Til hovedinnhold
Klagesak

Plantevernmiddel ble ikke godkjent da det mistenkes å være kreftfremkallende

I henhold til plantevernmiddelforordningen har EFTA-landene mulighet til å begrense tilgangen til sine markeder for plantevernmidler som inneholder aktive stoffer som er godkjent etter visse direktiver. I denne klagesaken vurderer klagesaksenheten denne begrensningen.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2014/45149
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Plantevernmiddelforordningen angir at EFTA-landene står “fritt til å begrense adgangen til sine markeder for plantevernmidler som inneholder aktive stoffer som har blitt godkjent i henhold til Rådsdirektiv 91/414/EØF eller overgangsbestemmelser i forordning (EF) nr. 1107/2009 artikkel 80». Regionen avslo søknaden om godkjenning av Proman på bakgrunn av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin konklusjon om at det aktive virkestoffet metobromuron mistenkes å være kreftfremkallende, å kunne gi fosterskade og å ha hormonforstyrrende egenskaper.  
 
Regionen avslo søknaden om dispensasjon på bakgrunn av at søtvierartene har vært i Norge en god stund og vi har sett at det har blitt et større problem de siste årene. Problemet med disse ugrasartene har vært forutsett i flere år og det er ingenting spesielt med denne sesongen som gjør situasjonen annerledes i år. 
 
Norsk landbruksrådgiving har klagd på begge avslagene og redegjort for Promans betydning for potetproduksjonen.  
 

Vurdering

Tilpasningsteksten i forordningen angir ingen kriterier for vurderingen og ble utformet med tanke på at det skulle være valgfritt. Mattilsynet har derfor et handlingsrom til å være strengere eller mildere i sine vurderinger av godkjenning enn EU-land. Mattilsynets vurderinger begrenses også av forvaltningsrettslige regler og prinsipper om nødvendighet og forholdsmessighet. Mattilsynet må ha en tilstrekkelig grunn til å begrense markedsadgangen for Proman.  
 
VKM har vurdert at det er sannsynlig at de observerte kreftfremkallende effekter i rotter kan være relevante for mennesker. Svulster funnet i kreftforsøk på rotter kan tyde på at metobromuron kan ha hormonforstyrrende egenskaper. 
 
Klagesaksenheten vurderer at metobromurons effekt på menneskers helse er uklar og usikker. Vi mente at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at stoffet ikke har noen skadelige virkninger på menneskers helse. I lys av forordningens formål og føre-var-prinsippet konkluderte vi at selv om produktet skulle utgjøre en klar fordel for planteproduksjonen, er faglig usikkerhet om risikoen og dens omfang en grunn til å avslå godkjenningen etter plantevernregelverket. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon, har klagesakenheten vurdert alternative måter for å avverge risikoen for forveksling annet enn bruk av Proman. Vi konkluderte med at det fantes andre rimelige måter å håndtere risikoen for forveksling på og at Proman derfor ikke er «nødvendig» for å avverge risikoen for forveksling med søtvierarter. 
 

Konklusjon

Klagesaksenheten opprettholdt regionens vedtak om avslag på godkjenning og avslag på dispensasjon.

 

Be om saken via einnsyn 2014/45149

Regelverk

Matloven - matl

§ 23. Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, herunder forby import, eksport og omsetning eller pålegge tilbaketrekning fra markedet, isolasjon, avlivning, destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller særskilt behandling. Kongen kan delegere myndighet til andre offentlige eller private organer og gi bestemmelser om hvem som er klageinstans i slike tilfeller.
Dersom påleggene ikke etterkommes, det er ukjent hvem som er ansvarlig, eller det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt, kan tilsynsmyndigheten selv gjennomføre tiltak som nevnt i første ledd. Tiltak kan gjennomføres for den ansvarliges regning. Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.
Mattilsynet kan av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring, og kunngjøre forskrifter på særskilt måte.
Offentlige myndigheter plikter på anmodning fra tilsynsmyndigheten å gi nødvendige opplysninger uten hinder av taushetsplikt. Politi, tollvesen, kystvakt og kommuner skal på anmodning bistå tilsynsmyndigheten.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om plantevernmidler

§ 29. Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.
Artikkel 40
Gjensidig anerkjennelse
1. Innehaveren av en godkjenning som er gitt i samsvar med artikkel 29, kan søke om godkjenning av samme plantevernmiddel for samme bruksområde og for sammenlignbar landbrukspraksis i en annen medlemsstat etter framgangsmåten for gjensidig anerkjennelse, som fastsatt i dette underavsnitt, i følgende tilfeller:
 1. a.
  godkjenningen er gitt av en medlemsstat (rapporterende medlemsstat) som tilhører samme sone,
 2. b.
  godkjenningen er gitt av en medlemsstat (rapporterende medlemsstat) som tilhører en annen sone, under forutsetning av at godkjenningen som søknaden gjaldt, ikke anvendes med henblikk på gjensidig anerkjennelse i en annen medlemsstat i samme sone,
 3. c.
  godkjenningen er gitt av en medlemsstat for bruk i veksthus, for behandling etter innhøsting, for behandling av tomme lagerrom eller beholdere som brukes til lagring av planter eller planteprodukter eller for frøbeising, uansett hvilken sone den rapporterende medlemsstaten tilhører.
2. Dersom et plantevernmiddel ikke er godkjent i en medlemsstat fordi det ikke er inngitt søknad om godkjenning i nevnte medlemsstat, kan offisielle eller vitenskapelige organer som deltar i landbruksvirksomhet eller landbruksorganisasjoner, med samtykke fra godkjenningsinnehaveren søke om godkjenning for samme plantevernmiddel, for samme bruksområde og for samme landbrukspraksis i nevnte medlemsstat etter framgangsmåten for gjensidig anerkjennelse nevnt i nr. 1. I slike tilfeller må søkeren dokumentere at bruken av et slikt plantevernmiddel er av allmenn interesse i innførselsmedlemsstaten.
Dersom godkjenningsinnehaveren ikke gir sitt samtykke, kan vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten godta søknaden med henvisning til offentlighetens interesse.
Artikkel 53
Nødssituasjoner på plantevernområdet
1. Som unntak fra artikkel 28 kan en medlemsstat under særlige omstendigheter tillate at plantevernmidler for et tidsrom på høyst 120 dager bringes i omsetning med henblikk på begrenset og kontrollert bruk, dersom et slikt tiltak er nødvendig på grunn av en fare som ikke kan avverges på noen annen rimelig måte.
Den berørte medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om tiltaket som er truffet, og legge fram en detaljert beskrivelse av situasjonen og alle tiltak som er truffet for å ivareta forbrukernes sikkerhet.
2. Kommisjonen kan anmode Myndigheten om en uttalelse eller om vitenskapelig eller teknisk bistand.
Myndigheten skal legge fram sin uttalelse eller resultatene av sitt arbeid for Kommisjonen innen én måned etter datoen for anmodningen.
3. Ved behov skal en beslutning treffes etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3 med hensyn til når og under hvilke omstendigheter medlemsstaten
 1. a.
  kan eller ikke kan forlenge tiltakets varighet eller gjenta det, eller
 2. b.
  skal oppheve eller endre sitt tiltak.
4. Nr. 1-3 får ikke anvendelse på plantevernmidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, med mindre slik utsetting er godtatt i samsvar med direktiv 2001/18/EF.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no