Til hovedinnhold
Klagesak

Avslag på utvidelse av akvakulturanlegg – flere brudd på lusegrensen og mangelfullt internkontrollsystem

Virksomheten søkte om utvidelse av et akvakulturanlegg fra 3900 til 4680 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Søknaden ble avslått på grunn av flere brudd på lusegrensen som ga uakseptabel risiko med hensyn på spredning av sykdom, og internkontrollsystemet sannsynliggjør ikke at regelverket kan etterleves.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/81128
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Det ble søkt om utvidelse av anlegget etter at det hadde vært fem brudd på den lovlige grensen for lakselus (lusegrensen) i løpet av ca. seks måneder. I tillegg var de også like under lusegrensen i minst fire uker om våren.

Hovedspørsmålet i denne saken var om brudd på lusegrensen alene kan gi grunnlag for å avslå søknaden. Vi har også vurdert om internkontrollsystemet var godt nok.

Vurdering

Når Mattilsynet vurderer en søknad om utvidelse av et anlegg omfatter det en rekke forhold som har betydning for fiskehelsen og fiskevelferden. I regelverket er det noen ufravikelige krav som må være oppfylt for at en søknad skal kunne godkjennes. Mattilsynet trenger ikke vurdere alle kravene dersom et av de ufravikelige kravene ikke er oppfylt og søknaden må avslås.

Status på kontroll med lakselus er et viktig moment når Mattilsynet skal vurdere risikoen for spredning av sykdommer, og kan danne et selvstendig grunnlag for avslag på en søknad. Det er en etablert forvaltningspraksis at Mattilsynet avslår søknader om utvidelse når det har vært tre eller flere brudd på lusegrensen i løpet av siste produksjonssyklus.

Klagesaksenheten mener at fem brudd på lusegrensen er vesentlige overskridelser som alene gir grunn til å konkludere med at utvidelsen vil utgjøre en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdom. Søknaden må derfor avslås. Klagesaksenheten støtter regionen i at det ikke er nødvendig med en vurdering av internkontrollsystemet når søknaden uansett må avslås. I denne saken vurderte vi virksomhetens internkontroll siden klager hadde vist til det i sin klage. Virksomheten søkte om en utvidelse av anlegget til tross for utfordringene som hadde vært med lakselus. Søknaden viste at de ikke hadde en plan og tiltak som var egnet til å redusere risikoforholdene, og ikke egnet rutine for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav fastsatt i forskrift om lakselusbekjempelse.

Konklusjon

Klagesaksenheten opprettholdt regionens vedtak om avslag. Brudd på lusegrensen ga alene grunnlag for å avslå søknaden på grunn av uakseptabel risiko for spredning av sykdom. Internkontrollsystemet var heller ikke godt nok.  

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2022/81128

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Artikkel 181
Godkjenning og vilkår for godkjenning, og delegerte rettsakter
1. Vedkommende myndighet skal bare gi godkjenning til akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 176 nr. 1 og artikkel 178 bokstav a), til grupper av akvakulturanlegg som nevnt i artikkel 177, og til næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr som nevnt i artikkel 179, i følgende tilfeller:
 1. a.
  Anleggene oppfyller følgende krav, der det er relevant, når det gjelder
  1. i.
   karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak, idet det tas hensyn til kravene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og eventuelle regler vedtatt i samsvar med artikkel 10 nr. 6,
  2. ii.
   overvåkingskrav i henhold til artikkel 24 og dersom det er relevant for den berørte anleggstypen og den tilknyttede risikoen, artikkel 25,
  3. iii.
   journalføring som fastsatt i artikkel 186-188 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 189 og 190.
 2. b.
  Anleggene har lokaler og utstyr som
  1. i.
   i tilstrekkelig grad begrenser risikoen for innføring og spredning av sykdommer til et akseptabelt nivå, idet det tas hensyn til den aktuelle anleggstypen,
  2. ii.
   har tilstrekkelig kapasitet for artene, kategoriene og mengden (antall, volum eller vekt) av berørte akvatiske dyr.
 3. c.
  Anleggene utgjør ikke en uakseptabel risiko med hensyn til spredning av sykdommer, idet det tas hensyn til de risikoreduserende tiltakene som er innført.
 4. d.
  Anleggene har innført et system som gjør at den driftsansvarlige kan godtgjøre overfor vedkommende myndighet at kravene i bokstav a), b) og c) er oppfylt.
2. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 264 når det gjelder følgende:
 1. a.
  Karantene, isolasjon og andre biosikkerhetstiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a) i).
 2. b.
  Overvåking som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii).
 3. c.
  Lokaler og utstyr som nevnt i nr. 1 bokstav b).
3. Når Kommisjonen utarbeider de reglene som skal fastsettes i delegerte rettsakter som skal vedtas i henhold til nr. 2, skal følgende forhold tas i betraktning:
 1. a.
  Risikoene som den enkelte typen anlegg utgjør.
 2. b.
  Artene og kategoriene av akvakulturdyr eller akvatiske dyr som er relevante for godkjenningen.
 3. c.
  Den aktuelle produksjonstypen.
 4. d.
  Typiske forflytningsmønstre for typen akvakulturanlegg og de artene og kategoriene av dyr som holdes i disse anleggene.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Akvabiosikkerhetsforskriften

§ 7. Ytterligere krav til godkjenning, med krav til internkontroll

Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no