Høring - endring av forskrift om visse forurensende stoffer - DON og T2/HT-2i mat

Publisert
Høringsfrist

Høringen gjelder endinger i grenseverdier for deoksynivalenol (DON) og fastsettelse av grenseverdier for T-2 og HT-2 toksiner i næringsmidler.

Endringene i grenseverdiene vil fastsettes gjennom endringsforskrifter til forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler som fastsetter disse EU-forordningene i norsk regelverk når de er tatt inn i EØS avtalen.

Høringen gjelder utkast til forordningsendringer (lenke til den enkelte, se under); 

 Fo. (EU) …/…. (D092050): Nye grenseverdier for T2 og HT-2toksiner

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)