Til hovedinnhold
Klagesak

Begrunnelsen for overtredelsesgebyr var mangelfull

Klagesaksenheten opphevet vedtak om overtredelsesgebyr fordi regionens vurdering var mangelfull. Det må gå tydelig frem av vedtak om overtredelsesgebyr at det faktisk er foretatt en helhetlig, konkret vurdering av nødvendigheten i hver sak og det må være tydelig hvilke forhold som ligger til grunn for konklusjonen.. 

 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2018/277380
Resultat
Opphevet

Bakgrunn

Regionen påla i 2017 og 2018 en bonde å etterleve mosjonskravet for alle storfe i buskapen som hadde krav på dette. Bonden etterkom ikke regionens pålegg. Regionen fattet etter dette vedtak om overtredelsesgebyr. Regionen mente det var nødvendig av både individual- og allmennpreventive grunner. 

Vurdering

Klagesaksenheten var enig med regionen i at det vil være risiko for at mosjonsreglene for storfe blir brutt av andre bønder dersom ikke Mattilsynet gjør det tydelig at vi slår ned på denne typen regelbrudd. Klagesaksenheten bemerket imidlertid at overtredelsesgebyr tilnærmet alltid vil være vil være et virkemiddel som er egnet til å skremme andre fra å bryte loven. Det betyr imidlertid ikke at det nødvendigvis også er riktig å ilegge overtredelsesgebyr i tilnærmet alle saker. Virkemiddelet må også være forholdsmessig - det må være proporsjonalitet mellom regelbruddet og virkemiddelbruken. 

Mattilsynet må derfor alltid vurdere lovbruddene i den konkrete saken – herunder alvorlighetsgraden av regelbruddene – og vurdere om overtredelsesgebyr også er et «egnet» og «forholdsmessig» virkemiddel overfor den enkelte, enten for å forhindre at den samme dyreholderen bryter reglene på nytt eller for å avskrekke andre. Dersom det er forhold i saken som gjør at overtredelsesgebyr ikke er et egnet virkemiddel eller fremstår som uforholdsmessig, er det ikke «nødvendig» å ilegge overtredelsesgebyr. 

Det må gå tydelig frem av vedtaket at det er foretatt en helhetlig, konkret vurdering av nødvendigheten av vedtaket i hver sak og det må være tydelig hvilke forhold som ligger til grunn for konklusjonen. Klagesaksenheten mente at dette er særlig viktig i saker om overtredelsesgebyr siden overtredelsesgebyr har likhetstrekk med straff. Mattilsynets bruk av inngripende virkemidler skal være rettferdig, forutsigbar og effektiv ovenfor de som bryter reglene. 

Regionen hadde ikke i tilstrekkelig grad skrevet sine vurderinger av om overtredelsesgebyr var et egnet, rimelig og proporsjonalt virkemiddel. Den manglende skriftliggjøringen gjorde det vanskelig for klagesaksenheten å kontrollere og slå fast at regionen faktisk hadde foretatt de påkrevde nødvendighetsvurderingene. 

 

Konklusjon

Klagesaksenheten opphevet regionens vedtak som følge av saksbehandlingsfeil. Klagesaksenheten vurderte at mangelfull nødvendighetsvurdering var en feil som ikke kunne repareres i klagesaksbehandlingen. Dersom klagesaksenheten hadde stadfestet vedtaket, ville virkemiddelets egnethet og forholdsmessighet reelt kun vært vurdert én gang, hvilket ville være uforsvarlig i en sak om overtredelsesgebyr. 

Be om innsyn i saken via einnsyn 2018/277380

Regelverk

Dyrevelferdsloven

§ 34. Overtredelsesgebyr

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan ilegges et overtredelsesgebyr av tilsynsmyndigheten. Gebyret skal stå i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad. Det kan videre tas hensyn til fortjeneste som den ansvarlige har hatt ved overtredelsen og tilsynsmyndighetens kostnader i tilknytning til kontrolltiltak og behandling av saken.
Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om overtredelsesgebyr, herunder bestemmelser om fastsettelse og beregning av gebyret.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om hold av storfe

§ 10. Mosjon og beite

Driftsmåter skal legges til rette slik at de gir storfe gode muligheter for fri bevegelse, mosjon og naturlig atferd.
Storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret.
Storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom de naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med inntil 4 uker. Dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året.
Dersom egnet beite ikke er tilgjengelig for fjøs som sto ferdig bygget før 1. januar 2014, skal dyrene i stedet ha tilgang til egnet luftegård eller annet utendørs område der dyrene sikres mulighet til fri bevegelse og mosjon.
Annet, tredje og fjerde ledd gjelder ikke for ukastrerte hanndyr eldre enn seks måneder.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no