Til hovedinnhold
Klagesak

Dyrehelseforordningen tillater ikke unntak fra krav om rabiesvaksine

Dyrepark ønsket å innføre ulvevalper fra Sverige før de hadde fått rabiesvaksine. Målet var å sosialisere de med menneskene som skulle ta vare på dem så tidlig som mulig. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/108444
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

En dyrepark søkte om å innføre to ti dager gamle ulvevalper fra en dyrepark i Sverige. Begrunnelsen for at de ønsket å innføre valpene så unge var for å sosialisere de tidlig med menneskene som skulle ta vare på dem. Saken ble behandlet som en hastesak for at valpene ikke skulle bli for gamle innen saken var avgjort.

Vurdering

Problemstillingen var om det kunne gjøres unntak fra vilkår om at dyr som innføres fra EU-land skal ha rabiesvaksine. Klager argumenterte med at det ikke er rabies i Sverige og at foreldredyrene til valpene var vaksinert og bodde i et lukket område i dyrepark. De mente at det nye dyrehelseregelverket (Dyrehelseforordningen med tilhørende forordninger) ikke kan være ment å gjelde land der det ikke er risiko for rabiessmitte. 

 

Klagesaksenheten var enige i at det var lav risiko for rabiessmitte i denne saken, men fant ikke å kunne gjøre unntak fra vaksinekravet. Begrunnelsen for dette var at ordlyden i regelverket var klar, og at det ville være illojalt mot EU-rettslige forpliktelser dersom resultatet skulle blitt motsatt. Det følger også klart av matloven § 32 at man kun kan dispensere der det ikke vil stride mot internasjonale forpliktelser. 

 

Klager hadde også argumentert med at det ville være bra for dyrevelferden til dyrene å innføre de ved ung alder. Klagesaksenheten tok ikke stilling til dette, da de kom til at det uansett ville være i strid med dyrehelseregelverket å innføre ulvene. Det var også av betydning for parten å få svar så raskt som mulig. 

 

 

Konklusjon

Regionens avslag på søknad om dispensasjon fra rabiesvaksinekravene ble stadfestet av klagesaksenheten på bakgrunn av dyrehelseforordningen. 

Be om innsyn i saken via eInnsyn:2022/108444

Regelverk

Matloven - matl

§ 31. Kompensasjonsordninger

Kongen kan gi forskrifter om kompensasjon for å lette etterlevelse av matlovens krav og forpliktelser i primærproduksjonen.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Landdyrforflytningsforskriften

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyrehelseforskriften

Artikkel 95
Godkjenning av status som avgrenset anlegg
Driftsansvarlige for anlegg som søker om status som avgrenset anlegg, skal
 1. a.
  søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med artikkel 96 nr. 1,
 2. b.
  flytte holdte dyr til eller fra anlegget i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 137 nr. 1 og delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med artikkel 137 nr. 2, først etter at deres anlegg har fått godkjenning for slik status av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 97 og 99.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Kjæledyrforskriften

Vedlegg III
Gyldighetskrav til rabiesvaksiner

1. Rabiesvaksinen skal
 1. a.
  være en annen vaksine enn en levende, modifisert vaksine, og høre inn under en av følgende kategorier:
  1. i.
   en inaktivert vaksine med minst én antigen enhet per dose (anbefaling fra Verdens helseorganisasjon), eller
  2. ii.
   en rekombinant vaksine som uttrykker det immuniserende glykoproteinet av rabiesviruset i en levende virusvektor,
 2. b.
  dersom den gis i en medlemsstat, ha fått markedsføringstillatelse i samsvar med
 3. c.
  dersom den gis på et territorium eller i en tredjestat, ha fått en godkjenning eller en lisens av vedkommende myndighet og oppfylle minst kravene fastsatt i den relevante delen av kapittelet om rabies i Verdens dyrehelseorganisasjons landdyrhåndbok.
2. En vaksinasjon mot rabies må oppfylle følgende vilkår:
 1. a.
  Vaksinen ble gitt av en autorisert veterinær.
 2. b.
  Kjæledyret var minst 12 uker gammelt da vaksinen ble gitt.
 3. c.
  Datoen da vaksinen ble gitt er angitt av en autorisert veterinær eller en offentlig veterinær i det relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet.
 4. d.
  Vaksinedatoen angitt i bokstav c) kan ikke være før datoen for implantering av signalgiveren eller for påføring av tatoveringen eller datoen for avlesing av signalgiveren eller tatoveringen angitt i det relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet.
 5. e.
  Vaksinens gyldighetsperiode regnes fra det tidspunktet beskyttende immunitet oppnås, som skal være minst 21 dager fra fullføringen av vaksinasjonsprotokollen som produsenten av grunnvaksinasjonen krever, og løper fram til utgangen av perioden for beskyttende immunitet, i samsvar med den tekniske spesifikasjonen i markedsføringstillatelsen nevnt i nr. 1 bokstav b) eller godkjenningen eller lisensen omhandlet i nr. 1 bokstav c) for rabiesvaksinen i den medlemsstaten, på det territoriet eller i den tredjestaten vaksinen gis.
Vaksinasjonens gyldighetstid er angitt av en autorisert veterinær eller en offentlig veterinær i det relevante avsnittet i identifikasjonsdokumentet.
 1. f.
  En revaksinasjon skal anses som en grunnvaksinasjon dersom den ikke ble utført innenfor gyldighetstiden nevnt i bokstav e) for forrige vaksinasjon.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no