Ansvar ved medikamentell og ikke-medikamentell avlusing

Fiskehelsepersonell har det kliniske ansvaret for fisken når den behandles. Kun veterinær eller fiskehelsebiolog kan behandle fisk som er angrepet av lus.

Publisert

Innhold på siden

Fiskehelsepersonell skal vurdere og konkludere om behandling er aktuelt, og i tilfelle hvilken metode som skal benyttes.

Oppdretter må sikre at fiskehelsepersonell gis tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendige vurderinger av fisken før en eventuell behandling. Det gjelder både i forkant av medikamentell og ikke-medikamentell avlusing.

Ved bruk av ikke-medikamentelle metoder for lakselusbehandling er det ofte store operasjoner med mange involverte som skal gjennomføres. Mattilsynet klargjør nedenfor hvordan regelverket pålegger ulike aktører et ansvar for fiskens helse og velferd under ikke-medikamentelle avlusinger.

Oppdretters ansvar

Oppdretter har ansvar for at driften i anlegget skjer innenfor rammene av regelverket.

Det gjelder også ved gjennomføring av ikke-medikamentell avlusing. En slik behandling består av flere deloperasjoner som kan gi ulike utfordringer for fiskens helse og velferd. Oppdretter skal sikre at fisken ikke utsettes for unødige påkjenninger som følge av operasjonene.

Dette innebærer at oppdretter må sørge for at mannskap, utstyr, fartøy osv. er på plass. Metoder, installasjoner og utstyr som brukes ved ikke-medikamentell ved avlusing, skal være dokumentert velferdsmessig forsvarlig, slik regelverket krever for alt utstyr som benyttes på dyr. Utstyr skal være egnet til å ivareta hensynet til fiskens velferd, så vel som formålet med behandlingen.

Kompetansekravene i både dyrevelferdsloven og matloven krever at oppdretter bruker kompetent personell i alle faser av en behandling og sikrer at personellet følger rutiner og prosedyrer for bruk av utstyr. Styringssystemet (internkontroll) skal sikre at kravene i regelverket til enhver tid overholdes.

Fiskehelsetjenestenes faglige beslutninger er forpliktende for oppdretter, også beslutningene som gjelder bruk av ikke-medikamentelle metoder. Det er ulovlig for oppdretter å avluse fisken dersom fiskehelsepersonell har frarådet behandling.

Fiskehelsepersonells ansvar

Siden fiskehelsepersonell er de eneste som kan behandle fisk som er angrepet av lus, har de det kliniske ansvaret for fisken når den behandles.

Ansvarlig fiskehelsebiolog eller veterinær skal før avlusing vurdere status på fisken og om det er velferdsmessig og medisinsk forsvarlig å utsette den for påkjenningen ved å bli avlust.

I vurderingen skal de ta hensyn til sykdomsstatus, behandlingshistorikk, miljøforholdene, skinnhelse osv.

Fiskehelsepersonellet skal sikre at ikke-medikamentell avlusingsmetode er dokumentert velferdsmessig forsvarlig og vurdere hvilken metode som er aktuell i hvert enkelt tilfelle.

Når fiskehelsepersonell har vurdert og konkludert at avlusing er velferdsmessig eller medisinsk forsvarlig å gjennomføre, skal valg av metode grunngis, komme klart frem i råd til oppdretter og journalføres. Dersom fiskehelsepersonell har vurdert at det er uforsvarlig å avluse fisken, skal også dette journalføres.

Fiskehelsepersonell vurderer selv om det er nødvendig å være tilstede under behandlingen eller deler av behandlingen.

Ansvarlig fiskehelsepersonell eller medhjelper skal under avlusing avslutte behandlingen dersom det oppstår velferdsmessig uforsvarlige situasjoner. Fiskehelsepersonell må sette kriteriene for når behandlingen skal avbrytes eller andre tiltak skal igangsettes. Oppdretter bør informeres om kriteriene.

Fiskehelsepersonell kan ved en behandling la seg bistå av medhjelper. Fiskehelsepersonellet beholder ansvaret ved bruk av medhjelper og avgjør hvor mye av oppgavene som skal/kan delegeres. Fiskehelsepersonellet må sikre at medhjelper har fått nødvendig opplæring om avlusningen.

Det er viktig at medhjelper kjenner til rammene for delegasjonen og selv vet hva han/hun må gjøre eller ikke gjøre. Medhjelper må ha kunnskap om fisken, hvordan fisken kan reagere på behandlingen og når behandlingen må avbrytes eller tiltak må iverksettes. Delegasjonen må derfor være tydelig og oppgaven medhjelper skal gjøre avklart.

Varslingsplikt

Dyrehelsepersonell og enhver annen har varslingsplikt til Mattilsynet dersom fisk utsettes for velferdsmessig uforsvarlig behandling.

Ved forøkt dødelighet skal oppdretter som gjennomfører behandlingen melde fra til Mattilsynet.

Veileder

Veileder om dyrehelsepersonell og bruk av ikke-medikamentelle avlusingsmetoder IMM

Regelverk

Dyrevelferdsloven

Dyrehelsepersonelloven

Matloven - matl

Akvakulturdriftsforskriften

Forskrift om IK-Akvakultur