Til hovedinnhold
Klagesak

Flytting av fisk ble tillatt med vilkår om lukket transport

Oppdretter fikk avslag på driftsplanssøknad av Mattilsynets regionskontor på bakgrunn av smitterisiko. Klagesaksenheten vurderte at risikoen var akseptabel, og at den kunne reduseres ytterligere ved å sette vilkår for godkjenningen. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2021/105197
Resultat
Medhold

Bakgrunn

Driftsplanssøknad om flytting av laks fra lokalitet Kilaneset til Tollaksholmen ble nektet godkjent av regionen på grunn av smitterisiko. 

Vurdering

Regionen tok utgangspunkt i at Mattilsynet ikke godkjenner driftsplaner som innebærer å flytte fisk til områder med bedre sykdomsstatus enn avsenderområdet. Klagesaksenheten mente regionen i for liten grad var skriftliggjort hvordan de vurderte den konkrete smitterisikoen, og at konkrete vurderinger kreves i saker der regelen gir Mattilsynet anledning til å gripe inn i driften. 

Klagesaksenheten foretok en konkret risikovurdering i saken, og vurderte sannsynligheten for at fisken hadde vært utsatt for ILA eller PD som lav. Dersom fisken hadde sykdom var det en viss risiko for spredning av smitte på veien når fisken flyttes, men denne kunne reduseres ved å sette vilkår om at flyttingen måtte skje ved lukket fartøy. 

Til slutt ble det vurdert at det ikke ville være forholdsmessig å nekte klager å flytte fisken. Føre var-betraktninger var viktige, men vedtaket måtte også være nødvendig. Den lave smitterisikoen medførte at det ikke var nødvendig å fatte vedtaket. Det ble også vektlagt at smitterisikoen kunne reduseres ytterligere ved å pålegge klager kompenserende tiltak.

 

 

Konklusjon

Klager fikk delvis medhold i saken. Driftsplanen ble godkjent med vilkår.

 

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2021/105197

Regelverk

Akvakulturdriftsforskriften

§ 40. Driftsplan og brakklegging

Det skal til enhver tid foreligge en driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvann. Ved samdrift skal det foreligge en felles driftsplan.
Av driftsplanen skal det for de to neste kalenderårene minimum framgå:
  1. a.
    hvilke lokaliteter det planlegges å sette ut fisk på, tidspunktet for utsett og antall fisk. For lokaliteter, der flere akvakulturtillatelser er tilknyttet, skal det fremgå hvilke tillatelser utsettet gjelder for, og
  2. b.
    tidsrom for brakklegging og eventuell oppbevaring av rensefisk og flytting av fisk til andre lokaliteter, og
  3. c.
    hvilke lokaliteter som eventuelt ikke planlegges brukt.
Lokaliteter i sjøvann med matfisk og stamfisk skal tømmes og brakklegges i minimum 2 måneder etter hver produksjonssyklus. Dette er ikke til hinder for at rensefisk kan oppbevares på lokaliteten dersom dette er forsvarlig utfra smittehensyn. Mattilsynet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet og koordinert brakklegging av et område av hensyn til fiskehelse.
Drift og brakklegging skal skje på en slik måte at samtlige lokaliteter i et område blir mest mulig effektivt utnyttet for å oppnå økt verdiskapning. Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet eller koordinert brakklegging av et område av hensyn til miljø.
Driftsplan for matfisk og stamfisk av laks, ørret, regnbueørret og torsk for de neste to kalenderår, skal før 1. oktober sendes til Fiskeridirektoratet for godkjenning. Kravet om innsending og godkjenning gjelder ikke for akvakultur av torsk som baserer seg på villfanget fisk.
Fiskeridirektoratet skal i samråd med Mattilsynet fatte vedtak om godkjenning av den del av planen som gjelder det første året. Mattilsynet kan i vedtak nekte godkjenning dersom hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten eller i et område tilsier det.
Ved vesentlige endringer i forhold til godkjent del av plan, skal det snarest sendes søknad om godkjenning av endringene til Fiskeridirektoratet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no