Høring - Forslag om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Publisert
Høringsfrist

Mattilsynet sender på høring et forslag om endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler (tilsetningsstofforskriften).

Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler gjennomfører forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler og forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008, i norsk rett. Se § 1 i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler, henholdsvis første og annet ledd.

Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler gjennomfører også forordning (EU) nr. 257/2010 om iverksettelse av et program for re-evaluering av godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i norsk rett. Se § 2 i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Forslaget gjelder gjennomføring i norsk rett av følgende forordninger:

Lenkene leder til de engelske versjonene av forordningene i Eurlex/Official Journal og Comitology Register. Norsk oversettelse av forordningene foreligger ikke per i dag.

Ettersom de tre endringsforordningene allerede er endelig vedtatt i EU eller ligger klar for vedtakelse i EU, er det ikke mulig å påvirke innholdet i forordningene. Høring gjennomføres i slike sammenhenger hovedsakelig av informasjonshensyn. Endringsforordningene er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket. Høringen gjennomføres derfor med forbehold om norsk klarering og vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningene i EØS-avtaleverket.

Gjennomføring i norsk rett av de tre endringsforordningene, vil kunne skje på ulike tidspunkter, avhengig av når forordningene tas inn i EØS-avtaleverket.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)