HØRING – ØKOLOGI - Nye regler for produksjon og merking av økologiske produkter, og nye regler knyttet til import av økologiske produkter fra tredjeland

Publisert
Høringsfrist

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sender Mattilsynet forslag til endringer i forskrift av 11. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) på høring.

Økologiforskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/848 og utfyllende regelverk, og fastsetter regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. EU har vedtatt fire nye forordninger, som nå sendes på høring.

EU har vedtatt forordning (EU) 2023/2229, som endrer forordning (EU) 2021/1165 om regler for tillatte produkter og stoffer til bruk i økologisk produksjon.

EU har vedtatt forordning (EU) 2023/2419, som omhandler nye regler for merking av økologisk kjæledyrfôr.

EU har vedtatt forordning (EU) 2023/2785, som endrer forordning (EU) 2021/2325 og omhandler lister over anerkjente tredjeland og ekvivalente kontrollorgan med ansvar for kontroll av økologiske virksomheter og produkter i tredjeland.

EU har vedtatt forordning (EU) 2024/230, som endrer forordning (EU) 2021/1342 og gir regler om krav til informasjon som ekvivalente kontrollorgan og tredjeland skal oversende til EU-kommisjonen. Rettsakten er til vurdering i Parlamentet og Rådet. 

EU-forordninger skal tas inn i norsk rett som de er. Norge vedtar en såkalt gjennomføringsforskrift med en bestemmelse som slår fast at forordningene i EØS-tilpasset form gjelder i Norge. På lovdata.no ligger forordningene etter forskriftsparagrafene. Endringsforskriften gjennomfører nye EU-forordninger, og innholdet i forordningene vil derfor gjelde likelydende i Norge. Forordningsteksten blir å finne i tilknytning til økologiforskriften.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Forordningene følger vedlagt på engelsk og dansk, siden norsk oversettelse ikke foreligger ennå.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)