HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LANDDYRFORFLYTNINGSFORSKRIFTEN, GJENNOMFØRING AV FORORDNING (EU) 2023/2515, OG ENDRINGER AV DYREHELSEFORSKRIFTEN OG DYREIMPORTFORSKRIFTEN

Publisert
Høringsfrist

Forslaget skal gjennomføre en endringsforordning som berører visse bestemmelser som angår flytting av dyr mellom EØS-land

 • Åpning for flytting av mottagelige arter for epizootisk hemoragisk sykdom (EHD) fra områder med utbrudd av sykdommen på visse vilkår.
 • Åpning for flytting av fugler i fangenskap til nytt EØS-land etter deltagelse på utstilling.
 • Klinisk undersøkelse og utstedelse av helsesertifikat kan gjennomføres siste arbeidsdag før avsendelse fra opprinnelsesanlegget, istedenfor bare tidligst de siste 48 timene, for alle kategorier av hestedyr.
 • Ny testmetode for test av storfe for bovin virusdiare (BVD) før flytting til andre EØS-land.
 • Endrede vilkår for unntak av krav om helsesertifikat for hester ved forflytting mellom Norge og Danmark, Sverige eller Finland for deltagelse i arrangementer med hest.

Forslaget gjør visse endringer i dyrehelseforskriften og dyreimportforskriften

 • Unntak fra meldeplikten for varroainfeksjon og trakémiddinfeksjon i områder med endemisk sykdom tydeliggjøres.
 • Gjeninnføring av krav om at inngang til bygninger mm. skal merkes med varselskilt etter anvisning fra Mattilsynet ved påvisning av nasjonal liste 1-sykdommer.
 • Mattilsynets hjemmel for å treffe tiltak for å forebygge, begrense eller utrydde sykdommer som kan opptre hos eller spres med landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr forenkles.
 • Det åpnes for at Mattilsynet kan vedta soneforskrifter uten forutgående høring ved sykdomsutbrudd, uten at det fattes en egen beslutning om unntak fra høring.
 • Det presiseres at kjæledyreiere plikter å ta hånd om syke dyr.
 • Visse benevnelser av smittestoff og enkelte overskrifter i nasjonal sykdomsliste rettes.
 • Gjeninnføring av krav om isolasjon og undersøkelse av importerte landdyr i dyreimportforskriften.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)