Til hovedinnhold

Farmasøytkontroll etter forskrivning av legemidler til fisk

Resepter på legemidler som sendes inn for ekspedisjon, skal underlegges faglig kontroll fra farmasøyt. Gjelder det resept på medisinfôr, er det ikke krav om faglig kontroll fra farmasøyt, da medisinfôr ikke lenger går under definisjonen legemidler.

Publisert

Farmasøytens oppgave er å bidra i kvalitetssikringen ved bruk av reseptpliktige legemidler.

Farmasøyten skal reagere hvis

  • forskrivningen går på tvers av regelverk
  • det er tvil om forståelse av resepten
  • det kan være grunn til å tro at det er gjort en faglig feil i forskrivningen

Det siste kan for eksempel være tilfelle når resepten avviker vesentlig fra anbefalinger i pakningsvedlegget.

Farmasøytkontrollen bidrar på denne måten til å fange opp eventuelle feil, og er et viktig sikkerhetsnett for legemiddelbruken.

Ordningen er forskriftsfestet og innebærer i første omgang at farmasøyten tar kontakt med forskriver for å avklare om det er gjort noe feil eller om det er misforståelser. Farmasøytene skal ikke overprøve en forskrivning, men kan uten hinder av taushetsplikt melde fra til Mattilsynet om alvorlige feil.

Det er viktig at fiskehelsepersonell forstår verdien av en slik kontroll og ikke undergraver systemet ved å diskreditere farmasøyter som tar kontakt. Det er godt ment og helt riktig praksis fra farmasøytens side. Godt samarbeid tjener alles sak, som er riktig og trygg legemiddelbruk.
 

Slik gjør du som farmasøyt

Kontakt den som har forskrevet medisinen for å avklare om det er gjort noe feil, eller om det er misforståelser.

Hvis du mener det er gjort alvorlige feil, kan du uten hinder av taushetsplikt melde fra til Mattilsynet: Kontakt oss

Regelverk

Forordning (EU) 2019/6 (legemiddelforordningen)

Forordning (EU) 2019/4 (medisinfôrforordningen)