Høring av forslag om oppheving av nasjonale bestemmelser knyttet til kontroll av radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-ulykken

Publisert
Høringsfrist

Mattilsynet sender, på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, på høring et utkast til forskrift om endringer i forskrifter som gir nasjonale bestemmelser om radioaktivt cesium i næringsmidler. Forslaget innebærer at følgende nasjonale bestemmelser oppheves: 

  • forskrift 25. juni 2005 nr. 693 om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet
  • bestemmelsene om nasjonale grenseverdier for radioaktivt cesium i næringsmidler i § 4 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler
  • bestemmelsene om særskilt stempelmerking og identifikasjonsmerking av ferskt kjøtt og produkter av kjøtt fra tamrein og vilt som inneholder radioaktivt cesium mellom 600 og 3 000 Bq/kg i §§ 5 til 8 i forskrift 9. mars 2020 nr. 720 om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627.

Dagens regelverk for håndtering av radioaktiv forurensing i næringskjeden ble gitt for å beskytte mot helsemessige konsekvenser av forurensning med radioaktivt cesium i næringsmidler etter Tsjernobylulykken i 1986 og har blitt endret etter hvert som forurensingsnivåene og behovene har endret seg. Nivåene av radioaktivt cesium er nå sterkt redusert og forslaget til endringsforskrift medfører at regelverket tilpasses dagens situasjon ved at bestemmelser som ikke lenger er nødvendige for å beskytte folkehelsen, oppheves.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)