Klagesak

Avslag på utvidelse av akvakulturanlegg – flere brudd på lusegrensen og mangelfullt internkontrollsystem

Virksomheten søkte om utvidelse av et akvakulturanlegg fra 3900 til 4680 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Søknaden ble avslått på grunn av flere brudd på lusegrensen som ga uakseptabel risiko med hensyn på spredning av sykdom, og internkontrollsystemet sannsynliggjør ikke at regelverket kan etterleves.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/81128
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Det ble søkt om utvidelse av anlegget etter at det hadde vært fem brudd på den lovlige grensen for lakselus (lusegrensen) i løpet av ca. seks måneder. I tillegg var de også like under lusegrensen i minst fire uker om våren.

Hovedspørsmålet i denne saken var om brudd på lusegrensen alene kan gi grunnlag for å avslå søknaden. Vi har også vurdert om internkontrollsystemet var godt nok.

Vurdering

Når Mattilsynet vurderer en søknad om utvidelse av et anlegg omfatter det en rekke forhold som har betydning for fiskehelsen og fiskevelferden. I regelverket er det noen ufravikelige krav som må være oppfylt for at en søknad skal kunne godkjennes. Mattilsynet trenger ikke vurdere alle kravene dersom et av de ufravikelige kravene ikke er oppfylt og søknaden må avslås.

Status på kontroll med lakselus er et viktig moment når Mattilsynet skal vurdere risikoen for spredning av sykdommer, og kan danne et selvstendig grunnlag for avslag på en søknad. Det er en etablert forvaltningspraksis at Mattilsynet avslår søknader om utvidelse når det har vært tre eller flere brudd på lusegrensen i løpet av siste produksjonssyklus.

Klagesaksenheten mener at fem brudd på lusegrensen er vesentlige overskridelser som alene gir grunn til å konkludere med at utvidelsen vil utgjøre en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdom. Søknaden må derfor avslås. Klagesaksenheten støtter regionen i at det ikke er nødvendig med en vurdering av internkontrollsystemet når søknaden uansett må avslås. I denne saken vurderte vi virksomhetens internkontroll siden klager hadde vist til det i sin klage. Virksomheten søkte om en utvidelse av anlegget til tross for utfordringene som hadde vært med lakselus. Søknaden viste at de ikke hadde en plan og tiltak som var egnet til å redusere risikoforholdene, og ikke egnet rutine for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav fastsatt i forskrift om lakselusbekjempelse.

Konklusjon

Klagesaksenheten opprettholdt regionens vedtak om avslag. Brudd på lusegrensen ga alene grunnlag for å avslå søknaden på grunn av uakseptabel risiko for spredning av sykdom. Internkontrollsystemet var heller ikke godt nok.  

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2022/81128

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Akvabiosikkerhetsforskriften