Klagesak

Laks med PD kunne ikke flyttes på grunn av smitterisiko og hensyn til fiskevelferden

Flytting av sjøsatt fisk var i strid med matlovens krav til nødvendig aktsomhet og i strid med dyrevelferdslovens krav om at dyr skal beskyttes mot sykdom og fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2023/248760
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

To anlegg i overvåkingssonen for PD hadde fått påvist PD. Oppdretteren søkte om å få flytte fisken til to anlegg innenfor PD-sonen for videre vekst frem til slakting, i stedet for at den måtte avlives og destrueres på stedet.  

Vurdering

Denne saken reiste to hovedspørsmål. Det ene var om smitterisikoen ved flytting av fisken var for stor til at matlovens krav til nødvendig aktsomhet ble oppfylt. Det andre var om flyttingen var i strid med dyrevelferdslovens krav om at dyr skal beskyttes mot sykdom og fare for unødige påkjenninger og belastninger.  

PD-forskriften åpner for at Mattilsynet kan tillate at fisk i overvåkingssonen for PD kan flyttes inn til anlegg i PD-sonen dersom smitterisikoen er lav. I særlige tilfeller kan vi også dispensere fra kravet om at smitterisikoen må være lav. 

Konsekvensen av en smittespredning innenfor PD-sonen vil ofte være lav på grunn av at mange anlegg allerede har smitten. Det kan likevel oppstå situasjoner i PD-sonen hvor konsekvensen av en smittespredning er mer alvorlig, slik at smitterisikoen blir for stor.  

Det var lite PD i området som fisken skulle flyttes til. Transporten ville påføre fisken stress. Det var stor sannsynlighet for at 2,1 millioner fisk etter transporten ville få et klinisk sykdomsutbrudd med høy dødelighet og smitteutskillelse. En spredning av smitte til de nærmeste brakkleggingsgruppene vil med stor sannsynlighet berøre mange anlegg og mye fisk. Smitterisikoen ble vurdert til middels. 

En samlet vurdering tilsa at flyttingen ville føre til en større fare for utvikling og spredning av PD med større konsekvenser enn om fisken ble håndtert på stedet. Matlovens krav til aktsomhet ville ikke bli oppfylt dersom fisken ble flyttet. Dette var ikke et særlig tilfelle som ga anledning til å dispensere fra gjeldende krav. 

Dyrevelferdsloven stiller krav om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastinger, og at dyreholder skal sikre at dyr beskyttes mot sykdom. 

Etter vår vurdering var det stor sannsynlighet for at en flytting av fisken ville resultere i at mye fisk kunne få svært dårlig velferd på grunn av sykdom. Da får ikke fisken den beskyttelsen mot sykdom som den har krav på, noe som er i strid med dyrevelferdsloven. 

Konklusjon

Klagen førte ikke frem.  

Be om innsyn i saken via einnsyn 2023/248760

Regelverk

Matloven - matl

Dyrevelferdsloven

Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe PD hos akvakulturdyr