Til hovedinnhold
Klagesak

Beregning av tvangsmulkt etter forskrift om lakselusbekjempelse

Det var nødvendig å benytte tvangsmulkt i tillegg til tiltak for å redusere antall lakselus i et akvakulturanlegg. Saken viste at måten man beregner tvangsmulkt på etter lakselusforskriften kan være utdatert. 

  

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2019/251800
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Akvakulturanlegget hadde i flere uker rapportert om for mye lus, og lusegrensene var overskredet i tre av de fire siste ukene før Mattilsynet fattet vedtak om å iverksette tiltak. Tvangsmulkt ble iverksatt for å motivere eierne til å etterleve lusegrensen. Målet med å bruke tvangsmulkt er å sikre at nivået av lakselus på oppdrettsfisken ikke utgjør en trussel for villaks og andre oppdrettsfisk. Klager mente vedtaket fra Mattilsynet var unødvendig og at det høye lusetallet var utenfor deres kontroll. 

Vurdering

Det fulgte av forskrift om lakselusbekjempelse § 8 i 2019 at det «til enhver tid [skal] være færre enn 0,5 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget». 

Dårlig kontroll med lakselus kan føre til at store mengder luselarver sprer seg til annen oppdrettslaks og til villaks. Når oppdrettsfisken blir hardt angrepet av lakselus, kan dette forårsake sår og skader som kan føre til infeksjoner. Håndtering av fisken for å telle og behandle luseproblemet kan i tillegg forverre velferdsproblemet. 

Mattilsynet ila anlegget løpende mulkt på 333 771 kroner per dag hvis oppdretter ikke fulgte tiltakene for å sørge for at mengden lakselus per fisk ikke oversteg 0,5 voksne hunnlus i gjennomsnitt innen 18. september 2019. Om nødvendig måtte de også slakte ut deler av eller hele lokaliteten gjennomføres. 

På dette stadiet av produksjonen vil det kunne være høy fortjeneste ved å la fisken vokse noen ekstra dager eller uker. Jo større fisken er i utgangspunktet, desto større kan tilveksten og fortjenesten bli. I dette tilfellet var det mindre å vinne på å følge regelverket sammenlignet med kostnader i form av tapt gevinst ved å la fisken stå i anlegget i den kritiske perioden der lusemengden kan komme ut av kontroll. 

Måten utmålingsregelen er formulert på i forskriftens § 12, er ikke tilstrekkelig for å sikre at oppdretter følger opp vedtaket som regionen fattet. Mulkten er for lav til å overstige den ekstra inntjeningen som kan oppnås 

Konklusjon

Klagen førte ikke frem. Klagesaksenheten mente at beregningsmodellen for tvangsmulkt i forskriften om lakselusbekjempelse § 12 ikke lenger var effektiv som det pressmiddelet det var ment å være. 

Be om innsyn i saken via einnsyn 2019/251800

Regelverk

Forskrift om lakselusbekjempelse

§ 8. Grenser for lakselus og tiltak

I Nord-Trøndelag og sørover skal det fra og med mandag i uke 16 til og med søndag i uke 21 til en hver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 22 til og med søndag i uke 15 skal det til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 til en hver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 27 til og med søndag i uke 20 skal det til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.
Det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider grensene i første og andre ledd, herunder om nødvendig utslakting av fisk.
Mattilsynet kan gi tillatelse til en høyere grense for lakselus for stamfisk det siste halve året den står i sjøen.

§ 12. Tvangsmulkt

Dersom virksomhetene unnlater å etterkomme enkeltvedtak innen fastsatt frist, kan Mattilsynet for hver påbegynte 10 000 fisk i akvakulturanlegget fastsette løpende dagmulkt til folketrygdens grunnbeløp dividert med 36,5.
Tvangsmulkten kan fastsettes i forbindelse med pålegget. Tvangsmulkten løper fra den dagen fristen løper ut og inntil det forhold som er i strid med forskriften er rettet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no