CMR-klassifiserte stoffer

På bakgrunn av de farlige egenskapene ved CMR-klassifiserte stoffer er bruken i utgangspunktet forbudt i kosmetiske produkter

Publisert

CLP forordningen (Forordning (EF) 1272/2008) gjennomfører harmonisert klassifisering av stoffer med karsinogene, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (i.e. CMR stoffer) basert på vitenskapelig vurdering av EUs risikovurderingskomité på kjemikalieområdet (RAC) under kjemikaliebyrået ECHA. 

Bruken av CMR-stoffer er i utgangspunktet forbudt i kosmetiske produkter – i.e. i kategoriene 1A, 1B og 2, i samsvar med del 3 i vedlegg IV av CLP forordningen.

Siden en farlig egenskap ved et stoff ikke nødvendigvis alltid medfører en risiko, bør det imidlertid være mulig å tillate bruk av stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer dersom betingelsene for unntak fra forbudet i artikkel 15, punkt 1 og 2 i kosmetikkforordningen /forskriften er oppfylt.

En unntaksvis tillatelse av CMR-stoffer omfatter krav til at stoffet er vurdert av EUs vitenskapskomite for forbrukersikkerhet (SCCS) og funnet trygt for bruk i kosmetiske produkter, særlig med hensyn til eksponering og konsentrasjon i kosmetiske produkter, og at de er regulert av EU-kommisjonen gjennom å være ført opp i de relevante vedleggene i kosmetikkforordningen /forskriften.

Regelverk

Kosmetikkforskriften art. 15 – Stoffer som er klassifisert som CMR-stoffer (jf. CLP-forordningen)