Til hovedinnhold
Klagesak

Regelverket ga ikke åpning for bruk av Sencor SC 600 i karve

Klagesaksenheten vurderte at det ikke ga grunnlag for dispensasjon eller unntak at klager ikke fikk tak i rett produkt, og derfor ikke fikk bekjempet ugress.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2016/4659
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Klager søkte om dispensasjon for bruk av Sencor SC 600 i karve. Regionen ga ikke dispensasjon, da det ikke forelå dokumentasjon om restnivåer for den omsøkte bruken i karve. Det var gitt en off-label godkjenning for preparatet Sencor WG 70 etter gammelt regelverk. Dette ble ikke ansett som en dispensasjonsgrunn. Regionen kunne heller ikke se at noen andre unntak fra kravet om restedokumentasjon kom til anvendelse i denne saken. 

Vurdering

Klagesaksenheten vektla at det følger av forskrift om plantevernmidler at det kreves godkjenning av plantevernmidler, og at det kreves dokumentasjon på rester også for kulturer hvor det sprøytes året før den spiselige delen høstes (jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 artikkel 28 første ledd, jf. forordning (EU) No 283/2013 pkt. 6.3 og 6.6.). Det fantes ingen godkjenning for bruken av Sencor SC 600 på karve. Klagesaksenheten var enig i at off-label godkjenning av Sencor WG 70 etter gammelt regelverk hvor det ikke var krav om restedokumentasjon, ikke kunne få betydning i denne saken. 

Klagesaksenheten vurderte om det var mulig å dispensere eller gjøre unntak fra kravet om restedokumentasjon. Det var ikke grunnlag for å gjøre dispensasjon etter den generelle dispensasjonshjemmelen i plantevernmiddelforskriften § 31, da dette ville gitt et unntak fra forordningen som forordningen ikke selv åpner for. 

Et eventuelt unntak fra kravet om restdata og godkjenning av plantevernmiddel måtte derfor vurderes etter plantevernmiddelforordningen artikkel 53, som gir adgang til å gjøre unntak derom det er «nødvendig på grunn av en fare som ikke kan avverges på noen annen rimelig måte». 

Det følger av ordlyden i art. 53 at bestemmelsen skal benyttes restriktivt. Bestemmelsen tar sikte på helt spesielle tilfeller. Det at klager ikke fikk tak i rett produkt og derfor ikke fikk bekjempet ugress, ikke kunne anses som en fare som ikke kunne avverges på en annen rimelig måte. Klagesaksenheten påpekte også at klager i et vedtak fra 2016 var blitt kjent med regelverkskravet om restdokumentasjon også for kulturer hvor det sprøytes året før den spiselige delen høstes. 

Konklusjon

Klagesaksenheten opprettholdt avslaget på søknad om dispensasjon for bruk av Sencor 600 SC i karve. 

Be om innsyn i saken via einnsyn 2016/46559

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

§ 3. Forordning (EF) nr. 1107/2009

Artikkel 53
Nødssituasjoner på plantevernområdet
1. Som unntak fra artikkel 28 kan en medlemsstat under særlige omstendigheter tillate at plantevernmidler for et tidsrom på høyst 120 dager bringes i omsetning med henblikk på begrenset og kontrollert bruk, dersom et slikt tiltak er nødvendig på grunn av en fare som ikke kan avverges på noen annen rimelig måte.
Den berørte medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om tiltaket som er truffet, og legge fram en detaljert beskrivelse av situasjonen og alle tiltak som er truffet for å ivareta forbrukernes sikkerhet.
2. Kommisjonen kan anmode Myndigheten om en uttalelse eller om vitenskapelig eller teknisk bistand.
Myndigheten skal legge fram sin uttalelse eller resultatene av sitt arbeid for Kommisjonen innen én måned etter datoen for anmodningen.
3. Ved behov skal en beslutning treffes etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 79 nr. 3 med hensyn til når og under hvilke omstendigheter medlemsstaten
  1. a.
    kan eller ikke kan forlenge tiltakets varighet eller gjenta det, eller
  2. b.
    skal oppheve eller endre sitt tiltak.
4. Nr. 1-3 får ikke anvendelse på plantevernmidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer, med mindre slik utsetting er godtatt i samsvar med direktiv 2001/18/EF.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no