Rapportserie

Systemrevisjon av oppdrettsselskapene

Mattilsynet gjennomfører systemrevisjon av oppdrettsselskapene. I 2023 døde 62,8 millioner laks i norske oppdrettsanlegg (kilde: Fiskehelserapporten 2023). Av det totale antallet slaktet fisk i 2023, ble 14,9 % nedklassifisert til “produksjonsfisk”. Dette er en økning på 9,7 prosentpoeng siden målingen startet i 2018.

Faglig oppdatert

De største oppdretterne eier flertallet av fisken. Økt oppmerksomhet på forbedring av risikostyring og internkontroll blant disse vil derfor kunne resultere i forbedret dyrehelse og -velferd for et stort antall individer. Mattilsynet gjennomfører derfor systemrevisjoner av oppdrettsselskapene fra 2024.

Systemrevisjon er en av flere metoder Mattilsynet benytter for å følge opp regelverksetterlevelse i oppdrettsnæringen. En systemrevisjon er en systematisk og grundig gjennomgang av selskapets interne systemer, eller deler av disse. Under revisjonen vurderer vi om det er overensstemmelse mellom regelverkskrav og selskapets styringssystem og tilhørende aktiviteter. Mattilsynets revisjon kommer i tillegg til selskapets egen oppfølging og internkontroll.

Når revisjonen avdekker avvik, vil en beskrivelse av funnene også være til nytte for andre oppdrettsselskaper. Vi forventer derfor at alle oppdrettsselskap følger opp og tar lærdom av funnene som gjøres kjent gjennom våre rapporter.

Under revisjonen har vi sett på utvalgte deler av selskapets styrings- og internkontrollsystem. Observasjonene som er beskrevet i rapporten er derfor ikke en uttømmende liste over avvik. Vi understreker at det kan finnes andre avvik i styringssystemene som ikke er omtalt i rapporten.

Revisjon av Tytlandsvik Aqua AS

Revisjon av Lerøy Seafood Group ASA

Revisjon av Mowi Seawater Norway AS

Revisjon av SalMar ASA