Til hovedinnhold
Klagesak

Avslag på driftsplan omgjort av Nærings- og fiskeridepartementet fordi vedtaket var for inngripande

Regionen avslo driftsplansøknad av omsynet til fiskehelsa, fordi dei meinte avstanden mellom brakkleggingsgruppene var for kort. Klagesakseininga stadfesta dette avslaget. Etter krav om omgjering, kom departementet til at vedtaket var for inngripande. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2020/212807
Resultat
Opphevet

Bakgrunn

Regionen avslo 11. februar 2021 søknad om godkjenning av driftsplan for lokaliteten. Bakgrunnen for avslaget var lite gunstig sonestruktur og koordinert brakkleggingsperiode. Av omsyn til å førebyggje overføring av dyresjukdomen ILA meinte regionen det var nødvendig å avslå søknaden. Klagesakseininga stadfedsta vedtaket i 5. juli 2021. Etter krav om omgjering, oppheva departementet Mattilsynet sitt vedtak, og godkjente søknad om driftsplan for 2021-2022

Vurdering

Departementet stadfesta at Mattilsynet etter akvakulturdriftsforskriften § 40 sjette ledd andre setning har heimel til å nekte godkjenning av driftsplanar, dersom omsynet til fiskehelse på lokaliteten eller i eit område nødvendiggjer det. Men dette må vera ut i frå ei konkret, skjønnsmessig heilskapsvurdering av risikoen for smittespreiing for det enkelte tilfellet. Departementet meinte Mattilsynet hadde begrunna avslaget i ei føre var-tilnærming basert på tidlegare ILA-utbrot, utan at det var gjort ei konkret risikovurdering ved dei aktuelle lokalitetane. 

Samtidig understreka departementet at det er viktig å etablere ein hensiktsmessig brakkleggingsstruktur i området som i større grad ivaretek fiskehelsa og -velferden. På grunn av dei store konsekvensane avslaget ville medføre, kom departementet til at dei økonomiske ulempene for verksemda vog tyngre enn risikoen for overføring av smitte i dette tilfellet, og vedtaket vart samla sett uforholdsmessig jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a) 

Konklusjon

Departementet omgjorde vedtaket fordi det hadde så store økonomiske konsekvensar for verksemda at dei kom til at vedtaket vart uforholdsmessig.

Be om innsyn i saken via einnsyn 2020/212807

Regelverk

Matloven - matl

§ 19. Dyrehelse

Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.
Levende dyr skal ikke omsettes, tas inn i dyrehold, flyttes eller settes ut når det er grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser.
Kongen kan gi nærmere forskrifter for å forebygge, overvåke og bekjempe dyresykdommer og smittestoffer, herunder om:
 1. a.
  klassifisering og gruppering av sykdommer og smittestoffer,
 2. b.
  oppretting av soner med ulik helse- og sykdomsstatus samt epidemiologisk atskilte regioner,
 3. c.
  godkjenning og bruk av vaksiner og annen medikamentell behandling til dyr,
 4. d.
  flytting, transport, omsetning og bruk av levende og døde dyr, animalske biprodukter, gjenstander mv.,
 5. e.
  kontroll av avlsdyr, uttak av kjønnsprodukter og reproduksjon av dyr, og
 6. f.
  adgangsbegrensninger for personer som kan føre med seg smitte til bygninger som brukes til dyr, fôr eller utstyr til dyr, og om plikt til å la sin person og medbrakte gjenstander desinfiseres.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Akvakulturdriftsforskriften

§ 40. Driftsplan og brakklegging

Det skal til enhver tid foreligge en driftsplan for akvakulturanlegg i sjøvann. Ved samdrift skal det foreligge en felles driftsplan.
Av driftsplanen skal det for de to neste kalenderårene minimum framgå:
 1. a.
  hvilke lokaliteter det planlegges å sette ut fisk på, tidspunktet for utsett og antall fisk. For lokaliteter, der flere akvakulturtillatelser er tilknyttet, skal det fremgå hvilke tillatelser utsettet gjelder for, og
 2. b.
  tidsrom for brakklegging og eventuell oppbevaring av rensefisk og flytting av fisk til andre lokaliteter, og
 3. c.
  hvilke lokaliteter som eventuelt ikke planlegges brukt.
Lokaliteter i sjøvann med matfisk og stamfisk skal tømmes og brakklegges i minimum 2 måneder etter hver produksjonssyklus. Dette er ikke til hinder for at rensefisk kan oppbevares på lokaliteten dersom dette er forsvarlig utfra smittehensyn. Mattilsynet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet og koordinert brakklegging av et område av hensyn til fiskehelse.
Drift og brakklegging skal skje på en slik måte at samtlige lokaliteter i et område blir mest mulig effektivt utnyttet for å oppnå økt verdiskapning. Fiskeridirektoratet kan treffe vedtak om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet eller koordinert brakklegging av et område av hensyn til miljø.
Driftsplan for matfisk og stamfisk av laks, ørret, regnbueørret og torsk for de neste to kalenderår, skal før 1. oktober sendes til Fiskeridirektoratet for godkjenning. Kravet om innsending og godkjenning gjelder ikke for akvakultur av torsk som baserer seg på villfanget fisk.
Fiskeridirektoratet skal i samråd med Mattilsynet fatte vedtak om godkjenning av den del av planen som gjelder det første året. Mattilsynet kan i vedtak nekte godkjenning dersom hensynet til fiskehelse på den enkelte lokaliteten eller i et område tilsier det.
Ved vesentlige endringer i forhold til godkjent del av plan, skal det snarest sendes søknad om godkjenning av endringene til Fiskeridirektoratet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no