Til hovedinnhold
Klagesak

Avslag på driftsplanendring - opphevet etter klage

Søknad om endret driftsplan avhenger av om hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten eller i området tilsier nekting. Fakta på aktuelt tidspunkt for endring legges til grunn for vurderingen.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2020/41534
Resultat
Medhold

Bakgrunn

Oppdrettsselskap søkte om å endre driftsplanen ved å utsette brakkleggingstid for en lokalitet med to måneder. Regionen nektet endring og viste til en avtale mellom oppdretterne i området om brakklegging av anleggene i Vikna nordvest. Regionen viste også til at brakkleggingsstart i driftsplanene for anleggene i Vikna nordvest var en av forutsetningene for at Mattilsynet aksepterte at anleggene i Vikna sør med utbrudd av pankreassykdom (PD) fikk stå til slaktemoden størrelse. Brakklegging skulle hindre videre spredning av sykdommen nordover.

Vurdering

Klagesaksenheten var enig med regionen i at utvidet produksjonstid med to måneder i et område der det er avtalt felles brakklegging er en vesentlig endring av godkjent driftsplan, se forskriftens § 40 siste ledd.

Fakta av betydning for fiskehelsesituasjonen tilsa imidlertid ikke nekting av endret driftsplan. Samtlige akvakulturanlegg, utenom Kråkøya som selskapet søkte om endring for, var slaktet ut på det aktuelle tidspunktet for ønsket utvidelse av produksjonstid. Det var dermed lav risiko for spredning av PD-smitte.

Konklusjon

Søknad om endret driftsplan ble godkjent fordi hensynet til fiskehelse på lokaliteten eller området ikke tilsa at Mattilsynet kunne nekte. Akvakulturdriftsforskriften § 40 sjette ledd slår fast at hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten eller i et område må tilsi det for at nekting skal kunne skje.

Be om innsyn i saken via eInnsyn: 2020/41534

Regelverk

Akvakulturdriftsforskriften

§ 40. Driftsplan og brakklegging

Det skal til enhver tid foreligge en driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvann. Ved samdrift skal det foreligge en felles driftsplan.
Av driftsplanen skal det for de to neste kalenderårene minimum framgå:
 1. a.
  hvilke lokaliteter det planlegges å sette ut fisk på, tidspunktet for utsett og antall fisk. For lokaliteter, der flere akvakulturtillatelser er tilknyttet, skal det fremgå hvilke tillatelser utsettet gjelder for, og
 2. b.
  tidsrom for brakklegging og eventuell oppbevaring av rensefisk og flytting av fisk til andre lokaliteter, og
 3. c.
  hvilke lokaliteter som eventuelt ikke planlegges brukt.
Lokaliteter i sjøvann med matfisk og stamfisk skal tømmes og brakklegges i minimum 2 måneder etter hver produksjonssyklus. Dette er ikke til hinder for at rensefisk kan oppbevares på lokaliteten dersom dette er forsvarlig utfra smittehensyn. Mattilsynet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet og koordinert brakklegging av et område av hensyn til fiskehelse.
Drift og brakklegging skal skje på en slik måte at samtlige lokaliteter i et område blir mest mulig effektivt utnyttet for å oppnå økt verdiskapning. Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet eller koordinert brakklegging av et område av hensyn til miljø.
Driftsplan for matfisk og stamfisk av laks, ørret, regnbueørret og torsk for de neste to kalenderår, skal før 1. oktober sendes til Fiskeridirektoratet for godkjenning. Kravet om innsending og godkjenning gjelder ikke for akvakultur av torsk som baserer seg på villfanget fisk.
Fiskeridirektoratet skal i samråd med Mattilsynet fatte vedtak om godkjenning av den del av planen som gjelder det første året. Mattilsynet kan i vedtak nekte godkjenning dersom hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten eller i et område tilsier det.
Ved vesentlige endringer i forhold til godkjent del av plan, skal det snarest sendes søknad om godkjenning av endringene til Fiskeridirektoratet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Matloven - matl

§ 19. Dyrehelse

Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.
Levende dyr skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Kongen kan gi nærmere forskrifter for å forebygge, overvåke og bekjempe dyresykdommer og smittestoffer, herunder om:
 1. a.
  klassifisering og gruppering av sykdommer og smittestoffer,
 2. b.
  oppretting av soner med ulik helse- og sykdomsstatus samt epidemiologisk atskilte regioner,
 3. c.
  godkjenning og bruk av vaksiner og annen medikamentell behandling til dyr,
 4. d.
  flytting, transport, omsetning og bruk av levende og døde dyr, animalske biprodukter, gjenstander mv.,
 5. e.
  kontroll av avlsdyr, uttak av kjønnsprodukter og reproduksjon av dyr, og
 6. f.
  adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til bygninger som brukes til dyr, fôr eller utstyr til dyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no