Til hovedinnhold
Klagesak

Appelsiner fra Egypt ble avvist, var importert ulovlig og manglet CHED-dokument

En sending appelsiner fra Egypt, manglet CHED-dokument, var ikke registrert i TRACES, og ikke vist frem for grensekontroll. En etterfølgende kontroll av partiet kunne ikke rette opp i disse manglene. Det var riktig av regionen å avvise forsendelsen. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2023/24825
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Et vareparti med appelsiner fra Egypt skulle vært forhåndsinnmeldt i TRACES, men importør innså feilen først når forsendelsen var losset ved tollageret. Siden har appelsinene stått avsperret i åpne pappkasser på tollageret. Forsendelsen var ikke fulgt av helsesertifikatet CHED, men importør foreslo at appelsinene kunne testes på tollageret. 

Vurdering

Appelsiner fra Egypt må kontrolleres ved grensen fordi de er inkludert på listen over risikovarer i henhold til forordning 2019/1793. Importregelverket er strengt når det gjelder helsekontroll, og Mattilsynet anser varer som ikke kontrolleres på grensen som ulovlig importert. Klagers argumenter om at forsendelsen ble hentet i god tro etter at Tollvesenet klarerte den, var ikke tilstrekkelig for å fravike det strenge utgangspunktet. Mattilsynets tidligere praksis ga lite rom for å tillate innførsel av varer som mangler helsesertifikat. Appelsinene ble listeført et halvt år før innførselen. Omfanget av klagers importvirksomhet, tidspunktet for listeføringen samt Mattilsynets kontinuerlige orienteringer om endringer på Mattilsynets nettsider, tilsa at klager burde vært kjent med endringen.  
 
Myndighetene har likevel plikt til å foreta hensiktsmessige tiltak for å rette opp den manglende overholdelsen.  
 
Fordi det ikke var mulig å etterprøve størrelsen på partiet som ankom Norge og fordi appelsinene ikke var forseglet eller plombert, var det usikkert om forsendelsen ville vært komplett ved testing. Testing kunne ikke avhjelpe manglende fysisk kontroll på grensen og manglende helsesertifikat. Regelverket begrunnes med hensynet til menneskers helse. Selv om avvisning resulterte i matsvinn, var det ikke hensiktsmessig med etterfølgende testing av et parti som ikke med sikkerhet var komplett, og hvor stikkprøvene derfor ikke ville vært representative for hele partiet. 

Det var derfor riktig av regionen å avvise forsendelsen. 

Konklusjon

Klager fikk ikke medhold. Regionens avvisning ble stadfestet. 

Be om innsyn i saken via einnsyn 2023/24825

Regelverk

Matloven - matl

§ 23. Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven, herunder forby import, eksport og omsetning eller pålegge tilbaketrekning fra markedet, isolasjon, avlivning, destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller særskilt behandling. Kongen kan delegere myndighet til andre offentlige eller private organer og gi bestemmelser om hvem som er klageinstans i slike tilfeller.
Dersom påleggene ikke etterkommes, det er ukjent hvem som er ansvarlig, eller det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt, kan tilsynsmyndigheten selv gjennomføre tiltak som nevnt i første ledd. Tiltak kan gjennomføres for den ansvarliges regning. Skyldige beløp er tvangsgrunnlag for utlegg.
Mattilsynet kan av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring, og kunngjøre forskrifter på særskilt måte.
Offentlige myndigheter plikter på anmodning fra tilsynsmyndigheten å gi nødvendige opplysninger uten hinder av taushetsplikt. Politi, tollvesen, kystvakt og kommuner skal på anmodning bistå tilsynsmyndigheten.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om offentlig kontroll på matområdet

Artikkel 138
Tiltak ved fastslått manglende overholdelse
1. Dersom manglende overholdelse fastslås, skal de vedkommende myndighetene
 1. a.
  treffe alle de tiltak som er nødvendige for å fastslå årsaken til og omfanget av den manglende overholdelsen og ansvaret til den driftsansvarlige,
 2. b.
  treffe de tiltak som er hensiktsmessige for å sikre at den berørte driftsansvarlige retter opp den manglende overholdelsen og forhindrer at den oppstår igjen.
Når de vedkommende myndighetene skal beslutte hvilke tiltak som skal treffes, skal de ta hensyn til den manglende overholdelsens art og hvorvidt den driftsansvarlige tidligere har gjort seg skyldig i manglende overholdelse.
2. Når de vedkommende myndighetene opptrer i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal de treffe alle tiltak de mener er nødvendige for å sikre overholdelsen av reglene nevnt i artikkel 1 nr. 2, herunder, men ikke begrenset til, følgende:
 1. a.
  Pålegge eller utføre behandling av dyr.
 2. b.
  Pålegge at dyr lesses av, flyttes til et annet transportmiddel, innkvarteres og stelles, plasseres i karantene eller at slaktingen utsettes og, om nødvendig, pålegge at det innhentes bistand fra veterinær.
 3. c.
  Pålegge behandling av varer, endring av etiketter eller formidling av korrigerte opplysninger til forbrukerne.
 4. d.
  Begrense eller forby at dyr og varer bringes i omsetning, forflyttes, innføres til Unionen eller eksporteres, og forby at de vender tilbake til avsendermedlemsstaten eller pålegge at de sendes tilbake til avsendermedlemsstaten.
 5. e.
  Pålegge den driftsansvarlige å øke hyppigheten av egne kontroller.
 6. f.
  Pålegge at visse deler av virksomheten til den berørte driftsansvarlige skal være underlagt hyppigere eller systematisk offentlig kontroll.
 7. g.
  Pålegge at varer tilbakekalles, trekkes tilbake, fjernes og tilintetgjøres og, dersom det er relevant, tillate at de brukes til andre formål enn dem de opprinnelig var beregnet på,
 8. h.
  Pålegge at hele eller deler av forretningsvirksomheten til den berørte driftsansvarlige, eller dennes foretak, driftsenheter eller andre lokaler, isoleres eller stenges i et passende tidsrom.
 9. i.
  Pålegge at hele eller deler av virksomheten til den berørte driftsansvarlige og, dersom det er relevant, de nettstedene som den driftsansvarlige driver eller bruker, innstilles i et passende tidsrom.
 10. j.
  Pålegge at registreringen eller godkjenningen av en transportørs tillatelse eller en førers kompetansebevis midlertidig oppheves eller tilbakekalles for den berørte virksomheten eller driftsenheten eller det berørte anlegget eller transportmiddelet.
 11. k.
  Pålegge at dyr slaktes eller avlives, forutsatt at dette er det mest hensiktsmessige tiltaket for å verne menneskers helse samt dyrs helse og velferd.
3. De vedkommende myndighetene skal gi den berørte driftsansvarlige eller dennes representant
 1. a.
  skriftlig underretning om sin beslutning vedrørende forholdsreglene eller tiltakene som skal treffes i samsvar med nr. 1 og 2, sammen med begrunnelsen for denne beslutningen, og
 2. b.
  opplysninger om en eventuell klageadgang når det gjelder slike beslutninger, og om den framgangsmåten og de tidsfristene som gjelder for slik klageadgang.
4. Alle påløpte kostnader etter denne artikkel skal bæres av de driftsansvarlige.
5. Når det gjelder utstedelse av falske eller villedende offisielle sertifikater eller ved misbruk av offisielle sertifikater, skal de vedkommende myndighetene treffe egnede tiltak, herunder
 1. a.
  suspensjon av sertifikatutstederen,
 2. b.
  tilbakekalling av tillatelsen til å undertegne offisielle sertifikater,
 3. c.
  eventuelle andre tiltak for å forhindre at overtredelsene nevnt i artikkel 89 nr. 2 gjentas.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no