Flytting av laksefisk mellom oppdrettsanlegg

Flytting av fisk som er produsert med bruk av ubehandlet sjøvann, gir økt risiko for smittespredning. Her finner du informasjon om risikoreduserende tiltak ved flytting av laksefisk produsert på ubehandlet sjøvann.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Ulike typer anlegg gir ulik smitterisiko
  2. Flytting av laksefisk fra settefiskanlegg
  3. Flytting av laksefisk fra anlegg som bruker ubehandlet sjøvann
  4. Flytting fra anlegg i sjø med god skjerming mot smitte
  5. Flytting fra åpne merdanlegg i sjø
  6. Flytting av stamfisk fra åpne merdanlegg
  7. Flytting fra landbaserte anlegg som bruker ubehandlet sjøvann i produksjonen – må søke dispensasjon
  8. Vurdering av driftsplan for to år
  9. Andre relevante regelverkskrav

I tillegg finner du informasjon om hva Mattilsynet legger til grunn ved behandling av søknader om godkjenning av driftsplaner.

Artikkelen er basert på Mattilsynets brev om veiledning om rammene for flytting av laksefisk mellom oppdrettsanlegg

Se også: Helsekontroll og dokumentasjon ved utsett eller flytting av fisk