Til hovedinnhold

Francisella sp.

Få tilfelle av Francisellose i Noreg

På oppdrettsfisk blei sjukdommen først funne på stor torsk på Vestlandet i 2004, men er seinare funnen på fisk av ulik størrelse heilt opp til Nordland. I 2012 blei det påvist to tilfelle, begge på Vestlandet. Sjukdommen er tidlegare registrert på villfisk.

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Francisellose er ein smittsam bakteriesjukdom som rammar torsk. Francisellose kan gi høg dødelegheit og er eit betydeleg problem for torskeoppdrettsnæringa.

Sjukdommen er ein liste 3 sjukdom

Symptomer

Typiske kliniske teikn på sjukdommen er at fisken har lyse betennelsesknutar (granulom) på indre organ og i muskulatur.

Hvordan smitter sykdommen?

Auka dødelegheit og smittepress ser ein helst ved høge temperaturar i sjøen. Sjukdommen er svært smittsam ved temperaturar over 14 grader Celsius i sjøen. Viktige førebyggande tiltak er å unngå stress for fisken, screening av stamfisk, rogn, yngel (før sjøsetting), raskt uttak av død fisk og å unngå områder med høgt smittepress.

Bekjempe sykdommen