Til hovedinnhold
Klagesak

Ikke krav om fysisk lukket transport av slaktefisk med påvist furunkulose

Smitterisikoen ved vanlig semilukket transport var lav og akseptabel, forutsatt at oppdretteren la frem dokumentasjon på tilfredsstillende desinfeksjon av transportvannet, og internkontroll. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/49556
Resultat
Medhold

Bakgrunn

En oppdretter hadde søkt om tillatelse til semilukket transport av slaktefisk fra et anlegg med påvist furunkulose. De ville slippe ut desinfisert transportvann under gjennomføringen av transporten. Regionen avslo søknaden og stilte krav om at brønnbåten måtte transportere fisken med lukket brønn, uten utslipp av transportvann. 

Vurdering

Dersom det er nødvendig for å ivareta hensynet til å hindre spredningen av furunkulose kan Mattilsynet med hjemmel i dyrehelseforskriften stille krav om lukket transport uten utslipp av transportvann. Klagesaksenheten vurderte smitterisikoen ved bruk av brønnbåt som tilfredsstiller kravene til smittehygiene i forskrift om transport av akvakulturdyr og IK-akvakultur. Vi kom til at smitterisikoen var lav og akseptabel. 

I vurdering av smitterisikoen la klagesaksenheten først og fremst vekt på: 

 • Sykdomsstatus. Furunkulose var bare påvist på en enkelt fisk. 

 • Sannsynligheten for at smitte slippes ut fra båten som igjen er avhengig av 

 • Effekten av desinfeksjonen av transportvannet 

 • Om alt vann desinfiseres med den angitte UV-dosen før det slippes ut 

 • Sannsynligheten for at eventuell smitte som slippes ut fra båten, spres til og gir sykdom hos fisk slik at furunkulose etableres i nye områder, spesielt i ferskvann. 

 

Målet med forvaltningen av furunkulose er å unngå etablering av smitte i nye områder, spesielt i ferskvannsfasen. Denne målsetningen kunne bli oppnådd med bruk av mindre inngripende virkemidler. 

Konklusjon

Klagesaksenheten ga klagen medhold og endret regionens vedtak. Smitterisikoen var lav og akseptabel, forutsatt at oppdretteren la frem dokumentasjon på tilfredsstillende desinfeksjon av transportvannet, og internkontroll knyttet til båtens vannbehandlingssystem. 

 

Be om innsyn i saken via eInnsyn 2022/49556

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 6. Nasjonal liste og kategorisering av sykdommer hos akvatiske dyr

Nasjonal liste for sykdommer hos akvatiske dyr og kategorisering er som følger:
Navn på nasjonalt listet sykdom - akvatiske dyr Nasjonal kategori Art/gruppe av arter
Bakteriell nyresyke (BKD, Renibacterium salmoninarum) F Familie: Laksefisk
Infeksjon med Gyrodactylus salaris F Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), arktisk røye (Salvelinus alpinus), nordamerikansk bekkeørret (Salvelinus fontinalis), harr (Thymallus thymallus), canadarøye (Salvelinus namaycush) og sjøørret (Salmo trutta)
Viral nervøs nekrose (VNN)/Viral encephalo- og retinopati (VER) Nodavirus F Marine fiskearter
Furunkulose (Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida) F Familie: Laksefisk
Pankreassykdom (PD, Salmonid alfavirus) F Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) og sjøørret (Salmo trutta)
Systemisk infeksjon med Flavobacterium psychrophilum F Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)
Francisellose (Francisella sp.) F Torsk (Gadus morhua)
Krepsepest (Aphanomyces ataci) F Ferskvannskreps
Infeksjon med Lepeophtheirus salmonis (Lakselus) F Familie: Laksefisk
Pr. dags dato ingen sykdom oppført G

§ 9. Nasjonale restriksjoner på å ta akvatiske dyr ut eller inn

Dersom det er grunn til mistanke om eller påvist en sykdom listeført som kun E-sykdom eller sykdom listeført på nasjonal liste, kategori F, hos akvatiske dyr i et akvakulturanlegg, skal driftsansvarlige sikre at akvatiske dyr ikke tas ut av eller inn til anlegget. Kravet gjelder ikke for lakselus. Mattilsynet kan gi tillatelse til at akvatiske dyr tas ut av eller inn til anlegget.
Kravet i første ledd gjelder inntil Mattilsynet har fått avkreftet mistanken.

§ 12. Fjerning, slakting, avliving og destruering - kategori F-sykdom

Når det er påvist en kategori F-sykdom i et akvakulturanlegg, unntatt lakselus, skal døde akvakulturdyr fjernes fra anlegget fortløpende og destrueres. Mattilsynet kan fatte vedtak om hvordan øvrige akvakulturdyr skal håndteres, herunder om de skal slaktes, avlives eller destrueres, og innen hvilken tid. Håndtering og tidsramme skal fastsettes etter en vurdering av hvilken fare for spredning av sykdommen som foreligger. I vurderingen skal det tas hensyn til omkringliggende akvakulturanlegg, drift av akvakulturanlegget, helsetilstanden til akvakulturdyrene, hvilket livsstadium akvakulturdyrene er i og det omkringliggende miljø.
Slakting, fjerning og destruksjon skal ikke settes i verk før Mattilsynet har gitt tillatelse. I tillatelsen kan det stilles krav til valg av transportrute, transportenhet, slakteri eller annet som er nødvendig for å ivareta hensynet til å hindre spredning av sykdommen.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om transport av akvakulturdyr

§ 5. Krav til søknad om godkjenning av transportenheter

Søknaden om godkjenning skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om godkjenning kan gis, og hvilke vilkår som eventuelt skal stilles. Søknad om godkjenning av transportenhet skal minst inneholde følgende:
 1. a.
  Personalia som navn på transportenheten, ansvarlig for transportenheten, eierform, adresse, telefonnummer og mobilnummer.
 2. b.
  Opplysninger om type transportoppdrag transportenheten søkes godkjent for og hvorvidt transportenheten tidligere har vært godkjent.
 3. c.
  Tegninger som viser transportenhetens konstruksjon, vann-, brønn- og/eller rørsystemer.
 4. d.
  Internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder om kompetanse, rutiner for rengjøring og desinfeksjon, dødfiskhåndtering, vannutskifting, overvåking av vannkvalitet, uttak av vannkvalitetsprøver og journalføring, kan etterleves.
 5. e.
  Dokumentasjon på innretninger og utstyrets egnethet i forhold til fiskevelferd.
Søknad om godkjenning av brønnbåt skal i tillegg inneholde følgende:
 1. a.
  Dokumentasjon på at posisjonsrapporteringsutstyr tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.
 2. b.
  Opplysninger om utstyr for automatisk registrering av tidspunkt for åpning og lukking av bunnventiler.
 3. c.
  Søknad om godkjenning av brønnbåt med utstyr for behandling av transportvann må også inneholde dokumentasjon utarbeidet av en uhildet faginstans på at det tekniske utstyret for behandling av transportvannet oppfyller krav til desinfeksjonseffekt fastsatt i denne forskrift. Utstyrets kapasitet for behandling av transportvann, uttrykt som mengde vann behandlet per tidsenhet, skal oppgis.

§ 6. Forhold som vurderes ved godkjenning

For at godkjenning skal kunne gis må transportenheten tilfredsstille krav som er fastsatt i denne forskriften, samt krav i forskrift 8. februar 2012 nr. 139 om næringsmessig transport av dyr, jf. forordning (EF) nr. 1/2005 vedlegg I, kapittel II med hensyn til utforming, konstruksjon og vedlikehold. Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og velferdsmessig forsvarlig drift, herunder om kompetanse, rutiner for rengjøring og desinfeksjon, dødfiskhåndtering, overvåking av vannkvalitet, uttak av vannkvalitetsprøver og journalføring, kan etterleves.
Brønnbåter som ikke har utstyr for behandling av transportvann i henhold til § 22 annet ledd, kan bare godkjennes for lukket transport av settefisk og stamfisk. Med lukket transport menes her at transportvannet tas inn fra akvakulturanlegget som fisken kommer fra, og at det ikke tas inn eller slippes ut vann under transporten.

§ 22. Sjøtransport og behandling av transportvann

Ved brønnbåttransport av fisk til et akvakulturanlegg, unntatt slaktemerd, skal transportvannet behandles før det tas inn i brønnen. Dette gjelder ikke vann som tas inn fra akvakulturanlegget som fisken kommer fra. Ved brønnbåttransport av fisk til et slakteri, inkludert slaktemerd ved slakteri, skal transportvannet behandles før det slippes ut fra brønnbåten.
Behandling av transportvann etter første ledd skal skje ved bruk av godkjent metode for desinfeksjon som tilfredsstiller krav til effekt i henhold til forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet § 10 nr. 1. Organisk slam som produseres ved behandling av transportvann som slippes ut fra brønnbåten, skal samles opp og behandles som animalsk biprodukt.
Ved transport av akvakulturdyr fra segment med lavere helsekategori med hensyn til sykdom på liste 2 skal transportvann ikke skiftes ut når transporten passerer gjennom segment med høyere helsekategori og går nærmere enn 4 nautiske mil fra grunnlinjen, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse til det.
Ved transport av akvakulturdyr til segment med høyere helsekategori med hensyn til sykdom på liste 2 skal transportvann ikke skiftes ut når transporten passerer gjennom segment med lavere helsekategori og går nærmere enn 4 nautiske mil fra grunnlinjen, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse til det.
Uavhengig av bestemmelsene i foregående ledd er det forbudt å:
 1. a.
  transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye, unntatt settefisk, ut av PD-sonen,
 2. b.
  transportere levende laks, ørret, regnbueørret og røye til slakt over Hustadvika,
 3. c.
  transportere fisk fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist PD til åpen slaktemerd ved slakteri, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse,
 4. d.
  transportere rensefisk fra akvakulturanlegg med ubehandlet sjøvann, ut av PD-sonen. Det samme gjelder ved transport fra område der aktuell subtype av SAV forekommer, til område fri for den aktuelle subtypen av SAV. Med ubehandlet sjøvann menes sjøvann som ikke er behandlet i samsvar med kravene i forskrift 20. februar 1997 nr. 192 om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur

§ 10. Krav til metoder for desinfeksjon av inntaksvann og avløpsvann

1. For inntaksvann til akvakulturanlegg som driver klekking og produksjon av laksefisk og annen ferskvannsfisk gjelder at metoden gjennom anerkjent vitenskapelig dokumentasjon under relevante forsøksbetingelser (vannkvalitet, temperatur m.v.), skal vise minimum 3 log10 (99,9%) inaktivering av Aeromonas salmonicida, subsp. salmonicida, og det er vist, eller på grunnlag av dose-responskurver for IPN-virus anses sannsynlig, at infeksiøs lakseanemi virus (ILA-virus) også inaktiveres tilsvarende.
2. For avløpsvann fra slakterier/tilvirkningsanlegg m.v. gjelder § 10.1.
3. For avløpsvann fra landbaserte akvakulturanlegg som har tillatelse til å drive forsøk med bakterier/virus/parasitter som er listeført på sjukdomslistas gr. B eller C gjelder at metoden gjennom anerkjent vitenskapelig dokumentasjon under relevante forsøksbetingelser (vannkvalitet, temperatur m.v.), skal vise minimum 5 log10 (99,999%) inaktivering av Yersinia ruckeri.
4. For avløpsvann fra landbaserte akvakulturanlegg som har tillatelse til å drive forsøk nevnt i § 10.3 og i tillegg én eller flere av følgende kategorier a) smittestoff som er listeført på sjukdomslistas gr. A, b) eksotisk smittestoff, c) eksotiske arter av akvatiske organismer, og/eller d) ukjent smittestoff, gjelder at metoden gjennom anerkjent vitenskapelig dokumentasjon under relevante forsøksbetingelser (vannkvalitet, temperatur m.v.), skal vise minimum 5 log10 (99,999%) inaktivering av IPN-virus.
5. Der det settes krav om installasjon av filteranlegg for å holde tilbake Gyrodactylus salaris, er kravet at filteret skal holde tilbake alle livsstadier av G. salaris ved det vanntrykket filteret blir utsatt for under maksimal belastning. Dersom filteranlegget i seg selv ikke er tilstrekkelig til å hindre spredning, må filtreringen kombineres med andre desinfeksjonsmetoder.
6. For avløpsvann fra akvakulturanlegg som karantenterer importerte levende akvatiske organismer for videresalg til konsum gjelder § 10.4.
7. For avløpsvann fra akvakulturanlegg som har tillatelse til å drive oppdrett av eksotiske arter av akvatiske organismer gjelder § 10.4.
8. For avløpsvann fra transport av akvatiske organismer til/fra akvakulturanlegg, gjelder § 10.1.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om IK-Akvakultur

§ 5. Internkontrollens innhold

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen.
Består virksomheten av flere driftsenheter, skal internkontrollen tilpasses hver enkelt driftsenhet.
Internkontroll er å
 1. a.
  sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten, er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som gjelder for virksomheten,
 2. b.
  ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten,
 3. c.
  sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper om og ferdigheter i virksomhetens internkontroll,
 4. d.
  sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
 5. e.
  fastsette overordnede mål med tilhørende konkrete og evaluerbare delmål i internkontrollarbeidet, og utarbeide planer og tiltak for å oppnå målene,
 6. f.
  kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
 7. g.
  iverksette rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, og
 8. h.
  foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av akvakulturlovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l., skal inngå.
Krav som følger av annet og tredje ledd skal dokumenteres skriftlig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no