Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer (perklorat og 3-MCPDE)

Publisert
Høringsfrist

Mattilsynet sender med dette på høring et forslag til endring av forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler for å gjennomføre forordning (EU) 2024/1002 og forordning (EU) 2024/1003 i norsk rett. Forordning (EU) 2024/1002 og forordning (EU) 2024/1003 5 vil, når de er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, endre forordning (EU) 2023/915 når det gjelder grenseverdi for perklorat i hagebønner og 3-MCPDE i utvalgte næringsmidler.

Forslag om endringer i forskriften for å gjennomføre forordning (EU) 2023/915 har tidligere vært på høring med høringsfrist 10. november 2023. Forordningen fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Forordningen vil, når den er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, oppheve og erstatte forordning (EF) nr. 1881/2006, som er gjennomført i forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Forordning (EU) 2024/1002 og forordning (EU) 2024/1003 følger vedlagt i danske språkversjoner, da norsk oversettelse ikke foreligger per i dag. Forordningene er EØS-relevante, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, vedlegg I kap. XII.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)