Til hovedinnhold

Kompetansekrav fiskevelferd

For å sikre oppdrettsfisken god fiskevelferd, må alle som håndterer eller har ansvar for levende fisk på oppdrettsanlegg, kultiveringsanlegg, slakteri, brønnbåter og andre transportmidler for oppdrettsfisk ta kurs i fiskevelferd.

Publisert

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ansatte har kompetanse i fiskevelferd og gjennomfører fiskevelferdskurs.


Dokumentasjon på gjennomført kurs skal oppbevares på virksomheten.


Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene kan dokumentere fiskevelferdskompetanse.


Konkrete krav og rammer til kurs er gitt i regelverket (se nedenfor). 

For kurs for slakteriansatte er det gitt ytterligere veiledning om rammer og læringsmål for kurset i veilederen Krav til god fiskevelferd ved slakterier for akvakulturdyr (kapittel 3.2)

Kravene til fiskevelferdskompetanse finnes i regelverket:

Regelverk

Akvakulturdriftsforskriften

§ 6. Kompetanse, opplæring mv.

Enhver som deltar i aktiviteter som omfattes av denne forskriften, skal ha nødvendig faglig kompetanse for slik aktivitet. Ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre risiko for rømming skal det sikres at det er tilstrekkelig med personell med nødvendig faglig kompetanse for å hindre, oppdage og begrense rømming av fisk.
Driftsledere på akvakulturanlegg og røktere skal ha fiskevelferdsmessig kompetanse.
Det skal også være tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse i forhold til deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder til å ivareta fiskens velferd. Kompetansen skal også omfatte kunnskap om driftsformen og om fiskens atferdsmessige og fysiologiske behov.
Nødvendig kompetanse i henhold til andre og tredje ledd skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen skal:
 1. a.
  utføres av veterinær, fiskehelsebiolog eller annen med tilsvarende kompetanse innen fiskevelferd,
 2. b.
  ha en varighet og innhold som sikrer deltakerne fiskevelferdsmessig kompetanse tilpasset deres arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og skal minst inneholde følgende elementer:
  1. 2.
   naturlige behov, normal atferd og fysiologi hos fisk, herunder hvordan fisk reagerer på smerte, stress og sykdom,
  2. 3.
   produksjonsforhold som har betydning for fiskevelferden
 3. c.
  gjentas etter behov og minst hvert femte år.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om transport av akvakulturdyr

§ 12. Kompetanse

Transportør, sjåfør/skipper og annen med ansvar for akvakulturdyrene skal ha nødvendig kunnskap om transportformen og om akvakulturdyrenes atferdsmessige og fysiologiske behov.
Det skal sikres at det er tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse til å ivareta fiskens velferd til enhver tid.
Nødvendig kompetanse i henhold til første og andre ledd skal dokumenteres gjennom praktisk og teoretisk opplæring i regi av næringen. Opplæringen skal inneholde følgende elementer og skal gjentas hvert femte år:
 1. a.
  aktuelle krav som er nedfelt i transportforordningen og denne forskriften
 2. b.
  artens fysiologi, naturlige behov og atferd og en forståelse av stress og sykdom og hvordan fisken reagerer på stresspåvirkninger eller i forbindelse med sykdom
 3. c.
  forhold som er av betydning ved håndtering av fisk og som påvirker deres velferd
 4. d.
  vannkvalitet, herunder vannkvalitetsparametere, overvåking av disse og tiltak for å opprettholde en god vannkvalitet (både i åpent og lukket system)
 5. e.
  betydningen av kjøremønster (både sjø og land) for velferden til fiskene.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om slakterier mv. for akvakulturdyr

§ 11. Kompetanse

Ansvarlig for slakteriet skal ha nødvendig kunnskap om fiskevelferd og skal sikre at det er tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse til å ivareta fiskenes velferd til enhver tid.
Nødvendig kompetanse skal sikres gjennom et teoretisk og praktisk opplæringsprogram og skal kunne dokumenteres. Ansvarlig for slakteriet har ansvar for at det etableres slike opplæringsprogram for det aktuelle personell.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no