Til hovedinnhold

CMR-klassifiserte stoffer

På bakgrunn av de farlige egenskapene ved CMR-klassifiserte stoffer er bruken i utgangspunktet forbudt i kosmetiske produkter

Publisert

CLP forordningen (Forordning (EF) 1272/2008) gjennomfører harmonisert klassifisering av stoffer med karsinogene, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (i.e. CMR stoffer) basert på vitenskapelig vurdering av EUs risikovurderingskomité på kjemikalieområdet (RAC) under kjemikaliebyrået ECHA. 

Bruken av CMR-stoffer er i utgangspunktet forbudt i kosmetiske produkter – i.e. i kategoriene 1A, 1B og 2, i samsvar med del 3 i vedlegg IV av CLP forordningen.

Siden en farlig egenskap ved et stoff ikke nødvendigvis alltid medfører en risiko, bør det imidlertid være mulig å tillate bruk av stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer dersom betingelsene for unntak fra forbudet i artikkel 15, punkt 1 og 2 i kosmetikkforordningen /forskriften er oppfylt.

En unntaksvis tillatelse av CMR-stoffer omfatter krav til at stoffet er vurdert av EUs vitenskapskomite for forbrukersikkerhet (SCCS) og funnet trygt for bruk i kosmetiske produkter, særlig med hensyn til eksponering og konsentrasjon i kosmetiske produkter, og at de er regulert av EU-kommisjonen gjennom å være ført opp i de relevante vedleggene i kosmetikkforordningen /forskriften.

Regelverk

Kosmetikkforskriften art. 15 – Stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer (jf. CLP-forordningen)

Bruken av kosmetiske produkter i stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 2, i samsvar med del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, er forbudt. Et stoff som er klassifisert i kategori 2, kan imidlertid brukes i kosmetiske produkter dersom stoffet er vurdert av SCCS og funnet trygt for bruk i kosmetiske produkter. Kommisjonen skal for dette formål treffe de tiltakene som er nødvendige etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 32 nr. 3 i denne forordning.

2. Bruken av kosmetiske produkter i stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B, i samsvar med del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, er forbudt.

Slike stoffer kan imidlertid unntaksvis brukes i kosmetiske produkter dersom alle følgende vilkår er oppfylt etter at de er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B i samsvar med del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008:

  • a. de oppfyller kravene til næringsmiddeltrygghet som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet,​1
  • b. det er dokumentert ved en analyse av mulige alternativer at det ikke finnes egnede alternative stoffer,
  • c. det er søkt om en særlig bruk av produktkategorien med en kjent eksponering, og
  • d. de er evaluert og er funnet trygge av SCCS for bruk i kosmetiske produkter, særlig med sikte på eksponering for disse produktene, idet den samlede eksponeringen fra andre kilder tas i betraktning, og idet det tas særlig hensyn til sårbare grupper av befolkningen.

Særlig merking for å unngå misbruk av det kosmetiske produktet skal være sikret i samsvar med artikkel 3 i denne forordning, idet det tas hensyn til mulige risikoer knyttet til forekomsten av farlige stoffer og opptaksveiene.