Ikke-letal blodprøvetaking kan bare benyttes i godkjente dyreforsøk

Praksisen med ikke-letal blodprøvetaking på fisk er ikke dokumentert velferdsmessig forsvarlig, og er derfor i strid med dyrevelferdsloven. 

Publisert

Inntil slik dokumentasjon foreligger, kan ikke-letal blodprøvetaking bare utføres av autorisert dyrehelsepersonell, og bare etter godkjent søknad om dyreforsøk.

Bakgrunn for regelverksavklaringen

Det kommersielle tilbudet om klinisk kjemiske analyser for oppdrettsfisk er i utvikling. Det har ført til økt behov for blodprøvetaking av bedøvet, levende laks som blir sluppet tilbake i merden etter oppvåkning (ikke-letal blodprøvetaking). 

Mattilsynet har vurdert praksisen utfra dyrevelferdsloven §§ 3 og 9 og dyrehelsepersonelloven §§ 18 og 23, og laget denne regelverksavklaringen.

Velferdseffekten er ikke dokumentert

En medisinsk prosedyre som dette skal være egnet til å ivareta laksens funksjonsevne og livskvalitet.

Det er mye som tyder på at metoden medfører store velferdsmessige problemer for en høy andel av fisken som blir undersøkt.

Siden velferdseffekten ikke er dokumentert, kan metoden bare benyttes i godkjente dyreforsøk.

Ved blodprøvetaking av oppdrettsfisk under kommersielle forhold, må fisken derfor avlives i forbindelse med blodprøvetakingen.

Mattilsynets vurdering er at tilsvarende resultat av metoden kan oppnås ved å avlive fisken.

Metoden må uansett utføres av autorisert dyrehelsepersonell

Dersom metoden i fremtiden blir dokumentert velferdsmessig forsvarlig, trenger man ikke å få godkjent en søknad om dyreforsøk for å bruke den. Men metoden er likevel en medisinsk prosedyre innen dyrehelsepersonellvirksomhet, og kan bare utføres av autorisert dyrehelsepersonell.

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Dyrehelsepersonelloven