Oppdrettsanlegg over tillate nivå for lakselus får automatisk varsel

Mattilsynet har standardisert oppfølginga av lakselusoverskridingar i oppdrettsanlegga for å bidra til meir likebehandling og vekt på førebygging. Det inneber mellom anna at alle med overskridingar av lusegrensa får automatisk varsel om vedtak.

Publisert

Mattilsynets tilsyn med og oppfølging av lusegrensa er ein viktig føresetnad i trafikklyssystemet. Tilsynet bidreg til at dei som ikkje overheld lusegrensa ikkje skal hindre moglegheitene til andre for å halde oppe eller auke produksjonen.

I regelverket er det krav om at tiltak skal planleggjast og setjast i tide i verk, slik at ein held seg under den maksimale grensa for talet på lakselus per fisk.

Slik følgjes overskridingar opp

Alle luseoverskridingar blir følgt opp med eit standard varsel om vedtak ved første rapportering.

I varselet får verksemda ein frist til å komme med tilbakemeldingar. Ei tilbakemelding kan til dømes vere at avlusing allereie er gjennomført og lusenivået er under tillate nivå. Då lukkar Mattilsynet saka utan å gjere vedtak.

Dersom lusetalet framleis er over tillaten grense andre veke på rad, vil vi som hovudregel gjere vedtak om å komme under lusegrensa. Samtidig varslar vi vedtak om tvangsmulkt som byrjar å springe dersom lusetala ikkje er under grensa innan fristen..

Sjølv om første del av oppfølginga blir standardisert, vil Mattilsynet framleis vurdere kvar enkelt sak. Vedtak skal både vere mogleg å gjennomføre og forholdsmessige.

Evaluering og gjennomgang av ordninga

Tre gonger årleg går gjennom Mattilsynet eit utval av vedtak for å kontrollere at dei er forholdsmessige og samtidig følgjer opp høge lusetal strengt nok.

Ordninga blir evaluert i 2023 eller 2024.