Forbode å tilsetje bly og andre tungmetall i kosmetikk

Det er forbode å tilsetje tungmetall som kvikksølv (Hg), bly (Pb) og kadmium (Cd) i kosmetikk og kroppspleieprodukt. Spormengder som ikkje kan unngåast ved bruk av god framstillingspraksis (GMP), er tillatne.

Publisert

Tungmetalla bly, kvikksølv og kadmium er på lista over stoff som er forbodne ingrediensar i kosmetikk. Nokre få kvikksølvsamband er likevel tillatne i veldig små mengder som konserveringsmiddel. Stoff på denne lista kan likevel inngå i produkt som ein uunngåeleg sporførekomst.

Bly, kvikksølv og kadmium finst gjerne i pigment (fargestoff). Viss produsentar av leppestiftar eller annan dekorativ kosmetikk med pigment kan få tak i pigment så å seie heilt fritt for til dømes bly, så produserer dei i samsvar med kravet om GMP – elles ikkje.

Mattilsynet kan forby kosmetikk som inneheld så mykje bly at det er openbert at produsenten ikkje har respektert GMP-kravet.

Regelverk

Kosmetikklova

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter