Til hovedinnhold

Slik skal kongekrabbe lagres i sjøen

Bruk teiner med flat utspent bunn slik at krabbene har mulighet til å bevege seg.

Publisert

Ved lagring av kongekrabbe bruker enkelte i dag samlesekker eller samleteiner uten utspiling eller med utspiling bare på midten eller øverst. Disse er ikke utformet på en måte som er egnet til å ivareta krabbens velferd. I tillegg ses det ofte at det oppbevares altfor mye krabbe i hver teiner/pose. Mattilsynet har vurdert denne praksisen med basis i dyrevelferdslovens bestemmelser.

Bevegelse, hvile og annen naturlig atferd

Dyrevelferdsloven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for dyr, herunder også tifotkreps. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger, jf. § 3 i loven. Kongekrabbe tilhører til tifotkrepsartene og omfattes derfor av loven.

Ifølge loven skal dyreholder, i dette tilfelle fiskeren eller bedriften/kjøpere som lagrer kongekrabben i sjø, sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel, jf. § 23 i dyrevelferdsloven.

Ikke i tråd med dyrevelferdsloven

Bruk av samlesekker, og samleteiner uten flat utspilt bunn, for lagring av kongekrabbe i sjøen er ikke i tråd med dyrevelferdsloven og er derfor forbudt å bruke. Krabbene kan ikke bevege seg fritt og er forsvarsløse mot predatorer. Ved mellomlagring av kongekrabbe i sjøen, skal redskapet som brukes ha flat utspent bunn. På den måten har krabbene mulighet for bevegelse og er beskyttet mot predatorer. 

Det er også i strid med loven at teinene fylles opp slik at krabbene ikke har mulighet til å bevege seg. Tettheten skal være forsvarlig. Hva som anses som forsvarlig, må vurderes av hver enkelt dyreholder. I vurderingen skal det legges vekt på at krabbene må ha mulighet til å bevege seg.

Regelverk

Dyrevelferdsloven

§ 3. Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 23. Dyrs levemiljø

Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.
Dyr skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom utenom normal beiteperiode.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om krav til dyrs levemiljø, herunder om egnet og trygt tilholdsrom, tiltak for å forebygge, oppdage og bekjempe brann og om unntak fra krav om tilholdsrom.
Se hele loven

Kilde: Lovdata.no