Furunkulose

Klassisk furunkulose er ein smittsam bakterieinfeksjon som kan ramme laksefisk både i sjø og ferskvatn.

Furunkulose-situasjonen er bra

Furunkulose-situasjonen i norsk lakseoppdrett vert vurdert som bra, sjølv om det dukkar opp enkelte utbrot med ujamne mellomrom.

Sjukdommen vart sist påvist i to oppdrettsanlegg og på reinsefisk i 2022, men ikkje på vill laksefisk. 

Varsle om dårlig velferd, sykdom eller annet hos oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med én gang ved:

  • grunn til mistanke om eller påvisning av en listeført sykdom hos akvatiske dyr.
  • økt dødelighet eller andre tegn på sykdom hos akvatiske dyr i samsvar med forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) § 7 om meldeplikt for akvatiske dyr.
  • forhold som har medført alvorlige velferdsmessige konsekvenser for akvatiske dyr, som sykdom, skade eller svikt.

Slik varsler du:

  1. E-post til varslingspostkassen, se liste med adresser til Mattilsynets kontorer (vi anbefaler varsling per e-post.)
  2. Mattilsynets skjematjeneste
  3. Ved mistanke om/påvisning av listeført sykdom i et nytt område eller i et område med fristatus, eller ved første mistanke/påvisning av en listeført sykdom eller ny smittsom sykdom (emerging disease) i Norge, ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Som oppfølging til muntlig varsling per telefon anbefaler vi skriftlig varsling i e-post til Mattilsynets hovedkontor og avdeling.

Dersom det foreligger laboratoriesvar, ber vi om at du legger dette ved meldingen. Ikke send melding på e-post kun til navngitte ansatte i Mattilsynets dersom dette ikke er avtalt særskilt for tilfellet.

Om sjukdommen

Sjukdommen er listeført (kategori F). Førekomst av eller mistanke om furunkulose hos akvatiske dyr skal straks meldast til Mattilsynet.

Ved fastsetjing av ny dyrehelseforskrift i 2022 (lovdata.no) blei meldeplikt for furunkulose ved ein feil avgrensa berre til laksefisk. Det riktige er at meldeplikta for furunkulose skal gjelde for alle akvatiske dyr, blant anna og reinsefisk. Mattilsynet vil oppdatera dyrehelseforskrifta på dette punktet (§6). 

Mattilsynet ber om at laboratorium, oppdrettsaktørar og deira fiskehelsepersonell melder frå til oss med ein gong, om alle funn av furunkulose på akvatiske dyr. 
 

Symptom

Korleis smittar sjukdommen?

Kjempe imot sjukdommen