Til hovedinnhold
Klagesak

Vurdering av biosikkerhetsplan i settefiskanlegg etter sykdommen spironucleose

Vedtaket med krav om tiltak for å hindre fremtidig spredning av spironucleose ble returnert til regionen for ny vurdering etter opplysninger om utbedring av UV-anlegg.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/171122
Resultat
Opphevet

Bakgrunn

I 2022 var det flere matfiskanlegg i Troms og Finnmark som fikk stor dødelighet på grunn av spironucleose. De hadde alle sammen satt ut fisk fra samme settefiskanlegg som også fikk påvist smitten. Settefiskanlegget ble pålagt av regionen å utarbeide bedre tiltak for å redusere risikoen for spredning av spironucleose. 

Vurdering

Spørsmålet i denne saken var om oppdretterens plan for biosikkerhetstiltak var god nok til at risikoen for spredning av sykdom ble redusert til et akseptabelt nivå. Dyrehelseregelverket krever at alle godkjente akvakulturanlegg skal ha en biosikkerhetsplan. Planen er et viktig grunnlag både for å få og opprettholde godkjenningen av et anlegg. Når risikobildet endres, må biosikkerhetsplanen oppdateres og endringer meldes til Mattilsynet. 

Alvorlige mangler ved planen kan medføre at anleggets godkjenning må trekkes tilbake. Dyrehelseforordningens artikkel 184 innebærer at Mattilsynet skal starte prosessen med å tilbakekalle, eller midlertidig oppheve, godkjenningen dersom 

 • lokaler og utstyr ikke i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, og 

 • anlegget utgjør en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, og 

 • driftsansvarlige for anlegget ikke kan legge fram tilstrekkelige garantier for at manglene vil bli utbedret. 

Mattilsynet ønsker ikke å detaljstyre driften av anlegg. Vårt ansvar er imidlertid å påse at biosikkerhetstiltakene er gode nok til at anlegg ikke utgjør en uakseptabel risiko for spredning av sykdommer. 

I desember 2023 mottak klagesaksenheten etter forespørsel opplysninger om hvilke tiltak settefiskanlegget hadde gjennomført knyttet til biosikkerhet siden klagen ble sendt klagesaksenheten. Opplysningene viste at oppdretter bl.a. hadde bygget nytt UV-anlegg som gir kapasitet til å behandle alt inntaksvann. 

Klagesaksenheten fant det riktig å oppheve vedtaket og returnere saken til regionen for ny vurdering basert på nye opplysninger. 

Når tilstrekkelige tiltak er beskrevet i biosikkerhetsplanen, og Mattilsynet har funnet planen god nok til at risikoen for spredning av sykdom reduseres til et akseptabelt nivå kan saken lukkes. 

Konklusjon

På grunn av nye opplysninger fra settefiskanlegget i desember 2023 finner klagesaksenheten det riktig å oppheve vedtaket fra region Nord og returnere saken for ny behandling.  

 

Du kan be om innsyn i saken via einnsyn2022/171122

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 181
Godkjenning og vilkår for godkjenning, og delegerte rettsakter
1. Vedkommende myndighet skal bare gi godkjenning til akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 bokstav a), til grupper av akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 177, og til næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 179, i følgende tilfeller:
 1. a.
  Anleggene oppfyller følgende krav, der det er relevant, når det gjelder
  1. i.
   karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og eventuelle regler vedtatt i samsvar med artikkel 10 nr. 6,
  2. ii.
   overvåkingskrav i henhold til artikkel 24 og dersom det er relevant for den berørte anleggstypen og den tilknyttede risikoen, artikkel 25,
  3. iii.
   journalføring som fastsatt i artikkel 186-188 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 189 og 190.
 2. b.
  Anleggene har lokaler og utstyr som
  1. i.
   i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, idet det tas hensyn til den aktuelle anleggstypen,
  2. ii.
   har tilstrekkelig kapasitet for artene, kategoriene og mengden (antall, volum eller vekt) av berørte akvatiske dyr.
 3. c.
  Anleggene utgjør ikke en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, idet det tas hensyn til de risikoreduserende tiltakene som er innført.
 4. d.
  Anleggene har innført et system som gjør at den driftsansvarlige kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at kravene i bokstav a), b) og c) er oppfylt.
2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende:
 1. a.
  Karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a) i).
 2. b.
  Overvåking som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii).
 3. c.
  Lokaler og utstyr som nevnt i nr. 1 bokstav b).
3. Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter som skal vedtas i henhold til nr. 2, skal følgende forhold tas i betraktning:
 1. a.
  Risikoene som den enkelte typen anlegg utgjør.
 2. b.
  Artene og kategoriene av akvakulturdyr eller akvatiske dyr som er relevante for godkjenningen.
 3. c.
  Den aktuelle produksjonstypen.
 4. d.
  Typiske forflytningsmønstre for typen akvakulturanlegg og de artene og kategoriene av dyr som holdes i disse anleggene.
Artikkel 184
Vedkommende myndighets gjennomgang, midlertidige oppheving og tilbakekalling av godkjenninger
1. Vedkommende myndighet skal gjennomgå godkjenninger av anlegg som er gitt i samsvar med artikkel 181 nr. 1, med passende mellomrom på grunnlag av relevante risikoer.
2. Dersom vedkommende myndighet oppdager alvorlige mangler på et anlegg med hensyn til oppfyllelsen av kravene fastsatt i artikkel 181 nr. 1 og reglene vedtatt i henhold til artikkel 181 nr. 2, og den driftsansvarlige for anlegget ikke kan legge fram tilstrekkelige garantier for at manglene vil bli utbedret, skal vedkommende myndighet sette i gang prosessen med å tilbakekalle godkjenningen av anlegget.
Vedkommende myndighet kan imidlertid velge å oppheve midlertidig framfor å tilbakekalle en godkjenning av et anlegg dersom den driftsansvarlige kan garantere at manglene vil bli utbedret innen rimelig tid.
3. Godkjenning kan bare gis etter tilbakekalling eller utstedes på nytt etter midlertidig oppheving i samsvar med nr. 2 dersom vedkommende myndighet finner det godtgjort at anlegget fullt ut oppfyller alle kravene i denne forordningen til den aktuelle typen anlegg.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Akvakulturdriftsforskriften

§ 11. Smittehygiene og smitteforebygging

Relevante smitteforebyggende og smittehygieniske tiltak skal gjennomføres for å hindre introduksjon, utvikling og spredning av smittsomme sykdommer.
Nødvendig brakklegging og renhold av installasjoner og produksjonsenheter skal foretas regelmessig. Det skal sikres at personell, arbeidstøy, utstyr, gjenstander, brukt emballasje med videre, ikke sprer smitte. Brukte nøter, gjenstander, utstyr etc. skal rengjøres og desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel før de flyttes til et annet akvakulturanlegg.
Det skal gjennomføres systematiske tiltak som hindrer spredning av smitte med rogn og melke. Nybefruktet rogn av laksefisk skal desinfiseres før den legges inn til inkubering. Rogn av andre arter enn laksefisk skal også desinfiseres dersom det finnes egnet desinfeksjonsmetode.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om IK-Akvakultur

§ 5. Internkontrollens innhold

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.
Består virksomheten av flere driftsenheter, skal internkontrollen tilpasses hver enkelt driftsenhet.
Internkontroll er å
 1. a.
  sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten, er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som gjelder for virksomheten,
 2. b.
  ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten,
 3. c.
  sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper om og ferdigheter i virksomhetens internkontroll,
 4. d.
  sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
 5. e.
  fastsette overordnede mål med tilhørende konkrete og evaluerbare delmål i internkontrollarbeidet, og utarbeide planer og tiltak for å oppnå målene,
 6. f.
  kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
 7. g.
  iverksette rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
 8. h.
  foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l., skal inngå.
Krav som følger av annet og tredje ledd skal dokumenteres skriftlig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no