Til hovedinnhold
Klagesak

Gjødsel som inneholder avløpsslam til bruk på eng

Landbruks- og matdepartementet (LMD) ga dispensasjon for spredning av gjødselprodukt på eng til tross for innehold av avløpsslam. Dispensasjonen er tidsbegrenset, og under visse vilkår. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2021/182634
Resultat
Medhold

Bakgrunn

Virksomheten har i flere år fått dispensasjon fra forskriftskravene om spredning. 

Hovedkontoret og regionen har hatt en ulik forståelse av hvordan dispensasjonsadgang i forskrift om organisk gjødsel skulle praktiseres. Hovedkontoret laget en generell faglig avklaring, som var begrunnet i manglende kunnskap om konsekvensene av slik bruk. 

Som følge av omlegging av praksis ved Mattilsynets hovedkontor ga regionen avslag på dispensasjon fra forskriftens § 25 andre ledd for bruk av gjødselproduktet på eng. Denne avgjørelsen ble påklaget, og oversendt klagesakenheten til behandling.  

Vurdering

Klagesaksenheten vurderte at avklaringen var en instruks i den enkelte saken, og at hovedkontoret reelt sett hadde vært med på å påvirke hvordan førsteinstansvedtaket skulle utformes. For å sikre tilliten til klagesaksbehandlingen og en reell toinstansbehandling, ble klagebehandlingen gjort av LMD. 

LMD vurderte at fremstillingsmåte og dokumentasjon oppfylte kravene til dispensasjon i forskriften. Dette har vært den faglige begrunnelsen for innvilgelse av dispensasjonen som har vært gitt tidligere år. De mente også at dagens praksis bør kunne videreføres innenfor regelverkets rammer inntil det eventuelt er faglige holdepunkter for å endre praksis, og da fortrinnsvis gjennom en forskriftsendring.

Konklusjon

 
Klagen ble oversendt til behandling hos LMD, som ga klager medhold og innvilget dispensasjon frem til 1.mars 2025. Det innebærer at gjødselproduktet kan nyttes i eng forutsatt at det går minimum tre uker fra spredningstidspunkt til høsting av gras. Videre må det gå minimum 10 månereder dersom det er aktuelt å dyrke grønnsaker, poteter, bær eller frukt på aktuelle spredearealer. Dispensasjonen som LMD ga omfatter ikke bruk i eng/grasmark beregnet for beitedyr. 

Du kan be om innsyn i saken via einnsyn 2021/182634

Regelverk

Forskrift om organisk gjødsel

§ 25. Spesielle krav til bruk av produkter med avløpsslam

Produkter med avløpsslam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Der produkter med avløpsslam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato. Der det er spredt avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår kan det likevel dyrkes slike vekster tidligst 10 måneder etter siste sprededato.
Produkter med avløpsslam kan ikke spres i eng eller brukes i gartnerier. I private hager, parker, lekearealer eller lignende må avløpsslam bare brukes som en del av et dyrkingsmiddel.
Etter spredning skal produkter med avløpsslam nedmoldes straks og senest 18 timer etter spredning. Kravet om nedmolding gjelder likevel ikke ved bruk av avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår.

§ 27. Kvalitetsklasser og bruksområder

Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder for produkter som kommer inn under forskriftens § 10. Der et slikt produkt inngår som komponent i et annet produkt, gjelder mengdebegrensningene i denne paragrafen for den aktuelle komponenten.
Kvalitetsklasse 0 kan brukes på jordbruksarealer, private hager, parker, grøntarealer og lignende. Tilført mengde må ikke overstige plantenes behov for næringsstoffer.
Kvalitetsklasse I kan brukes på følgende måter:
 1. a.
  På jordbruksarealer, i private hager og i parker kan produktet brukes med inntil fire tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode.
 2. b.
  På grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.
Kvalitetsklasse II kan brukes på følgende måter:
 1. a.
  På jordbruksarealer, i private hager og i parker kan produktet brukes med inntil to tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode.
 2. b.
  På grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.
Kvalitetsklasse III kan brukes på følgende måter:
 1. a.
  På grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse i løpet av en tiårsperiode og blandes inn i jorda på bruksstedet.
 2. b.
  Som toppdekke på avfallsfyllinger kan dekksjiktet være maksimalt 15 centimeter.
Ved bruk av avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår i klasse 0, I, II eller III skal årlig tilførsel av avløpsslamkomponenten ikke overstige 100 kg tørrstoff per dekar.

§ 31. Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriftens del II.
Mattilsynet kan dispensere fra § 25, første og annet ledd, § 27, samt fra bruksbestemmelsene i vedlegg 4, dersom det kan dokumenteres at innholdet av tungmetaller er særlig lavt og/eller behandlingsprosessen har gitt en vesentlig høyere kvalitet på produktet enn det råvaren skulle tilsi.
Kommunen kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriftens del III, med unntak av § 25, første og annet ledd, § 27 og bruksbestemmelsene i vedlegg 4.

Vedlegg 4: Typer av opphavsmateriale

Nr. Betegnelse Beskrivelse Spesielle kvalitetskriterier Særskilte begrensninger på bruksområder i tillegg til begrensninger angitt i § 24 - § 28 Spesielle deklareringskrav
1 Næringsmiddelindustriavfall Avfall fra bearbeidingsindustri for landbruksprodukter - vegetabilsk og animalsk Forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum
1a Slakteriavfall Slakteavfall
Vom-/tarminnhold, gjødsel (fra slakterier), strø
Jf. merknad under 1
1b Konservesavfall Avfall fra konserveringsindustri for grønnsaker, frukt og bær Jf. merknad under 1
1c Potetindustriavfall Skrell, fruktvann, rasp
Jord, jordslam
Ikke på potetarealer, eller på arealer hvor det er planer om slik dyrking de nærmeste 20 årene
2a Husdyrgjødsel Faeces eller urin, med eller uten strø, fra husdyr Jf. merknad under 1
2b Annet landbruksavfall Halm, gras, fôrrester, poteter, grønnsaker og lignende
3 Matavfall fra storhusholdninger Matrester fra hoteller, kantiner, institusjoner m.m. Jf. merknad under 1
4 Husholdningsavfall Komposterbar (organisk) fraksjon fra husholdningsavfall som matrester o.l. Jf. merknad under 1
5 Fiskeoppdrettsavfall Slakteavfall, slam, fôrrester Jf. merknad under 1 Saltinnhold
6 Fiskeriavfall Avskjær, slo, hoder osv. fra tradisjonell fiskeindustri Rekeskall o.a. skalldyravfall Jf. merknad under 1 Saltinnhold
7 Treforedlingsavfall Avfall fra papir- og celluloseindustri og annen trebearbeidende industri. Fiberslam, biologisk slam
8 Annet industrislam/-avfall
9 Hage-/parkavfall
10 Avløpsslam
11 Vannverksslam Slam fra drikkevannsrensing
12 Blandingsavfall Ulike blandinger av 2 eller flere av 1 - 11 Kriterier for hvert enkelt opphavsmateriale må tilfredsstilles Som for opphavsmateriale med hensyn til hvilke areal det kan nyttes på Som for opphavsmateriale
Blandingsresept
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no