter
b) Andre produkter b) 0,06 %
178 Metylheptadienon, 6-metyl-3,5-heptadien-2-on Methyl heptadienone 1604-28-0 216-507-7 a) Munnprodukter
b) Andre produkter b) 0 002 %
179 p-Metylhydrocinnamicaldehyd, Kresylpropionaldehyd, p-Metyldihydrocinnamaldehyd p-Methylhydrocinnamic aldehyde 02.12.5406 226-460-4 0,2 %
180 Olje og ekstrakt av Liquidambar orientalis (styrax) Liquidambar Orientalis Resin Extract,
Liquidambar Orientalis Balsam Extract,
Liquidambar Orientalis Balsam Oil
94891-27-7 305-627-6 0,6 %
181 Olje og ekstrakt av Liquidambar styraciflua (styrax) Liquidambar Styraciflua Oil,
Liquidambar Styraciflua Balsam Extract,
Liquidambar Styraciflua Balsam Oil
8046-19-3
94891-28-8
232-458-4
305-628-1
0,6 %
182 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8,-heksametyl-2-naftyl)etan-1-on (AHTN) Acetyl hexamethyl tetralin 21145-77-7/01.02.1506 244-240-6/216-133-4 Alle kosmetiske produkter unntatt munnprodukter a) Produkter som ikke skylles av:
0,1 %
unntatt:
vann- og alkoholholdige produkter:
1 %
eksklusive parfymer:
2,5 %
parfymerte kremer:
0,5 %
b) Produkter som skylles av: 0,2 %
183 Gummiharpiksekstrakt og gummiharpiksolje av Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler Opoponax oil 93686-00-1 297-649-7 0,6 %
184 Harpiks av Opopanax chironium 93384-32-8 0,6 %
185 Benzen, metyl- Toluene 108-88-3 203-625-9 Negleprodukter 25 % Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må bare brukes av voksne.
186 2,2′-Oksydietanol dietylenglykol (DEG) Diethylene glycol 111-46-6 203-872-2 Spor i bestanddeler 0,1 %
187 Dietylenglykolmono-butyleter (DEGBE) Butoxydiglycol 112-34-5 203-961-6 Løsemiddel i hårfargingsmidler 9 % Må ikke brukes i aerosolbeholdere (spraybokser)
188 Etylenglykolmono-butyleter (EGBE) Butoxyethanol 111-76-2 203-905-0 a) Løsemiddel i oksiderende hårfargingsmidler a) 4,0 % a) b)
Må ikke brukes i aerosolbeholdere (spraybokser)
b) Løsemiddel i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 2,0 %
189 Trinatrium-5-hydroksy-1-(4-sulfofenyl)-4-(4-sulfofenylazo)pyrazol-3-karboksylat og aluminiumlakk,17
(CI 19140)
Acid Yellow 23,
Acid Yellow 23 Aluminum lake
1934-21-0/12225-21-7 217-699-5/235-428-9 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 %
190 Benzenmetanamin, N-etyl-N-[4-[[4-[etyl-[(3-sulfofenyl)-metyl]-amino]-fenyl] [2-sulfofenyl)metylen]-2,5-sykloheksadien-1-yliden]-3-sulfo, indre salter, dinatriumsalt og dets ammonium- og aluminiumsalter,17 (CI 42090) Acid Blue 9,
Acid Blue 9 Ammonium Salt,
Acid Blue 9 Aluminum Lake
3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6 223-339-8/220-168-0/272-939-6 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 %
191 Dinatrium-6-hydroksy-5-[(2-metoksy-4-sulfonato-m-tolyl)azo]naftalen-2-sulfonat,17 (CI 16035) Curry Red 25956-17-6 247-368-0 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,4 %
192 Trinatrium-1-(1-naftylazo)-2-hydroksynaftalen-4′,6,8-trisulfonat og aluminiumlakk,17 (CI 16255) Acid Red 18,
Acid Red 18 Aluminum Lake
2611-82-7/12227-64-4 220-036-2/235-438-3 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 %
193 Hydrogen-6-bis(dietylamino)-9-(2,4-disulfonatofenyl)xantylium, natriumsalt,17 (CI 45100) Acid Red 52 3520-42-1 222-529-8 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,5 % a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,6 %
194 Glyoksal Glyoxal 107-22-2 203-474-9 100 mg/kg
195 Natrium-1-amino-4-(sykloheksylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonat,17 (CI 62045) Acid Blue 62 4368-56-3 224-460-9 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
M46
196
Absolutt av sitronverbena4243 Lippia citriodora absolute 8024-12-2/
85116-63-8
-
285-515-0
0,2 % Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.◄M46
197 Etyl-N-alfa-dodekanoyl-L-arginat hydroklorid18 Ethyl Lauroyl Arginate HCl 60372-77-2 434-630-6 a) såpe
b) sjampoer mot flass
c) deodoranter, ikke i form av spray
0,8 % Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal framgå av presentasjonen av produktet
M4
198
2,2′-[(4-aminofenyl)imino]bis(etanol)sulfat N,N-bis(2-hydroksyetyl)-p-fenylendiaminsulfat 54381-16-7 259-134-5 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,5 % (beregnet som sulfat)
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
199 1,3-benzendiol, 4-klor- 4-klorresorcinol 95-88-5 202-462-0 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,5 %. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
M18
200
2,4,5,6-tetraaminopyrimidinsulfat Tetraaminopyrimidine Sulfate 5392-28-9 226-393-0 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) (c) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 3,4 % (beregnet som sulfat). a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
c) Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Bare til yrkesmessig bruk.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 3,4 % (beregnet som sulfat)
c) Produkter beregnet på farging av øyevipper c) Yrkesmessig bruk M18
M4
201 Fenol, 2-klor-6-(etylamino)-4-nitro- 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol 131657-78-8 411-440-1 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,5 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 3,0 % a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
202 Se 226
M3
203
6-Metoksy-N2-metyl-2,3-pyridindiaminhydroklorid og dihydrokloridsalt17 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl 90817-34-8/
83732-72-3
-
/280-622-9
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og c): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 0,68 % beregnet som fri base (1,0 % som dihydroklorid). a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,68 % som fri base (1,0 % som dihydroklorid) For a), b) og c):
Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg Oppbevares i nitrittfrie beholdere
b) Kan framkalle en allergisk reaksjon
c) Produkter beregnet på farging av øyevipper c) Bare til yrkesmessig bruk. c) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.» ◄M3
204 2,3-Dihydro-1H-indol-5,6-diol og dets hydrobromidsalt17 Dihydroxy indoline
Dihydroxy indoline HBr
29539-03-5/138937-28-7 -/421-170-6 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 2,0 % Kan framkalle en allergisk reaksjon.
205 Se 219 M1
M4
M18
206
3-(2-hydroksyetyl)-p-fenylendiammoniumsulfat Hydroxyethyl-p- Phenylenediamine Sulfate 93841-25-9 298-995-1 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidative forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 % (beregnet som sulfat) a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten: Blandingsforholdet.
« Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Bare til yrkesmessig bruk.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på øyevipper, ikke overstige 1,75 % (beregnet som fri base)
b) Yrkesmessig bruk
M18
207 1H-indol-5,6-diol Dihydroksyindol 3131-52-0 412-130-9 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,5 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
For a) og b):
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,5 %
208 5-amino-4-klor-2-metylfenolhydroklorid 5-amino-4-klor-o-kresol HCl 110102-85-7 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,5 % (beregnet som hydroklorid) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
209 1H-indol-6-ol 6-hydroksyindol 2380-86-1 417-020-4 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,5 %.
Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
210 1H-indol-2,3-dion Isatin 91-56-5 202-077-8 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 1,6 %
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
M18
211
2-aminopyridin-3-ol 2-Amino-3-Hydroxypyridine 16867-03-1 240-886-8 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 % a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten: Blandingsforholdet.
« Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Bare til yrkesmessig bruk.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på øyevipper, ikke overstige 0,5 %
b) Yrkesmessig bruk
M18
212 2-metyl-1-naftylacetat 1-acetoksy-2-metylnaftalen 5697-02-9 454-690-7 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 % (når både 2-metyl-1-naftol og 1-acetoksy-2-metylnaftalen er til stede i et hårfargingsmiddel, skal den maksimale konsentrasjonen av 2-metyl-1-naftol på hodet ikke overstige 2,0 %). Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
213 1-hydroksy-2-metylnaftalen 2-metyl-1-naftol 7469-77-4 231-265-2 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 % (når både 2-metyl-1-naftol og 1-acetoksy-2-metylnaftalen er til stede i et hårfargingsmiddel, skal den maksimale konsentrasjonen av 2-metyl-1-naftol på hodet ikke overstige 2,0 %). Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
214 Dinatrium 5,7-dinitro-8-oksid-2-naftalensulfonat CI 10316 Acid Yellow 1 846-70-8 212-690-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
For a) og b):
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,2 % M4
M1
215
4-Amino-3-nitrofenol 4-Amino-3-nitrophenol 610-81-1 210-236-8 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,5 % a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 % b)
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
216 Naftalen-2,7-diol 2,7-Naphthalenediol 582-17-2 209-478-7 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 % a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 %
M3
217
m-Aminofenol og dets salter m-Aminophenol
m-Aminophenol HCl
m-Aminophenol sulfate
591-27-5/
51-81-0/
68239-81-6/
38171-54-9
209-711-2/
200-125-2/
269-475-1
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 1,2 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Bare til yrkesmessig bruk. b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»◄M3
218 6-Hydroksy-3,4-dimetyl-2-pyridon 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine 84540-47-6 283-141-2 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 % Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
219 1-Hydroksy-3-nitro-4-(3-hydroksypropylamino)benzen17 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol 92952-81-3 406-305-9 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,6 % beregnet som fri base.
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 2,6 %
220 1-[(2′-Metoksyetyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroksyetyl)amino]benzen17 HC Blue No 11 23920-15-2 459-980-7 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 2,0 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
M4
221
2-(4-metyl-2-nitroanilino)etanol Hydroksyetyl-2-nitro-p-toluidin 100418-33-5 408-090-7 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %.
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 % M4
222 1-Hydroksy-2-beta-hydroksyetylamino-4,6-dinitrobenzen 2-Hydroxyethylpicramic acid 99610-72-7 412-520-9 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,5 %
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg m/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 2,0 %
223 p-Metylaminofenol og dets sulfat p-Methylaminophenol
p-Methylaminophenol sulphate
150-75-4/55-55-0/1936-57-8 205-768-2/200-237-1/217-706-1 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,68 % (som sulfat)
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
224 1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-hydroksyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]17 HC Violet No 2 104226-19-9 410-910-3 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 2,0 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Kan framkalle en allergisk reaksjon.
225 1-(beta-Hydroksyetyl)amino-2-nitro-4-N-etyl-N-(.beta.-hydroksyetyl)aminobenzen og dets hydroklorid HC Blue No 12 104516-93-0/132885-85-9 (HCl) -/407-020-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,75 % (som hydroklorid)
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,5 % (som hydroklorid)
226 4,4′-[1,3-Propan-diylbis(oksy)]bisbenzen-1,3-diamin og dets tetrahydrokloridsalt17 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl 81892-72-0/74918-21-1 279-845-4/278-022-7 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,2 % beregnet som fri base (1,8 % som tetrahydrokloridsalt). a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,2 % som fri base (1,8 % som tetrahydrokloridsalt) b) Kan framkalle en allergisk reaksjon.
227 3-Amino-2,4-diklorfenol og dets hydroklorid 3-Amino-2,4-dichlorophenol 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl 61693-42-3/61693-43-4 262-909-0/- a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,5 % (som hydroklorid) a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,5 % (som hydroklorid)
228 3-Metyl-1-fenyl-5-pyrazolon Phenyl methyl pyrazolone 89-25-8 201-891-0 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,25 % Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
M3
229
5-[(2-Hydroksyetyl)amino]-o-kresol 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol 55302-96-0 259-583-7 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 1,5 %.
Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Bare til yrkesmessig bruk. b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»◄M3
230 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoksazin-6-ol Hydroxybenzomorpholine 26021-57-8 247-415-5 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %
Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
231 1,5-Di-(beta-hydroksyetylamino)-2-nitro-4-klorbenzen17 HC Yellow No 10 109023-83-8 416-940-3 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,1 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
232 2,6-Dimetoksy-3,5-pyridindiamin og dets hydroklorid 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl 56216-28-5/85679-78-3 260-062-1/- Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,25 % (som hydroklorid) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
233 1-(beta-Aminoetyl)amino-4-(beta-hydroksyetyl)oksy-2-nitrobenzen og dets salter HC Orange No 2 85765-48-6 416-410-1 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 1,0 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
234 Etanol, 2-[(4-amino-2-metyl-5-nitrofenyl)amino]- og dets salter HC Violet No 1 82576-75-8 417-600-7 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,25 %
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,28 % b)
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
235 2-[3-(Metylamino)-4-nitrofenoksy]etanol17 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol 59820-63-2 261-940-7 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,15 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
236 2-[(2-Metoksy-4-nitrofenyl)amino]etanol og dets salter 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole 66095-81-6 266-138-0 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,2 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
237 2,2′-[(4-Amino-3-nitrofenyl)imino]bisetanol og dets hydroklorid HC Red No 13 29705-39-3/94158-13-1 -/303-083-4 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,25 % (som hydroklorid) a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 2,5 % (som hydroklorid)
238 Naftalen-1,5-diol 1,5-Naphthalenediol 83-56-7 201-487-4 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 % a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 %
239 Hydroksypropyl-bis(N-hydroksyetyl-p-fenylendiamin) og dets tetrahydroklorid Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl 128729-30-6/128729-28-2 -/416-320-2 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,4 % (som tetrahydroklorid) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
M4
240
4-nitro-1,2-fenylendiamin 4-nitro-o-fenylendiamin 99-56-9 202-766-3 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,5 %. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.» ◄M4
M3
241
5-Amino-o-kresol 4-Amino-2-Hydroxytoluene 2835-95-2 220-618-6 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 1,5 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Bare til yrkesmessig bruk. b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»
242 2,4-Diaminofenoksyetanol, dets hydroklorid og dets sulfat 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate 70643-19-5/
66422-95-5/
70643-20-8
-/
266-357-1/
274-713-2
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 2,0 % (som hydroklorid). a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Bare til yrkesmessig bruk. b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.» ◄M3
M18
243
1,3-benzendiol, 2-metyl 2-Methylresorcinol 608-25-3 210-155-8 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,8 % a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
c) Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Bare til yrkesmessig bruk.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,8 %
c) Produkter beregnet på farging av øyevipper c) Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på øyevipper, ikke overstige 1,25 %
c) Yrkesmessig bruk
M18
M3
244
4-Amino-m-kresol 4-Amino-m-Cresol 2835-99-6 220-621-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 1,5 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Bare til yrkesmessig bruk. b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»
245 2-[(3-Amino-4-metoksyfenyl)amino]etanol og dets sulfat 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole
2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate
83763-47-7/
83763-48-8
280-733-2/
280-734-8
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 1,5 % (som sulfat).
Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Bare til yrkesmessig bruk. b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»◄M3
246 Hydroksyetyl-3,4-metylendioksyanilin og dets hydroklorid Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl 94158-14-2 303-085-5 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,5 %
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
247 2,2′-[[4-[(2-Hydroksyetyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisetanol17 HC Blue No 2 33229-34-4 251-410-3 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 2,8 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Kan framkalle en allergisk reaksjon.
248 4-[(2-Hydroksyetyl)amino]-3-nitrofenol 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol 65235-31-6 265-648-0 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 3,0 %
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet. « Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,85 % b) « Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
249 1-(beta-Ureidoetyl)amino-4-nitrobenzen 4-Nitrophenyl aminoethylurea 27080-42-8 410-700-1 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,25 %
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,5 %
M4
250
1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroksypropyl)amino-5-klorbenzen og 1,4-bis-(2',3'-dihydroksypropyl)amino-2-nitro-5-klorbenzen HC Red nr. 10 og HC Red nr. 11 95576-89-9 +
95576-92-4
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %.
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 2,0 % M4
M4
251
2-(4-amino-3-nitroanilino)etanol HC Red nr. 7 24905-87-1 246-521-9 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 1,0 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere

« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.» ◄M4
252 2-Amino-6-klor-4-nitrofenol 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 04.09.6358 228-762-1 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 % a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 2,0 % b) « Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
M4
253
2-[bis(2-hydroksyetyl)amino]-5-nitrofenol HC Yellow nr. 4 59820-43-8 428-840-7 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 1,5 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
M4
254 Dinatrium 5-amino-4-hydroksy-3-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat,17 (CI 17200) Acid Red 33 3567-66-6 222-656-9 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 % M1
M4
255
2-[(2-nitrofenyl)amino]etanol HC Yellow nr. 2 4926-55-0 225-555-8 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,75 %.
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 %
256 4-[(2-nitrofenyl)amino]etanol HC Orange nr. 1 54381-08-7 259-132-4 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 1,0 % M4
M2
257
Polidokanol Laureth-9 3055-99-0 221-284-4 a) Produkter som ikke skylles av a) 3,0 %
b) Produkter som skylles av b) 4,0 % M2
M4
258
2-nitro-N1-fenyl-benzen-1,4-diamin HC Red nr. 1 2784-89-6 220-494-3 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 1,0 %
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
259 1-metoksy-3-(β-aminoetyl)amino-4-nitrobenzen, hydroklorid HC Yellow nr. 9 86419-69-4 415-480-1 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 % (beregnet som hydroklorid) - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
260 1-(4'-aminofenylazo)-2-metyl-4-(bis-2-hydroksyetyl)aminobenzen HC Yellow nr. 7 104226-21-3 146-420-6 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,25 %
261 N-((2-hydroksyetyl)-2-nitro-4-trifluormetyl-anilin HC Yellow nr. 13 10442-83-8 443-760-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksidasjonsforhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,5 %.
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 2,5 %
262 Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-metyl-5-okso-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimetyl-, klorid Basic Yellow 57 68391-31-1 269-943-5 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 2,0 %
263 Etanol, 2,2′-[[4-[(4-aminofenyl)azo]fenyl]imino]bis- Disperse Black 9 20721-50-0 243-987-5 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,3 % (av blandingen i forholdet 1:1 av 2,2'-[4-(4-aminofenylazo)fenylimino]dietanol og lignosulfat)
264 9,10-antracendion, 1,4-bis[(2,3-dihydroksypropyl)amino]- HC Blue nr. 14 99788-75-7 421-470-7 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,3 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
M4
M3
265
1,4-diaminoantrakinon Disperse Violet 1 128-95-0 204-922-6 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 % Urenhet av Disperse Red 15 i Disperse Violet 1 i hårfargingsmidler bør være < 1 % (w/w).
266 Etanol, 2-((4-amino-2-nitrofenyl)amino)- HC Red No 3 2871-01-4 220-701-7 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,45 %. For a): Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 3,0 % For a) og b):
Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
Oppbevares i nitrittfrie beholdere
For a) og b):
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen. Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
267 [7-Hydroksy-8-[(2-metoksyfenyl)azo]-2-naftyl]trimetylammoniumklorid Basic Red 76 68391-30-0 269-941-4 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 2,0 %
268 2-[[4-(Dimetylamino)fenyl]azo]-1,3-dimetyl-1H-imidazoliumklorid Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,5 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 %
269 Fenol, 2-amino-5-etyl-, hydroklorid 2-Amino-5-Ethylphenol HCl 149861-22-3 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
270 Fluorescein, 2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetraklor-, dinatriumsalt (CI 45410) Acid Red 92 18472-87-2 242-355-6 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,4 %
271 Blanding av 1), 2) og 3) i dispergeringsmiddel (lignosulfat): Disperse Blue 377 er en blanding av tre fargestoffer: Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 2,0 %
1) 9,10-Antracendion-1,4-bis[(2-hydroksyetyl)amino] 1) 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone 1) 4471-41-4 1) 224-743-7
2) 9,10-Antracendion-1-[(2-hydroksyetyl)amino]-4-[(3-hydroksypropyl)amino] 2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone 2) 67674-26-4 2) 266-865-3
3) 9,10-Antracendion-1,4-bis[(3-hydroksypropyl)amino 3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10-quinone 3) 67701-36-4 3) 266-954-7
M18
272
4-Aminofenol p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) (b) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 0,9 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten: Blandingsforholdet.
« Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Bare til yrkesmessig bruk.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Yrkesmessig bruk M18
273 4,5-Diamino-1-(2-hydroksyetyl)-1H-pyrazolsulfat (1:1) 1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate 155601-30-2 429-300-3 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 3,0 %. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
274 Kinolinium, 4-formyl-1-metyl-, salt med 4-metylbenzensulfonsyre (1:1) 4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate 223398-02-5 453-790-8 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,5 %. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
275 Pyridinium, 1-metyl-4-[(metylfenylhydrazono)metyl]-, metylsulfat Basic Yellow 87 68259-00-7 269-503-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 %
276 2-[(4-Aminofenyl)azo]-1,3-dimetyl-1H-imidazoliumklorid Basic Orange 31 97404-02-9 306-764-4 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,5 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 %
277 2,6-Pyridindiamin, 3-(3-pyridinylazo) 2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine 28365-08-4 421-430-9 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,25 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,25 %
278 4-((4-Amino-3-metylfenyl)(4-imino-3-metyl-2,5-sykloheksadien-1-yliden)metyl)-2-metylfenylamin monohydroklorid (CI 42520) Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,5 %
279 2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a] pyrazol-1-on dimetansulfonat 2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone
Dimethosulfonate
857035-95-1 469-500-8 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 %. Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
280 2-Amino-4,6-dinitrofenol og 2-amino-4,6-dinitrofenol, natriumsalt Picramic Acid and Sodium Picramate 96-91-3
831-52-7
202-544-6
212-603-8
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,6 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,6 %
281 1-Metylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroksy-propyloksy)-benzen 2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline 80062-31-3 279-383-3 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,8 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 % For a) og b):
Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
Oppbevares i nitrittfrie beholdere
282 1-Propanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(metylamino)-9,10-diokso-1-antracenyl]amino]-N,N-dimetyl-N-propyl-, bromid HC Blue 16 502453-61-4 481-170-7 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 3,0 % Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
Oppbevares i nitrittfrie beholdere
283 3-Amino-2-klor-6-metylfenol
3-amino-4-klor-6-metylfenolhydroklorid
5-Amino-6-Chloro-o-Cresol
5-Amino-6-Chloro-o-Cresol
HCl
84540-50-1
80419-48-3
283-144-9 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 0,5 %
284 Fenol, 2,2'-metylenbis[4-amino-], dihydroklorid 2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl 27311-52-0
63969-46-0
440-850-3 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler b) 1,0 %
285 Pyridin-2,6-diyldiamin 2,6-Diaminopyridine 141-86-6 205-507-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler For a) og b): Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,15 %. a) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper b) Bare til yrkesmessig bruk. b) Skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Bare til yrkesmessig bruk.
Dette produktet kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren:
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Dersom produktet kommer i kontakt med øynene, må øynene skylles straks.»◄M3
M6
286
C16 -alkyltrimetylammoniumklorid Cetrimonium chloride20 112-02-7 203-928-6 a) Hårprodukter som skylles av a) 2,5 % for enkeltkonsentrasjoner eller summen av enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride» og «steartrimonium chloride» Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal framgå av presentasjonen av produktet.
C18 -alkyltrimetylammoniumklorid Steartrimonium chloride20 112-03-8 203-929-1 b) Hårprodukter som ikke skylles av b) 1,0 % for enkeltkonsentrasjoner eller summen av enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride» og «steartrimonium chloride»
c) Ansiktsprodukter som ikke skylles av c) 0,5 % for enkeltkonsentrasjoner eller summen av enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride» og «steartrimonium chloride»
287 C22 -alkyltrimetylammoniumklorid Behentrimonium chloride20 17301-53-0 241-327-0 a) Hårprodukter som skylles av a) 5,0 % for enkeltkonsentrasjoner av «behentrimonium chloride» eller summen av enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride», «steartrimonium chloride» og «behentrimonium chloride», samtidig som den relevante høyeste konsentrasjonen for summen av «cetrimonium chloride» og «steartrimonium chloride» angitt i post 286 overholdes. Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal framgå av presentasjonen av produktet.
b) Hårprodukter som ikke skylles av b) 3,0 % for enkeltkonsentrasjoner av «behentrimonium chloride» eller summen av enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride», «steartrimonium chloride» og «behentrimonium chloride», samtidig som den relevante høyeste konsentrasjonen for summen av «cetrimonium chloride» og «steartrimonium chloride» angitt i post 286 overholdes.
c) Ansiktsprodukter som ikke skylles av c) 3,0 % for enkeltkonsentrasjoner av «behentrimonium chloride» eller summen av enkeltkonsentrasjoner av «cetrimonium chloride», «steartrimonium chloride» og «behentrimonium chloride», samtidig som den relevante høyeste konsentrasjonen for summen av «cetrimonium chloride» og «steartrimonium chloride» angitt i post 286 overholdes. M6
M9
288
3-[(4-amino-3-metyl-9,10-diokso-9,10-dihydroantracen-1-yl)amino]-N,N,N -trimetylpropan-1-aminium, metylsulfatsalt HC Blue No 17 16517-75-2 605-392-2 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler
b) 2,0 % a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 %
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten: Blandingsforholdet.
«Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
289 Fosforsyreforbindelse med 4-[(2,6-diklorfenyl) (4-imino-3,5-dimetyl-2,5-sykloheksadien-1-yliden) metyl]-2,6-dimetylanilin (1:1) HC Blue No 15 74578-10-2 277-929-5 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler
b) 0,2 % a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,2 % a) Skal angis på etiketten: Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
290 Dinatrium-2,2′-(9,10-dioksoantracen-1,4-diyldiimino)bis(5-metylsulfonat) Acid Green 25 4403-90-1 224-546-6 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,3 %
291 Natrium, 4-[(9,10-dihydro-4-hydroksy-9,10-diokso-1-antryl)amino]toluen-3-sulfonat Acid Violet 43 4430-18-6 224-618-7 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 %
M35
292
1,4-benzendiamin, 2-(metoksymetyl)
1,4-benzendiamin, 2-(metoksymetyl)-, sulfat
2-Methoxymethyl-p-Phenylene-
diamine
2-Methoxymethyl-p-Phenylene-
diamine Sulfate
337906-36-2
337906-37-3
679-526-3
638-749-6
a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler
b) Produkter beregnet på farging av øyevipper
a) (b) Etter blanding under oksidative forhold kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår eller øyevipper, ikke overstige 1,8 % (beregnet som fri base)
b) Yrkesmessig bruk
a) Følgende skal angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Varseltrekant. Illustrasjon Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
b) Følgende skal angis på etiketten: Blandingsforholdet.
«Varseltrekant. Illustrasjon Dette produktet kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Øyevipper skal ikke farges dersom forbrukeren
- har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- tidligere har hatt en reaksjon etter farging av hår eller øyevipper,
- tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.
Bare til yrkesmessig bruk.
Skyll straks dersom produktet kommer i kontakt med øynene.»
M35
293 1-N-metylmorfoliniumpropylamino-4-hydroksyantrakinon, metylsulfat Hydroxyanthraquinone-aminopropyl Methyl Morpholinium Methosulfate 38866-20-5 254-161-9 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 % - Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Skal angis på etiketten:
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
294 Etanol, 2,2′-[[-3-metyl-4-[(E)-(4-nitrofenyl)azo]fenyl]imino]bis- Disperse Red 17 3179-89-3 221-665-5 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler
b) 0,2 % a) Etter blanding under oksiderende forhold skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 %
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
a) Skal angis på etiketten: Blandingsforholdet.
«Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadd hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
295 4-Amino-5-hydroksy-3-(4-nitrofenylazo)-6-(fenylazo)-2,7-naftalendisulfonsyre, dinatriumsalt Acid Black 1 1064-48-8 213-903-1 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,5 %
296 Dinatrium-2-hydroksy-4-[(E)-(4-metyl-2-sulfonatofenyl)diazenyl]-2-naftoat Pigment Red 57 5858-81-1 227-497-9 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler 0,4 % M9
M11
297
2-(2-etoksyetoksy)etanol Dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE) Etoksydiglykol 111-90-0 203-919-7 a) Oksidative hårfargingsmidler a) 7 % a) til e):
Urenheter i form av etylenglykol i etoksydiglykol skal være ≤ 0,1 %.
Må ikke brukes i øyeprodukter eller munnprodukter.
b) Ikke-oksidative hårfargingsmidler b) 5 %
c) Andre produkter som skylles av enn hårfargingsmidler c) 10 %
d) Andre kosmetiske produkter som ikke er sprayer d) 2,6 %
e) Følgende sprayprodukter: dufter, hårsprayer, antiperspiranter og e) 2,6 % M11
M18
298
Di[2-[4-[(E)-2-[4- [bis(2-hydroksyetyl)aminofenyl]vinyl]pyridin-1-ium] butanoyl]aminoetyl]di-sulfanyldiklorid HC Red nr. 17 1449471-67-3 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017: 0,5 % Fra og med 3. september 2017:
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
299 Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimetoksyfenyl]vinyl]pyridinin-1-ium]butanoyl]aminoetyl]disulfanylklorid HC Yellow nr. 17 1450801-55-4 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017: 0,5 % Fra og med 3. mars 2018:
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
300 1H-pyrazol-4,5-diamin, 1-heksyl-, sulfat (2:1) 1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate 1361000-03-4 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017 skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 1,0 % etter blanding under oksidative forhold. Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
301 4-hydroksy-2,5,6-triaminopyrimidinsulfat 2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate 1603-02-7 216-500-9 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017 skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 0,5 % etter blanding under oksidative forhold. Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
302 2-[(3-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oksy]etanolhydroklorid Hydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl 1079221-49-0 695-745-7 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017 skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 % etter blanding under oksidative forhold. Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
303 Fenol, 3-amino-2,6-dimetyl 3-Amino-2,6-Dimethylphenol 6994-64-5 230-268-6 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017 skal den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, ikke overstige 2,0 % etter blanding under oksidative forhold. Fra og med 3. mars 2018 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
304 2-naftalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrofenyl)azo]-7-hydroksy-N,N,N-trimetyl-, klorid Basic Brown 17 68391-32-2 269-944-0 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017: 2,0 %
305 3-amino-7-(dimetylamino)-2-metoksyfenoksazin-5-iumklorid Basic Blue 124 67846-56-4 267-370-5 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. september 2017: 0,5 % Fra og med 3. september 2017:
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
Fra og med 3. mars 2018:
« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom:
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert og skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
M18
M23
306
Jordnøttolje samt dens ekstrakter og derivater Arachis Hypogaea Oil
Arachis Hypogaea Seedcoat Extract
Arachis Hypogaea Flour
Arachis Hypogaea Fruit Extract
Arachis Hypogaea Sprout Extract
Hydrogenated Peanut Oil
Peanut Acid
Peanut Glycerides
Peanut Oil PEG-6 Esters
Peanutamide MEA
Peanutamide MIPA
Potassium Peanutate
Sodium Peanutamphoacetate
Sodium Peanutate
Sulfated Peanut Oil
8002-03-7
8002-03-7
8002-03-7
8002-03-7
68425-36-5
91051-35-3
91744-77-3
68440-49-3
93572-05-5
61789-56-8
61789-57-9
73138-79-1
232-296-4
232-296-4
232-296-4
232-296-4
270-350-9
293-087-1
294-643-6
297-433-2
263-069-8
263-070-3
277-298-6
Høyeste konsentrasjon av jordnøttproteiner: 0,5 ppm21
307 Hydrolysert hveteprotein Hydrolyzed Wheat Protein 94350-06-8/
222400-28-4/
70084-87-6/
100209-50-5
305-225-0
309-358-5
Høyeste gjennomsnittlige molekylvekt for peptider i hydrolysater: 3,5 kDa22 M23
M25
308
Ekstrakt av blomster fra Tagetes minuta23
Olje av blomster fra Tagetes minuta24
Ekstrakt av blomster fra Tagetes minuta
Olje av blomster fra Tagetes minuta
91770-75-1
91770-75-1/8016-84-0
294-862-7
294-862-7
a) Produkter som ikke skylles av
b) Produkter som skylles av
a) 0,01 %
b) 0,1 %
For a) og b): Alfa-tertienyl (tertiofen) i ekstraktet/olje ≤ 0,35 %.
For a): Skal ikke brukes i solbeskyttelsesmidler og produkter som markedsføres med tanke på eksponering for naturlig/kunstig UV-lys.
For a) og b): Når det gjelder kombinert bruk med Tagetes patula (post x), skal samlet kombinert innhold av Tagetes i bruksklart preparat ikke overstige grenseverdiene for konsentrasjon fastsatt i kolonne g).
309 Ekstrakt av blomster fra Tagetes patula25
Olje av blomster fra Tagetes patula26
Ekstrakt av blomster fra Tagetes patula
Olje av blomster fra Tagetes patula
91722-29-1
91722-29-1/8016-84-0
294-431-3
294-431-3/
a) Produkter som ikke skylles av
b) Produkter som skylles av
a) 0,01 %
b) 0,1 %
For a) og b): Alfa-tertienyl (tertiofen) i ekstraktet/olje ≤ 0,35 %.
For a): Skal ikke brukes i solbeskyttelsesmidler og produkter som markedsføres med tanke på eksponering for naturlig/kunstig UV-lys.
For a) og b): Når det gjelder kombinert bruk med Tagetes minuta (post x), skal samlet kombinert innhold av Tagetes i bruksklart preparat ikke overstige grenseverdiene for konsentrasjon fastsatt i kolonne g).
M25
M29 310 1-(4-klorfenoksy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3- dimetylbutan-2-on27 Climbazole 38083-17-9 253-775-4 Flassjampo som skylles av28 2,0 %28 Til andre formål enn å hindre vekst av mikroorganismer i produktet. Dette formålet skal framgå av produktets emballasje.28 M29
M30
311
Difenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfinoksid Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide 75980-60-8 278-355-8 Kunstige negler 5,0 % Yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk
Unngå kontakt med huden
Les bruksanvisningen nøye
312 2-furaldehyd Furfural 98-01-1 202-627-7 0,001 % M30
M34
313
2-hydroksyetylmetakrylat32 Hema 868-77-9 212-782-2 Negleprodukter Bare til yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk
Kan gi en allergisk reaksjon
314 11,14-dioksa-2,9-diazaheptadec-16-ensyre, 4,4,6,16-tetrametyl-10,15-diokso, 2-[(2-metyl-1-okso-2-propenyl)oksy]etylester33 Di-hema trimetylheksyl-
dikarbamat
41137-60-4/72 869-86-4 255-239-5/276-957-5 Negleprodukter Bare til yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk
Kan gi en allergisk reaksjon◄ M34
M35
315
4-(3-aminopyrazolo[1,5-A]pyridin-2-yl)-1,1-dimetylpiperazin-1-iumklorid-hydroklorid Dimethyl-
piperazinium Aminopyrazolo-
pyridine HCl
1256553-33-9 813-255-5 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. juni 2021 kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, etter blanding under oksidative forhold ikke overstige 2 % beregnet som fri base. Fra og med 3. desember 2021 skal følgende angis på etiketten: Blandingsforholdet.
«Varseltrekant. Illustrasjon Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner. Les og følg bruksanvisningen. Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
316 1-(3-((4-aminofenyl)amino)propyl)-3-metyl-1H-imidazol-3-iumklorid-hydroklorid Methylimidaz-
oliumpropyl p-phenylene-
diamine HCl
220158-86-1 Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. juni 2021 kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, etter blanding under oksidative forhold ikke overstige 2 % beregnet som fri base. Fra og med 3. desember 2021 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Varseltrekant. Illustrasjon Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
317 Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroksyetyl)amino-
fenyl]vinyl]pyridin-1-ium]-etyl]disulfiddi-
metanesulfonat
HC Orange No 6 1449653-83-1 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. juni 2021: 0,5 % Urenheter i form av metansulfonater, særlig etylmetansulfonat, skal ikke forekomme.
318 Natrium-4-[(2-hydroksy-1-naftyl)azo]benzensulfonat Acid Orange 7 633-96-5 211-199-0 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. juni 2021: 0,5 %
319 Fenol, 4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioksido-3H-2,1-benzoksatiol-3-yliden)bis[2,6-dibromo- Tetrabromo-
phenol Blue
4430-25-5 224-622-9 a) Fargestoff i oksiderende hårfargingsmidler
b) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler
b) Fra og med 3. juni 2021: 0,2 % a) Fra og med 3. juni 2021 kan den høyeste konsentrasjonen som brukes på hår, etter blanding under oksidative forhold ikke overstige 0,2 % beregnet som fri base. a) Fra og med 3. desember 2021 skal følgende angis på etiketten:
Blandingsforholdet.
«Varseltrekant. Illustrasjon Hårfargestoffer kan gi alvorlige allergiske reaksjoner.
Les og følg bruksanvisningen.
Dette produktet er ikke beregnet på personer under 16 år.
Midlertidige tatoveringer med svart henna kan øke risikoen for allergi.
Farg ikke håret dersom
- du har utslett i ansiktet eller følsom, irritert eller skadet hodebunn,
- du tidligere har hatt en reaksjon etter å ha farget håret,
- du tidligere har hatt en reaksjon på en midlertidig tatovering med svart henna.»
320 Indigofera tinctoria, tørkede og pulveriserte blader av Indigofera tinctoria L Indigofera tinctoria leaf Indigofera tinctoria leaf powder
Indigofera tinctoria leaf extract
Indigofera tinctoria extract
84775-63-3 283-892-6 Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler Fra og med 3. juni 2021: 25 % ◄ M35
M37
321
Titandioksid i pulverform som inneholder minst 1 %- partikler med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm Titanium Dioxide 13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2 236-675-5/215-280-1/215-282-2 a) Ansiktsprodukter i løs pudderform
b) Hårprodukter i aerosolform
c) Andre produkter
a) 25 %-.
b) 1,4 %- til vanlige forbrukere og 1.1 %- til yrkesmessig bruk.
a) b)
(c)
Skal ikke brukes i anvendelser som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding.
Bare i pigmentform
M37
M38
322
1,3-dihydroksy-2-propanon Dihydroxyacetone 96-26-4 202-494-5 a) Fargestoff i ikke-oksiderende hårfargingsmidler36
b) Self-tanning products (*)
a) 6,25 %-
b) 10 %
M38
M40
323
Metyl-N-metylantranilat37 85-91-6 201-642-6 a) Produkter som ikke skylles av
b) Produkter som skylles av
a) 0,1 %
b) 0,2 %
For a): Skal ikke brukes i solbeskyttelsesmidler og produkter som markedsføres med tanke på eksponering for naturlig eller kunstig UV-lys.
For a) og b):
- Skal ikke brukes sammen med nitroserende stoffer
- Høyeste tillatte innhold av nitrosamin: 50 μg/kg
- Oppbevares i nitrittfrie beholdere
M40
M46
324
Metyl-2-hydroksy-
benzoat42
Methyl Salicylate 119-36-8 204-317-7 a) Hudprodukter som ikke skylles av (unntatt ansiktssminke, hudlotion i spray-/aerosolform, deodorant i spray-/aerosolform og dufter basert på vandig alkohol), samt hårprodukter som ikke skylles av (unntatt produkter i spray-/aerosolform) a) 0,06 % Må ikke brukes i preparater til barn under seks år, bortsett fra k) «tannpasta».
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
b) Ansikts-
sminke (unntatt leppe-
produkter, øye-
sminke og sminke-
fjerner)
b) 0,05 %
c) Øye-
sminke og sminke-
fjerner
c) 0,002 %
d) Hår-
produkter som ikke skylles av (spray-/
aerosol-
form)
d) 0,009 %
e) Deo-
dorant i spray-/
aerosol-
form
e) 0,003 %
f) Hud-
lotion i spray-/
aerosol-
form
f) 0,04 %
g) Hud-
produkter som skylles av (unntatt håndvask) og hår-
produkter som skylles av
g) 0,06 %
h) Hånd-
vask
h) 0,6 %
i) Dufter basert på vandig alkohol i) 0,6 %
j) Leppe-
produkter
j) 0,03 %
k) Tann-
pasta
k) 2,52 %
l) Munn-
vann beregnet på barn i alderen
6-10 år
l) 0,1 %
m) Munn-
vann beregnet på barn over ti år og voksne
m) 0,6 %
n) Munn-
spray
n) 0,65 %
M46
M44
325
2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol38 Butylated Hydroxytoluene 128-37-0 204-881-4 a) Munnvann
b) Tannpasta
c) Andre produkter, enten de skylles av eller ikke
a) 0 001 %
b) 0,1 %
c) 0,8 %
326 1H-Inden-1,3(2H)-dion, 2-(2-kinolinyl)-, sulfonert, natriumsalter (CI 47005)39, 40 Acid Yellow 3 8004-92-0 305-897-5 Ikke-oksidative hårfargingsmidler 0,5 % ◄M44
M46
327
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahydro-3,6,8,8-tetrametyl-1H-3a,7-metanoazulen-5-yl)etan-1-on44 Acetyl Cedrene 32388-55-9 251-020-3 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
328 Pentyl-2-hydroksy-
benzoat44
Amyl Salicylate 2050-08-0 218-080-2 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
329 1-metoksy-4-(1E)-1-propen-1-yl-benzen (trans-Anetol)44 Anethole 104-46-1/ 4180-23-8 203-205-5/ 224-052-0 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
330 Benzaldehyd44 Benzal-
dehyde
100-52-7 202-860-4 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
331 Bornan-2-on; 1,7,7-trimetylbisyklo[2.2.1]-2-heptanon44 Camphor 76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
332 (1R,4E,9S)-4,11,11-trimetyl-8-metylenbisyklo
[7.2.0]undek-4-en44
Beta-Caryo-
phyllene
87-44-5 201-746-1 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
333 2-metyl-5-(prop-1-en-2-yl)sykloheks-2-en-1-on;(5R)-2-metyl-5-prop-1-en-2-ylsykloheks-2-en-1-on;(5S)-2-metyl-5-prop-1-en-2-ylsykloheks-2-en-1-on44 Carvone 99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8 202-759-5/ 229-352-5/ 218-827-2 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
334 2-metyl-1-fenyl-2-propylacetat; dimetylbenzyl-
karbinylacetat44
Dimethyl Phenethyl Acetate 151-05-3 205-781-3 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
335 Oksasyklohepta-dekan-2-on44 Hexade-
canol-
actone
109-29-5 203-662-0 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
336 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyl-
syklopenta-γ-2-benzopyran44
Hexa-
methylin-
danopyran
1222-05-5 214-946-9 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
337 3,7-dimetyl-okta-1,6-dien-3-yl-acetat44 Linalyl Acetate 115-95-7 204-116-4 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
338 Mentol;
dl-mentol;
l-mentol;
d-mentol44
Menthol 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
339 3-metyl-5-(2,2,3-trimetyl-2-syklopentenyl)
pent-4-en-2-ol44
Trimethyl-
cyclo-
pentenyl Methyli-
sopent-
enol
67801-20-1 267-140-4 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
340 o-hydroksy-benzaldehyd44 Salicyl-
aldehyde
90-02-8 201-961-0 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
341 5-(2,3-dimetyl-trisyklo[2.2.1.02,6]-hept-3-yl)-2-metylpent-2-en-1-ol (alfa-santalol);
(1S-(1a,2a(Z),4a))-2-metyl-5-(2-metyl-3-metylenbisyklo[2.2.1]hept-2-yl)-2-penten-1-ol
(beta-Santalol)44
Santalol 11031-45-1/
115-71-9/
77-42-9
234-262-4/
204-102-8/
201-027-2
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
342 [1R-(1alfa)]-alfa-etenyldekahydro-2-hydroksy-a,2,5,5,8a-pentametyl-1-naftalen-
propanol44
Sclareol 515-03-7 208-194-0 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
343 2-(4-metylsykloheks-3-en-1-yl)propan-2-ol; p-ment-1-en-8-ol (alfa-terpineol); 1-metyl-4-(1-metylvinyl)sykloheksan-1-ol (beta-terpineol); 1-metyl-4-(1-metyletyliden)sykloheksan-1-ol (gamma-terpineol)44 Terpineol 8000-41-7/
98-55-5/
138-87-4/
586-81-2
232-268-1/
202-680-6/
205-342-6/
209-584-3
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
344 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetra-
metyl-2-naftyl)etan-1-on; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,5,5-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on44
Tetra-
methyl acetyl-
octahydro-
naphthal-
enes
54464-57-2/
54464-59-4/
68155-66-8/
68155-67-9/
259-174-3/ 259-175-9/ 268-978-3/ 268-979-9/ Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
345 3-(2,2-dimetyl-3-hydroksypropyl)toluen44 Trimethyl-
benzene-
propanol
103694-68-4 403-140-4 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
346 4-hydroksy-3-metoksybenz-aldehyd44 Vanillin 121-33-5 204-465-2 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
347 Olje og ekstrakt av blomster fra Cananga odorata; olje og ekstrakt av blomster fra Ylang Ylang 44 Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil 83863-30-3/
8006-81-3/ 68606-83-7/
93686-30-7
281-092-1/ -/
-/
297-681-1
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Cananga Odorata Oil/Extract» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
348 Olje av blader fra Cinnamomum cassia 44 Cinnamomum Cassia Leaf Oil 8007-80-5/
84961-46-6
-/
284-635-0
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
349 Olje av bark fra Cinnamomum zeylanicum 44 Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil 8015-91-6/
84649-98-9
-/
283-479-0
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
350 Olje av blomster fra Citrus aurantium amara og dulcis 44 Citrus Aurantium Amara Flower Oil 72968-50-4 277-143-2 Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Citrus Aurantium Flower Oil» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil 8028-48-6/ 8016-38-4 232-433-8/
-
351 Olje av skall fra Citrus aurantium amara og dulcis 44 Citrus Aurantium Amara Peel Oil 68916-04-1/ 72968-50-4 -/
277-143-2
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Citrus Aurantium Peel Oil» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil;
Citrus Sinensis Peel Oil
97766-30-8/ 8028-48-6/
8008-57-9
307-891-8/
232-433-8/
-
352 Olje av Citrus aurantium bergamia (bergamottolje)44 Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil 8007-75-8
89957-91-5
68648-33-9/
8007-75-8/
85049-52-1
616-915-9
289-612-9
-/
616-915-9/
-
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
353 Olje av Citrus limon 44 Citrus Limon Peel Oil 84929-31-7/
8008-56-8
284-515-8/
-
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
354 Oljer av Cymbopogon citratus/
schoenanthus/
flexuosus
44
Cymbo-
pogon Schoen-
anthus Oil
8007-02-1/ 89998-16-3 -/
289-754-1
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Lemongrass Oil» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Cymbo-
pogon Flexuosus Oil
91844-92-7 295-161-9
Cymbo-
pogon Citratus Leaf Oil
8007-02-1/
91844-92-7
295-161-9/ 295-161-9
355 Olje av Eucalypt-
us globulus44
Eucalypt-
us Globulus Leaf Oil;
97926-40-4/ 8000-48-4/ 308-257-3/
616-775-9/
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Eucalyptus Globulus Oil» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Eucalypt-
us Globulus Leaf/Twig Oil
8000-48-4 616-775-9
356 Olje av Eugenia caryo-
phyllus44
Eugenia Caryo-
phyllus Leaf Oil
8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2 616-772-2/ -/
284-638-7
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Eugenia Caryo-
phyllus Oil» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Eugenia Caryo-
phyllus Flower Oil
84961-50-2 284-638-7
Eugenia Caryo
phyllus Stem oil
84961-50-2 284-638-7
Eugenia Caryo
phyllus Bud oil
84961-50-2 284-638-7
357 Olje og ekstrakt av Jasminum grandiflorum/
officinale 44
Jasminum Grandi-
florum Flower Extract;
Jasminum Officinale Oil;
Jasminum Officinale Flower Extract
84776-64-7/
90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9
90045-94-6
283-993-5/
289-960-1/ -/
-
289-960-1
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Jasmine Oil/Extract» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
358 Olje av Juniperus virginiana 44 Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil 8000-27-9 / 85085-41-2 -/
285-370-3
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Juniperus Virginiana Oil» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
359 Olje av Laurus nobilis 4446 Laurus Nobilis Leaf Oil 8002-41-3/
8007-48-5/
84603-73-6
-/
-/
283-272-5
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
360 Olje/ekstrakt av Lavandula hybrida; Lavandula Hybrida Oil;
Lavandula Hybrida Extract;
Lavandula Hybrida Flower Extract;
91722-69-9/
8022-15-9/
93455-96-0/
93455-97-1/
92623-76-2
294-470-6/
-/
-/
-/
296-408-3
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Lavandula Oil/Extract» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Olje/ekstrakt av Lavandula intermedia; Lavandula Intermedia Flower/
Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/
Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil
84776-65-8/
8000-28-0/
90063-37-9
283-994-0/
-/
289-995-2
Olje/ekstrakt av Lavandula angustifolia 44 Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/
Stem Extract
84776-65-8/
8000-28-0/
90063-37-9
283-994-0/
-/
289-995-2
361 Olje av Mentha piperita 44 Mentha Piperita Oil 8006-90-4/
84082-70-2
-/
282-015-4
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
362 Olje av Mentha spicata (grønnmynte-
olje)44
Mentha Viridis Leaf Oil 8008-79-5/
84696-51-5
616-927-4/
283-656-2
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
363 Ekstrakt av Narcissus poeticus/
pseudo-
narcissus
/
jonquilla/
tazetta 44
Narcissus Poeticus Extract 90064-26-9/
68917-12-4
290-087-3/
-
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Narcissus Extract» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Narcissus Pseudo-
narcissus Flower Extract
90064-27-0 290-088-9
Narcissus Jonquilla Extract
Narcissus Tazetta Extract
90064-25-8 290-086-8
364 Olje av Pelargonium graveolens 44 Pelar-
gonium Graveo-
lens Flower Oil
90082-51-2/
8000-46-2
290-140-0/ - Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
365 Olje av Pogostemon cablin 44 Pogo-
stemon Cablin Oil
8014-09-3/ 84238-39-1 -/
282-493-4
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
366 Olje av blomster fra Rosa damascena; Rosa Dama-
scena Flower Oil; Rosa Dama-
scena Flower Extract
8007-01-0/
90106-38-0/
-/
290-260-3
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis som «Rose Flower Oil/Extract» på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Olje av blomster fra Rosa alba; Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract 93334-48-6 297-122-1
Olje av blomster fra Rosa canina; Rosa Canina Flower Oil 84696-47-9 283-652-0
Olje/ekstrakt av Rosa centifolia; Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract 84604-12-6 283-289-8
Olje av blomster fra Rosa gallica; Rosa Gallica Flower Oil 84604-13-7 283-290-3
Olje av blomster fra Rosa moschata; Rosa Moschata Flower Oil - -
Olje av blomster fra Rosa rugosa 44 Rosa Rugosa Flower Oil 92347-25-6 296-213-3
367 Olje av Santalum album 44 Santalum Album Oil 8006-87-9/
84787-70-2
-/
284-111-1
Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
368 Fenol, 2-metoksy-4-(2-propenyl)-, acetat44 Eugenyl Acetate 93-28-7 202-235-6 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
369 2,6-oktadien-1-ol, 3,7-dimetyl-,1-acetat, (2E)-44 Geranyl Acetate 105-87-3 203-341-5 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
370 2-mrtokdy-4-prop-1-enylgenyl-
acetat44
Isoeugenyl Acetate 93-29-8 202-236-1 Forekomst av stoffet skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
371 2,6,6-trimetylbi-syklo[3.1.1]hept-2-en (alfa-pinen);
6,6-dimethyl-2-metylenebisyklo[3.1.1]heptan (beta-pinen)4445
Pinene 80-56-8/
7785-70-8/
127-91-3/
18172-67-3
201-291-9/
232-087-8/
204-872-5/ 242-060-2
Forekomst av stoffet eller stoffene skal angis på listen over bestanddeler nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav g) dersom konsentrasjonen overstiger:
- 0,001 % i produkter som ikke skylles av
- 0,01 % i produkter som skylles av.
Peroksidtallet skal være under 10 mmol/l15M46
M1
Disse stoffene kan brukes enkeltvis eller blandet med hverandre, forutsatt at summen av de enkelte stoffene i det kosmetiske produktet i forhold til det høyeste tillatte innhold av det enkelte stoffet ikke overstiger 1.

M1

Som konserveringsmiddel se vedlegg V nr. 5.
Bare dersom konsentrasjonen overstiger 0,05 %.
Disse stoffene kan brukes enkeltvis eller blandet med hverandre, forutsatt at summen av de enkelte stoffene i det kosmetiske produktet i forhold til det høyeste tillatte innhold av det enkelte stoffet ikke overstiger 2.
Mengden natrium-, kalium eller litiumhydroksid uttrykkes i masse natriumhydroksid. Når det gjelder stoffblandinger, bør summen ikke overstige grensene angitt i kolonne g.
Konsentrasjonen av natrium-, kalium eller litiumhydroksid uttrykkes i masse natriumhydroksid. Når det gjelder stoffblandinger, bør summen ikke overstige grensene angitt i kolonne g.

M1

Som konserveringsmiddel, se vedlegg V nr. 34.

M1

Som konserveringsmiddel se vedlegg V nr. 43.
Som konserveringsmiddel se vedlegg V nr. 54.
Som konserveringsmiddel se vedlegg V nr. 3.
Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år, og som er i kontakt med hud over lengre tid.
Som konserveringsmiddel se vedlegg V nr. 9.
Som konserveringsmiddel se vedlegg V nr. 23.
Som konserveringsmiddel se vedlegg V nr. 8.

M1

Denne grenseverdien gjelder for stoffet, ikke for det ferdige kosmetiske produktet.
Summen av stoffene som anvendes sammen, kan ikke overstige grenseverdien fastsatt som «høyeste konsentrasjon i bruksklart preparat».
Bruk av dette fargestoffets frie base og salter er tillatt med mindre annet er fastsatt i vedlegg II.
Som konserveringsmiddel, se vedlegg V nr. 58.

M3

EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.

M1

M3

M6

Som konserveringsmiddel, se vedlegg V nr. 44.

M6

M23

M23

M25

M25

M29

M29

M30

M30

M33

M33

M34

M34

M37

M37

M38

M38

M40

M40

M44

M44

M46

M13

M13

Fra 25. september 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder jordnøttolje samt dens ekstrakter og derivater, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 25. desember 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder jordnøttolje samt dens ekstrakter og derivater, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke gjøres tilgjengelig på unionsmarkedet.
Fra 25. september 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder hydrolyserte hveteproteiner, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 25. desember 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder hydrolyserte hveteproteiner, og som ikke er i samsvar med nevnte begrensning, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 1. mai 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. august 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Som konserveringsmiddel, se vedlegg V post 32.
Fra 27. november 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder 1-(4-klorfenoksy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on, og som ikke er i samsvar med disse begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 27. februar 2020 skal kosmetiske produkter som inneholder 1-(4-klorfenoksy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on, og som ikke er i samsvar med disse begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22).
Som konserveringsmiddel, se vedlegg V nr. 3.
Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år.
Fra 3. juni 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 3. september 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 3. juni 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 3. september 2021 skal produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Som konserveringsmiddel, se vedlegg V nr. 3.
Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år.
Fra 26. januar 2022 skal hårfargingsmidler og selvbruningsmidler som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 22. april 2022 skal hårfargingsmidler og selvbruningsmidler som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 21. august 2022 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 21. november 2022 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 1. juli 2023 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. januar 2024 skal kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Fra 1. juli 2023 skal ikke-oksiderende hårfargingsmidler som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 1. januar 2024 skal ikke-oksiderende hårfargingsmidler som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
Kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, kan bringes i omsetning på unionsmarkedet fram til 31. juli 2026 og gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet fram til 31. juli 2028.
Kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, kan, forutsatt at de er i samsvar med de begrensningene som gjelder per 15. august 2023, bringes i omsetning i Unionen fram til 31. juli 2026 og gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet fram til 31. juli 2028.
Til bruk som eteriske oljer av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth.) og derivater, se vedlegg II nr. 450.
Kosmetiske produkter som inneholder dette stoffet, og som ikke er i samsvar med begrensningene, kan bringes i omsetning på unionsmarkedet fram til 31. juli 2026 og gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet fram til 31. juli 2028.
Ettersom dette stoffet er et monoterpen, er det underlagt den begrensningen av peroksidtallet som er angitt i post 130.
For bruk av «Olje fra frø av Laurus nobilis L.», se vedlegg II nr. 359. ◄M46
For annen bruk enn kaliumhydroksid, se vedlegg III nr. 15d.
Mengden natrium-, kalium- eller litiumhydroksid uttrykkes i masse natriumhydroksid. Når det gjelder stoffblandinger, bør summen ikke overstige grenseverdiene angitt i kolonne g.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no