Til hovedinnhold

Import av CBD-oljer og andre hampprodukter til Norge

CBD som er ekstrahert fra cannabisplanten (overjordiske deler, med unntak av frø) er definert som narkotika, uavhengig av THC-innholdet. Det er ikke tillatt med narkotika i kosmetikk. Produkter med CBD-ekstrakter fra planten (unntatt frø) vil dermed være ulovlige. Syntetisk fremstilt CBD er tillatt i kosmetiske produkter, så lenge visse kriterier er oppfylt.

Publisert

Produkter som inneholder stoffer eller planter som er oppført på narkotikalisten er å anse som narkotika etter narkotikaforskriften. Forskriften er hjemlet i legemiddelloven, og forvaltes av Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Cannabisplanten Cannabis sativa (hamp) inneholder flere ulike cannabinoider, slik som cannabidiol (CBD) og tetrahydrocannabinol (THC).

Alle ekstrakter fra cannabisplanten er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften, uavhengig av THC-innholdet i ekstraktet. CBD som er ekstrahert fra cannabisplanten er definert som narkotika. Produkter med CBD ekstrakter fra planten (unntatt frø) vil dermed være ulovlige (jf. narkotikalovgivningen).

Det er ikke tillatt med narkotika i kosmetikk, jf. definisjonen i kosmetikklova §2 og forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter, med henvisning til FNs Narkotikakonvensjon fra 1961, og heller ikke næringsmidler, jf. definisjonen av næringsmidler i matlovsforskriften (jf. artikkel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, «Food Law»). Produkter med narkotiske stoffer faller utenfor Mattilsynets forvaltningsområde.

Syntetisk fremstilt CBD er tillatt i kosmetiske produkter dersom visse krav i kosmetikkregelverket er oppfylt, slik som bestemmelser om trygg bruk, korrekt merking og fravær av villedende påstander. Det er fremdeles lite som er kjent om sikkerheten til CBD i kosmetiske produkter, og sikkerhetsvurdering av stoffet pågår fortsatt i EU.

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har ansvaret for regelverket om narkotika og legemidler. Les mer om CBD og cannabisplanten hos DMP her:  Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheter - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no)

Les mer om CBD og cannabisplanten

Regelverk

Kosmetikklova

§ 2. Sakleg verkeområde

Lova omfattar alle forhold i samband med utvikling, produksjon, import, tilarbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av
 1. a.
  kosmetikk og kroppspleieprodukt, som er alle stoff eller blandingar av stoff som er bestemte til å kome i kontakt med kroppsoverflata til menneske, tennene eller slimhinnene i munn- eller nasehola for berre eller i hovudsak å reinse eller parfymere desse delane av kroppen, endre utsjånaden deira, påverke kroppslukter, verne dei eller halde dei i god stand
 2. b.
  kosmetikk og kroppspleieprodukt for dyr, som er alle stoff eller blandingar av stoff som er bestemte til å kome i kontakt med kroppsoverflata til dyr, tennene eller slimhinnene i munn- eller nasehola for berre eller i hovudsak å reinse eller parfymere desse delane av kroppen, endre utsjånaden deira, påverke kroppslukter, verne dei eller halde dei i god stand
 3. c.
  lækjemiddelnære kroppspleieprodukt, som er alle stoff eller blandingar av stoff som er bestemte til å kome i kontakt med kroppsoverflata til menneske eller dyr, tennene eller slimhinnene i munn- eller nasehola for berre eller i hovudsak å førebyggje, lindre eller behandle helseplager som ikkje kjem av sjukdom
 4. d.
  tatoveringsprodukt, som er alle stoff eller blandingar av stoff som er bestemte til å bli førte inn i huda til menneske eller dyr for å oppnå permanente eller langvarige mønster, teikningar, strekar, felt eller fargar på huda, medrekna tatoveringsvæske og permanent sminke
 5. e.
  injeksjonsprodukt, som er alle stoff eller blandingar av stoff som er bestemte til å bli førte inn i huda til menneske eller dyr for å endre utsjånaden til huda på andre måtar enn dei som er nemnde i bokstav d.
Lova omfattar også alle forhold i samband med produksjon av materiale og gjenstandar som er bestemte til å kome i kontakt med eller kan ha innverknad på produkta, jf. § 4 bokstav a.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Matlovsforskriften

Artikkel 2
Definisjon av «næringsmidler»

I denne forordning menes med «næringsmidler» ethvert stoff eller produkt, uansett om det er bearbeidet, delvis bearbeidet eller ubearbeidet, som er bestemt til, eller med rimelighet kan forventes, å inntas av mennesker.
«Næringsmidler» omfatter drikke, tyggegummi og ethvert stoff, herunder vann, som bevisst tilsettes næringsmiddelet når det framstilles, tilberedes eller behandles. «Næringsmidler» omfatter vann etter det sted for overholdelse som er fastsatt i artikkel 6 i direktiv 98/83/EF, og uten at kravene i direktiv 80/778/EØF og 98/83/EF berøres.
«Næringsmidler» omfatter ikke:
 1. a.
  fôr,
 2. b.
  levende dyr, med mindre de er klargjort for omsetning til konsum,
 3. c.
  planter før innhøsting,
 4. e.
 5. f.
  tobakk og tobakksvarer i henhold til rådsdirektiv 89/622/EØF,4
 6. g.
  narkotika eller psykotrope stoffer i henhold til De forente nasjoners alminnelige narkotikakonvensjon av 1961 og De forente nasjoners konvensjon om psykotrope stoffer av 1971.
 7. h.
  reststoffer og forurensende stoffer.
EFT 22 av 9.2.1965, s. 369. Direktivet sist endret ved direktiv 93/39/EØF (EFT L 214 av 24.8.1993, s. 22).
EFT L 297 av 13.10.1992, s. 8.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/41/EF (EFT L 145 av 20.6.2000, s. 25).
EFT L 359 av 8.12.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 92/41/EØF (EFT L 158 av 11.6.1992, s. 30).
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no