Til hovedinnhold
Rapportserie

Mattilsynet reviderer noen av de største oppdrettsselskapene

I 2023 døde 62,8 millioner laks i norske oppdrettsanlegg (kilde: Fiskehelserapporten 2023). Av det totale antallet slaktet fisk i 2023, ble 14,9 % nedklassifisert til “produksjonsfisk”. Dette er en økning på 9,7 prosentpoeng siden målingen startet i 2018.

Publisert

De største oppdretterne eier flertallet av fisken. Økt oppmerksomhet på forbedring av risikostyring og internkontroll blant de største oppdrettsselskapene vil derfor kunne resultere i forbedret dyrehelse og -velferd for et stort antall individer. Mattilsynet gjennomfører derfor systemrevisjoner hos noen av de største oppdrettsselskapene i 2024.

Systemrevisjon er en av flere metoder Mattilsynet benytter for å følge opp regelverksetterlevelse i oppdrettsnæringen. En systemrevisjon er en systematisk og grundig gjennomgang av selskapets interne systemer, eller deler av disse. Under revisjonen vurderer vi om det er overensstemmelse mellom definerte krav og aktiviteter som utføres i selskapet, og styringssystemene. Mattilsynets revisjon kommer i tillegg til selskapets egen oppfølging og internkontroll.

Når revisjonen avdekker avvik, vil en beskrivelse av funnene også være til nytte for andre selskapers utforming av internkontroll. Vi forventer at alle oppdrettsselskap følger opp og tar lærdom av funnene som gjøres kjent gjennom våre rapporter.

Under revisjonen har vi sett på utvalgte deler av selskapets styrings- og internkontrollsystem. Observasjonene som er beskrevet i rapporten er derfor ikke en uttømmende liste over avvik. Vi understreker at det kan finnes andre avvik i styringssystemene som ikke er omtalt i rapporten.

Revisjon av SalMar ASA

Hva ble undersøkt?

Om selskapets risikostyring og internkontroll knyttet til velferd i forbindelse med avlusningsoperasjoner og biosikkerhet er i henhold til myndighetenes krav

Tidsrom
8. januar til 1. februar 2024
Hva fant vi?

Vi har funnet avvik og forbedringspunkt innenfor

  • risikostyring
  • internkontroll
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynets interregionale team for systemrevisjon innenfor akvakulturnæringen

Fil
Endelig rapport etter systemrevisjon hos Salmar ASA (PDF)Brev med endelig rapport etter systemrevisjon (PDF)