Til hovedinnhold

Godkjenning og biotryggingsplan for fartøy som behandlar eller handterer fisk om bord

I det nye dyrehelseregelverket er det krav om godkjenning for fartøy som behandlar eller handterer fisk om bord. Dette gjeld både godkjende brønnbåtar og fartøy som ikkje er godkjent for transport av fisk (t.d. avlusingslekterar og slaktebåtar som sorterer fisk om bord). I tillegg skal desse fartøya ha ein biotryggingsplan. 

Publisert

Lesehjelp: AHL Akva Fartøy som behandlar fisk

Merk: Mattilsynet kjem med meir informasjon om korleis søknad skal sendast, kva han skal innehalde og frist for å søkje.

Kva betyr nytt dyrehelseregelverk for akvakultur

For brønnbåtar som også skal ha godkjenning og regodkjenning etter transportforskrifta, vil godkjenning av transporteining og godkjenning av utstyr og rutinar for behandling og handtering av fisk blir samkøyrd så langt som mogleg.

Alle fartøy skal ha ein biotryggingsplan

Det er også nytt at alle fartøy skal ha ein biotryggingsplan det er ein dokumentert og fagleg vurdert plan som viser korleis smitte kan spreiast med aktiviteten.

Planen skal ta omsyn til særtrekka ved fartøyet og behandlinga eller handteringa. Den skal også vise kva tiltak som vil redusere dei biotryggingsrisikoane som er identifiserte.

Det skal vere ein namngitt ansvarleg for biotryggleik for kvart fartøy, og andre tilsette skal rapporterer til denne personen i spørsmål som gjeld biotryggleik.

Fartøy og utstyr om bord skal vere eigna til vask og desinfeksjon. Det skal vere rutinar for korleis vask og desinfeksjon skal skje mellom kvar fiskegruppe eller anlegg.

Dersom det blir brukt automatiserte system for reingjering og desinfisering, skal verknaden av systema validerast før dei blir tekne i bruk og deretter med passande hyppigheit.

Krav til journalføring

Det skal førast journal som dokumenterer viktige forhold

 • art, talet på og type fisk som blir behandla eller blir handtert
 • når fisk er lasta om bord og lossa frå fartøyet
 • namn adresse og godkjenningsnummer for kvart oppdrettsanlegg der fisk vart lasta og lossa
 • nærare opplysning om kvar behandling eller handtering som skjer om bord
 • biotryggingsplanen til fartøyet og dokumentasjon på at planen blir gjennomført

Dersom det er relevant

 • dato og stad for fylling av vatn og eventuelt skifte av vatn
 • nærare opplysningar om turen mellom anlegg

Regelverk

Akvabiosikkerhetsforskriften

Forordning (EU) 2020/691 om godkjenning, registrering, journalføring og transport

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av grunnrettsakten, forordning (EU) 2020/691.

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/691 av 30. januar 2020
om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr

EUROPAKOMMISJONEN HAR
under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)1, særlig artikkel 176 nr. 4, artikkel 181 nr. 2, artikkel 185 nr. 5, artikkel 189 nr. 1 og artikkel 279 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
 1. 1.
  Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes regler for forebygging og bekjempelse av sykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker, herunder blant annet regler for akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr. Ved forordning (EU) 2016/429 gis også Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter for å utfylle visse ikke-grunnleggende bestemmelser i nevnte forordning. Det er derfor nødvendig å fastsette utfyllende regler for å sikre at systemet som er fastsatt innenfor den nye rettslige rammen i forordning (EU) 2016/429, fungerer på en tilfredsstillende måte.
 2. 2.
  Nærmere bestemt bør reglene fastsatt i denne forordningen utfylle reglene som allerede er fastsatt i del IV avdeling II kapittel 1 i forordning (EU) 2016/429, med hensyn til godkjenningen av akvakulturanlegg der det holdes akvakulturdyr som utgjør en vesentlig risiko for dyrehelsen, registrene over akvakulturanlegg som vedkommende myndigheter skal føre, og journalføringsplikten for driftsansvarlige som driver akvakulturanlegg, og transportører av akvatiske dyr.
 3. 3.
  Dessuten tas det i denne forordningen hensyn til at rådsdirektiv 2006/88/EF2 ble opphevet ved forordning (EU) 2016/429 med virkning fra 21. april 2021. Ved forordning (EU) 2016/429 fastsettes det at anlegg og driftsansvarlige som er registrert eller godkjent i samsvar med nevnte direktiv, før anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429 skal anses som registrert eller godkjent, alt etter hva som kreves, i samsvar med nevnte forordning og skal omfattes av de relevante forpliktelsene som er fastsatt i forordningen.
 4. 4.
  Reglene som fastsettes ved denne forordningen, bør derfor utfylle reglene fastsatt i del IX i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til overgangstiltak som er nødvendige for å beskytte berørte parters ervervede rettigheter og berettigede forventninger som følge av eksisterende unionsrettsakter når det gjelder akvakulturanlegg.
 5. 5.
  Ettersom alle reglene som fastsettes ved denne forordningen, gjelder akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr og skal anvendes parallelt, bør de fastsettes i én enkelt rettsakt i stedet for i atskilte rettsakter med mange krysshenvisninger, for å lette anvendelsen av dem, av klarhetshensyn og for å unngå at reglene overlapper hverandre. Dette er også i samsvar med den tilnærmingen som er valgt i forordning (EU) 2016/429.
 6. 6.
  Artikkel 176 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter at driftsansvarlige for akvakulturanlegg skal søke vedkommende myndighet om godkjenning dersom de holder akvakulturdyr med henblikk på å flytte dem derfra, enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr. Ettersom en lang rekke akvakulturanlegg omfattes av denne kategorien, fastsetter artikkel 176 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 at medlemsstatene kan frita driftsansvarlige av visse typer akvakulturanlegg fra kravet om godkjenning, forutsatt at disse akvakulturanleggene ikke utgjør en vesentlig sykdomsrisiko. Dessuten fastsetter artikkel 176 nr. 4 i nevnte forordning at Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter om unntak fra kravet om godkjenning for visse typer akvakulturanlegg, igjen forutsatt at disse akvakulturanleggene ikke utgjør en vesentlig risiko.
 7. 7.
  Hvor stor risiko et akvakulturanlegg utgjør avhenger av akvakulturanleggets virksomhet samt bestemmelsessted for og planlagt bruk av akvakulturdyrene eller produktene av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr som produseres der. Noen akvakulturanlegg er allerede godkjent for forskjellige formål, for eksempel akvakulturanlegg som er godkjent i henhold til hygienereglene i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/20043. I visse situasjoner mottar akvakulturanlegg, for eksempel rense- og ekspedisjonssentraler eller gjenutleggingsområder, bløtdyr bare fra samme epidemiologiske område som akvakulturanlegget ligger i. Disse akvakulturanleggene utgjør derfor en ubetydelig risiko fra et dyrehelseperspektiv. Andre akvakulturanlegg utøver også virksomhet med lav risiko, som for eksempel å holde akvakulturdyr utelukkende for å sette dem ut i naturen etter at de er produsert fra stamfisk med opprinnelse i vannforekomsten som akvakulturanlegget ligger i, eller å holde akvakulturdyr i ekstensive dammer med sikte på konsum eller utsetting i naturen.
 8. 8.
  Det er ved denne forordningen nødvendig å fastsette de særlige vilkårene for når akvakulturanlegg kan innvilges unntak fra kravet om godkjenning. I visse tilfeller bør unntak bare gjelde akvakulturanlegg som flytter akvakulturdyr innenfor egen medlemsstat, og ikke akvakulturanlegg som flytter akvakulturdyr mellom medlemsstater. I alle tilfeller bør imidlertid unntak for akvakulturanlegg fra kravet om godkjenning vurderes bare når vedkommende myndighet har foretatt en risikovurdering som minst tar hensyn til risikoen for at akvakulturdyr i akvakulturanlegget pådrar seg eller sprer en sykdom hos akvatiske dyr gjennom vann eller i forbindelse med forflytning, og risikoen har vist seg å være ubetydelig. Del I kapittel 2 i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/6894 inneholder nærmere opplysninger om ytterligere risikofaktorer som vedkommende myndighet kan ta hensyn til i denne risikovurderingen. De utfyllende reglene som fastsettes ved denne forordningen, bør derfor være i samsvar med reglene fastsatt i nevnte delegerte forordning.
 9. 9.
  Samtidig utgjør visse andre typer akvakulturanlegg en vesentlig risiko for spredning av sykdommer hos akvatiske dyr. Slike typer akvakulturanlegg bør beskrives særskilt i denne forordningen, og kravet om at de driftsansvarlige som driver disse akvakulturanleggene, skal være godkjent, bør beskrives nærmere i denne forordningen. Disse omfatter akvakulturanlegg der akvariedyr holdes i åpne anlegg og også i lukkede anlegg dersom forflytningsmønstrene er av en slik art at handel innenfor Unionen eller med tredjeland kan utgjøre en sykdomsrisiko. Andre typer akvakulturanlegg der risikoen for å spre sykdom bør reduseres ved hjelp av krav om godkjenning fra vedkommende myndighet, er karanteneanlegg, anlegg der vektorarter holdes i isolasjon til de ikke lenger anses å være vektorer, og fartøyer og andre mobile anlegg der akvakulturdyr behandles eller gjennomgår andre prosedyrer knyttet til dyrehold.
 10. 10.
  Artikkel 177 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter at vedkommende myndighet kan godkjenne driftsansvarlige som driver grupper av akvakulturanlegg. De utfyllende reglene som fastsettes ved denne forordningen, bør derfor få anvendelse på slike grupper dersom det er relevant, og bør presisere hvordan reglene får direkte anvendelse på og innenfor gruppen.
 11. 11.
  Driftsansvarlige for alle akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg skal framlegge opplysninger for vedkommende myndighet med sikte på å bli godkjent i samsvar med artikkel 180 i forordning (EU) 2016/429. I den forbindelse bør driftsansvarlige framlegge for vedkommende myndighet en skriftlig biosikkerhetsplan som vil bli vurdert i godkjenningsprosessen. Dette kravet bør gjelde både enkeltstående akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg uavhengig av størrelse, men biosikkerhetsplanens kompleksitet bør avhenge av særtrekkene ved hvert enkelt akvakulturanlegg eller hver gruppe av akvakulturanlegg, og av hvilke tiltak som kreves for å redusere den tilknyttede sykdomsrisikoen.
 12. 12.
  Visse akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg bør på grunnlag av reglene fastsatt i del I kapittel I i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689 delta i et program for risikobasert overvåking som innføres av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429. Dersom akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg ikke deltar i dette programmet, bør de ikke godkjennes. I samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) 2016/429 kan det i risikobasert overvåking tas hensyn til overvåkingen som de driftsansvarlige selv utfører i samsvar med artikkel 24, herunder dyrehelsebesøkene nevnt i artikkel 25 i nevnte forordning. Risikobasert overvåking kan også gjennomføres samtidig som overvåking av bestemte listeførte sykdommer, slik at ressursene utnyttes på best mulig måte.
 13. 13.
  Hyppigheten av risikobasert overvåking bør baseres på om vedkommende myndighet etter å ha vurdert forholdene ved anlegget klassifiserer risikoen ved akvakulturanlegget som «høy», «middels» eller «lav». Faktorer som vedkommende myndighet skal ta hensyn til og vurdere i klassifiseringen av risiko ved anleggene samt overvåkingshyppigheten for hvert risikonivå, er angitt i del I i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689. Formålet med å la programmet for risikobasert overvåking omfatte akvakulturanlegg som holder arter som ikke er listeført, men som deltar i handel i betydelig omfang og derfor er klassifisert med «høy» risiko, er i størst mulig grad å øke sjansene for å avdekke og bekjempe nye sykdommer dersom de skulle forekomme hos akvakulturdyr av disse ikke-listeførte artene.
 14. 14.
  Ettersom risikobasert overvåking også gjennomføres i godkjente grupper av akvakulturanlegg, er det viktig å angi hvordan den skal gjennomføres på gruppenivå, slik at resultatet av overvåkingen gir mening ut fra et epidemiologisk ståsted. Derfor bør det ved denne forordningen fastsettes regler for metoden som vedkommende myndighet bør bruke til å utføre denne overvåkingen.
 15. 15.
  I tillegg til kravet om at driftsansvarlige skal framlegge en biosikkerhetsplan for vedkommende myndighet som en del av godkjenningsprosessen, og at visse akvakulturanlegg skal delta i et program for risikobasert overvåking, bør akvakulturanleggene som skal godkjennes, også oppfylle visse krav til lokaler og utstyr. Den særlige kombinasjonen av krav til biosikkerhet, overvåking og lokaler og utstyr som gjelder en bestemt kategori av akvakulturanlegg eller en bestemt kategori av en gruppe av akvakulturanlegg, bør derfor fastsettes i denne forordningen.
 16. 16.
  Artikkel 178 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter at driftsansvarlige for akvakulturanlegg som ønsker å få status som avgrenset akvakulturanlegg, kan flytte akvakulturdyr til eller fra disse akvakulturanleggene først etter at vedkommende myndighet har godkjent denne statusen i samsvar med reglene fastsatt i nevnte forordning. Ettersom disse akvakulturanleggene kan utveksle akvakulturdyr innbyrdes med færre krav til forflytning enn for andre typer akvakulturanlegg, bør de ha inngått avtale med en veterinær som fører tilsyn med akvakulturanleggets virksomhet og som har ansvar for helseovervåkingen, slik at de kan gi hverandre solide helsegarantier. Ved artikkel 181 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter utfyllende regler for godkjenning av slike akvakulturanlegg, og disse reglene bør fastsettes i denne forordningen.
 17. 17.
  I henhold til artikkel 179 i forordning (EU) 2016/429 kreves det godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr. Disse akvakulturanleggene tilrettelegger for sanitærslakting og sanitær foredling av akvatiske dyr som kan være smittet av en listeført eller ny sykdom. Derfor utgjør de en vesentlig sykdomsrisiko og bør godkjennes av vedkommende myndighet. I periodene der disse akvakulturanleggene mottar akvatiske dyr som er smittet eller mistenkt for å være smittet av en listeført eller ny sykdom, bør de overholde strenge biosikkerhetstiltak med sikte på å sikre at sykdomsagenser ikke slippes ut i åpent vann uten egnet behandling. Ved artikkel 181 nr. 2 i nevnte forordning gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter utfyllende regler for godkjenning av slike akvakulturanlegg, og derfor bør disse utfyllende reglene fastsettes i denne forordningen.
 18. 18.
  Visse rensesentraler, gjenutleggingsområder og ekspedisjonssentraler for levende bløtdyr bør vurderes som akvakulturanlegg som krever godkjenning i samsvar med artikkel 176 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429. Slike anlegg, som mottar levende bløtdyr fra områder utenfor deres eget epidemiologiske område, utgjør en høyere risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer og bør behandles deretter i godkjenningsprosessen. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes utfyllende regler for dette.
 19. 19.
  I Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/18825 angis definisjoner for kategori A-, B-, C-, D- og E-sykdommer, og det fastsettes at reglene for forebygging og bekjempelse av listeførte sykdommer nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 skal gjelde for kategoriene av listeførte sykdommer for de listeførte artene og gruppene av listeførte arter som er angitt i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882. I henhold til denne tabellen skal visse arter av akvatiske dyr som er oppført i kolonne 4 i tabellen, anses som vektorer bare dersom de holdes i et akvakulturanlegg der artene oppført i kolonne 3 i tabellen også holdes, eller når det gjelder viltlevende akvatiske dyr, dersom de har vært utsatt for arter som er oppført i kolonne 3, i et habitat for viltlevende dyr. Dersom disse artene imidlertid deretter holdes i isolasjon fra artene oppført i kolonne 3 og fra infiserte vannkilder i et hensiktsmessig tidsrom, skal de ikke lenger anses som vektorer. Dersom denne tiden i isolasjon ikke kan gjennomføres i et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 15 i denne forordningen, kan disse akvatiske dyrene i stedet holdes i en annen type akvakulturanlegg som ikke har alle biosikkerhetstiltakene som kreves for karanteneanlegg, men der de holdes i isolasjon fra mulige patogener inntil de ikke lenger anses som vektorer. Ved artikkel 181 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter utfyllende regler for godkjenning av slike akvakulturanlegg, idet det tas hensyn til disse kravene. Derfor bør disse kravene fastsettes i denne forordningen.
 20. 20.
  Ved artikkel 185 nr. 5 i forordning (EU) 2016/429 gis Kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter med hensyn til tilleggsopplysninger som skal oppføres i vedkommende myndighets registre over registrerte og godkjente akvakulturanlegg, og offentlig tilgang til disse registrene. Med forbehold for kravene til vern av personopplysninger som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/6796, bør opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndighet, gjenspeile kravene angitt i artikkel 185 nr. 2 bokstav a), c), e) og f) i forordning (EU) 2016/429 som i sin tur i stor grad gjenspeiler opplysningene som medlemsstatene allerede har gitt i et offentlig register i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/392/EF7.
 21. 21.
  Vedkommende myndighets offentlige register bør imidlertid også inneholde nærmere opplysninger om helsestatusen til hvert godkjent anlegg for å fremme sikker handel og sikre at berørte parter vet om et gitt akvakulturanlegg er fritt for en bestemt kategori B- eller C-sykdom, er omfattet av et utryddelsesprogram for en bestemt kategori B- eller C-sykdom, deltar i et overvåkingsprogram for en bestemt kategori C-sykdom eller ikke har noen av disse helsestatusene. På grunn av omfanget av kravene som er fastsatt i denne forordningen når det gjelder offentlig tilgang til opplysninger om godkjente akvakulturanlegg, bør denne forordningen oppheve vedtak 2008/392/EF.
 22. 22.
  Artikkel 186 og 187 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter minstekrav til journalføring for driftsansvarlige som driver akvakulturanlegg. Ettersom akvatiske dyr normalt ikke kan identifiseres individuelt, er det avgjørende å føre journaler over produksjon og forflytning av slike dyr. Selv om det er noen fellestrekk ved journaler som føres av driftsansvarlige for ulike typer akvakulturanlegg, bør bestemte typer akvakulturanlegg føre journaler som er spesifikke for dem og typen akvakulturvirksomhet som de driver. Ettersom Kommisjonen ved artikkel 189 nr. 1 i nevnte forordning gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter som fastsetter utfyllende regler for journalføringsplikten, bør det ved denne forordningen fastsettes ulike krav til føring av journaler for hver type godkjent akvakulturanlegg.
 23. 23.
  Artikkel 188 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter minstekrav til journalføring for transportører av akvatiske dyr beregnet på akvakulturanlegg og akvatiske dyr som flyttes mellom habitater. Transportører av akvatiske dyr utgjør en særlig risiko for spredning av sykdom, og det er avgjørende at disse operatørene fører journaler som sikrer sporbarhet for de akvatiske dyrene de transporter, og at de dokumenterer at de anvender egnede biosikkerhetstiltak. Ved denne forordningen bør det derfor fastsettes utfyllende regler for deres journalføringsplikt.
 24. 24.
  Denne forordningen bør få anvendelse fra 21. april 2021 i samsvar med anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429.
VEDTATT DENNE FORORDNINGEN:

DEL I
FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1
Formål og virkeområde

1. Denne forordningen utfyller reglene fastsatt i forordning (EU) 2016/429 med hensyn til registrerte og godkjente akvakulturanlegg der det holdes akvakulturdyr, og transportører av akvatiske dyr.
2. I del II fastsettes følgende krav:
 1. a.
  I avdeling I kapittel 1, krav til vedkommende myndighets godkjenning av akvakulturanlegg som utgjør en vesentlig risiko for sykdommer som rammer akvatiske dyr, og visse unntak for driftsansvarlige for anlegg som utgjør en ubetydelig risiko for disse sykdommene.
  1 EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1.
  2 Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr (EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14).
  3 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55).
  4 Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer (se EUT L 174 av 3.6.2020, s. 211).
  5 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21).
  6 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) (EUT L 119 av 4.5.2016, s. 1).
  7 Kommisjonsvedtak 2008/392/EF av 30. april 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til en Internett-basert informasjonsside for å gjøre opplysninger om akvakulturvirksomheter og godkjente foredlingsvirksomheter elektronisk tilgjengelige (EUT L 138 av 28.5.2008, s. 12).
 2. b.
  I avdeling I kapittel 2, krav til akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg, og vedkommende myndighets godkjenning.
 3. c.
  I avdeling II kapittel 1, krav til vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over akvakulturanlegg som er registrert i samsvar med artikkel 173 i forordning (EU) 2016/429.
 4. d.
  I avdeling II kapittel 2, krav til vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registre over godkjente akvakulturanlegg.
 5. e.
  I avdeling III kapittel 1, krav til journalføringsplikten for driftsansvarlige som driver akvakulturanlegg, og næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som er registrert eller godkjent av vedkommende myndighet, i tillegg til kravene som er fastsatt i artikkel 186 nr. 1 og 187 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429.
 6. f.
  I avdeling III kapittel 2, krav til journalføringsplikten for transportører av akvatiske dyr, i tillegg til kravene fastsatt i artikkel 188 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429.
3. I del III fastsettes visse overgangstiltak med hensyn til direktiv 2006/88/EF og vedtak 2008/392/EF i forbindelse med registrering og godkjenning av akvakulturanlegg.

Artikkel 2
Definisjoner

I denne forordningen får definisjonene fastsatt i artikkel 1 i gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 anvendelse.
Videre menes med
 1. 1.
  «ekstensiv dam» en tradisjonell dam eller lagune som er naturlig eller kunstig, og der næringskilden til dyrene som holdes i disse dammene eller lagunene, er naturlig, unntatt under ekstraordinære omstendigheter, og der det ikke treffes tiltak for å øke produksjonen utover miljøets naturlige kapasitet,
 2. 2.
  «rensesentral» et anlegg med tanker som tilføres rent sjøvann, der bløtdyr plasseres den tiden som er nødvendig for å redusere forurensning, slik at de blir egnet til konsum,
 3. 3.
  «ekspedisjonssentral» et landbasert eller flytende anlegg for mottak, kondisjonering, spyling, rengjøring, sortering, innpakking og emballering av bløtdyr beregnet på konsum,
 4. 4.
  «gjenutleggingsområde» et ferskvanns-, hav-, elvemunnings-, fastlands- eller laguneområde som er klart avgrenset og merket med bøyer, påler eller andre faste innretninger, og som brukes bare til naturlig rensing av bløtdyr,
 5. 5.
  «i isolasjon» når akvakulturdyr holdes i et akvakulturanlegg der de ikke kommer i kontakt med andre arter av akvatiske dyr enten direkte gjennom å dele habitat eller indirekte gjennom vannforsyningen,
 6. 6.
  «lukket anlegg» et akvakulturanlegg der spillvannet før det slippes ut i åpent vann gjennomgår en behandling som kan inaktivere agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer,
 7. 7.
  «åpent anlegg» et akvakulturanlegg der spillvannet slippes direkte ut i åpent vann uten å gjennomgå en behandling som kan inaktivere agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer,
 8. 8.
  «epidemiologisk område» et avgrenset geografisk område der de akvatiske dyrene har samme helsestatus og utsettes for samme risiko for å bli rammet av en listeført eller ny sykdom,
 9. 9.
  «biosikkerhetsplan» en dokumentert plan som identifiserer hvordan en sykdomsagens kan komme seg inn i et akvakulturanlegg, spre seg i anlegget og overføres fra det; planen tar hensyn til særtrekkene ved anlegget og fastslår hvilke tiltak som vil redusere de biosikkerhetsrisikoene som er identifisert,
 10. 10.
  «felles biosikkerhetstiltak» tiltakene i en biosikkerhetsplan som er utarbeidet for og gjennomført av hvert akvakulturanlegg i en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 177 i forordning (EU) 2016/429,
 11. 11.
  «unikt registreringsnummer» et nummer som tildeles et registrert akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg som fastsatt i artikkel 173 i forordning (EU) 2016/429,
 12. 12.
  «unikt godkjenningsnummer» et nummer som vedkommende myndighet tildeler et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg som den har godkjent i samsvar med artikkel 173 i forordning (EU) 2016/429,
 13. 13.
  «IMO-identifikasjonsnummer» et unikt nummer som Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) tildeler sjøgående fartøyer,
 14. 14.
  «hygienebarriere» fotbad, håndvask, klesskift eller andre biosikkerhetstiltak som skal skape barrierer mot spredning av sykdom til, i eller fra et akvakulturanlegg,
 15. 15.
  «produksjonsenheter» klekkebakker, dammer, lengdestrømsrenner, tanker, bur, merder eller lignende strukturer som inneholder grupper av akvakulturdyr i et akvakulturanlegg,
 16. 16.
  «økt dødelighet» uavklart dødelighet som er høyere enn det som under de rådende forhold anses som normalt for akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg,
 17. 17.
  «overvåkingsprogram» et frivillig program for testing og kontrolltiltak som gjennomføres i forbindelse med en kategori C-sykdom i et akvakulturanlegg som ikke deltar i et utryddelsesprogram for å oppnå sykdomsfri status, men der testing viser at akvakulturanlegget ikke er infisert med denne kategori C-sykdommen.

DEL II
REGISTRERING, GODKJENNING, REGISTRE OG FØRING AV JOURNALER

AVDELING I
VEDKOMMENDE MYNDIGHETS GODKJENNING AV DRIFTSANSVARLIGE FOR AKVAKULTURANLEGG

KAPITTEL 1
Godkjenning av akvakulturanlegg som utgjør en vesentlig risiko for spredning av sykdom, og unntak fra kravet om godkjenning
Artikkel 3
Unntak fra kravet om at driftsansvarlige skal søke vedkommende myndighet om godkjenning for akvakulturanlegg
1. Som unntak fra artikkel 176 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429 skal driftsansvarlige for følgende typer akvakulturanlegg ikke være forpliktet til å søke vedkommende myndighet om godkjenning av akvakulturanleggene sine:
 1. a.
  Akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes utelukkende for utsetting i naturen.
 2. b.
  Ekstensive dammer der akvakulturdyr holdes for direkte konsum eller for utsetting i naturen.
 3. c.
  Rensesentraler som
  1. i.
   er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og
  2. ii.
   mottar bløtdyr bare fra det epidemiologiske området som anlegget ligger i.
 4. d.
  Ekspedisjonssentraler som
  1. i.
   er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og
  2. ii.
   mottar bløtdyr bare fra det epidemiologiske området som anlegget ligger i.
 5. e.
  Gjenutleggingsområder som
  1. i.
   er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 og
  2. ii.
   mottar bløtdyr bare fra det epidemiologiske området som anlegget ligger i.
2. Unntak fra kravet om å søke vedkommende myndighet om godkjenning som er fastsatt i nr. 1 i denne artikkelen, får bare anvendelse på akvakulturanlegg som akvakulturdyr ikke flyttes fra til en annen medlemsstat, unntatt bløtdyr for direkte konsum, og når vedkommende myndighet har foretatt en risikovurdering
 1. a.
  som tar hensyn til minst risikofaktorene angitt i del I kapittel 2 bokstav a) og b) i vedlegg VI til delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/689, og
 2. b.
  der risikoen for at akvakulturdyrene i akvakulturanlegget skal rammes av eller spre en listeført eller ny sykdom er funnet å være ubetydelig.
Artikkel 4
Typer akvakulturanlegg som skal godkjennes av vedkommende myndighet
Driftsansvarlige for følgende typer akvakulturanlegg skal søke vedkommende myndighet om godkjenning i samsvar med artikkel 176 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429:
 1. a.
  Karanteneanlegg for akvakulturdyr.
 2. b.
  Akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer.
 3. c.
  Akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko.
 4. d.
  Akvakulturanlegg der akvariedyr holdes i åpne anlegg.
 5. e.
  Fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold.
KAPITTEL 2
Krav til og godkjenning av akvakulturanlegg
Artikkel 5
Krav om at godkjente akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg skal ha en biosikkerhetsplan
Vedkommende myndighet skal godkjenne akvakulturanlegg nevnt i artikkel 7 og artikkel 9-19 eller grupper av akvakulturanlegg nevnt i artikkel 8 bare dersom de driftsansvarlige har utarbeidet og dokumentert en biosikkerhetsplan som oppfyller følgende krav:
 1. a.
  Den identifiserer hvordan en sykdomsagens kan komme seg inn i et akvakulturanlegg eller en gruppe av akvakulturanlegg, spre seg i anlegget og overføres fra det til miljøet eller til andre akvakulturanlegg.
 2. b.
  Den tar hensyn til særtrekkene ved hvert enkelt akvakulturanlegg eller hver enkelt gruppe av akvakulturanlegg og fastslår risikoreduserende tiltak for hver biosikkerhetsrisiko som er identifisert.
 3. c.
  Den driftsansvarlige vurderer eller tar hensyn til elementene som er angitt i del 1-7 nr. 1 bokstav a), del 9-12 nr. 1 bokstav a) og del 8 nr. 1 bokstav b) i vedlegg I, dersom det er relevant, når planen for akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg utarbeides.
Artikkel 6
Krav om at godkjente akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg skal delta i et program for risikobasert overvåking
1. Vedkommende myndighet skal bare godkjenne akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 7, 17 og 18 i denne forordningen, dersom de driftsansvarlige oppfyller kravene til risikobasert overvåking som vedkommende myndighet utfører i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429, i form av et program for risikobasert overvåking som angitt i del 1 og del 2 nr. 1 i vedlegg II til denne forordningen.
2. Vedkommende myndighet skal bare godkjenne grupper av akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 8 i denne forordningen, dersom de driftsansvarlige oppfyller kravene til risikobasert overvåking som vedkommende myndighet utfører i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429, i form av et program for risikobasert overvåking som angitt i del 1 og del 2 nr. 2 i vedlegg II til denne forordningen.
3. Når vedkommende myndighet godkjenner akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg som fastsatt i nr. 1 og 2, skal den ta hensyn til følgende elementer og inkludere dem i programmet for risikobasert overvåking:
 1. a.
  Resultatet av overvåkingen som utføres av den driftsansvarlige i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/429.
 2. b.
  Opplysningene som innhentes gjennom dyrehelsebesøk som en veterinær avlegger i samsvar med artikkel 25 i forordning (EU) 2016/429, når de driftsansvarlige gjør disse opplysningene tilgjengelige.
Artikkel 7
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, unntatt akvakulturanlegg som det er fastsatt særlige krav for i artikkel 12-19
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, unntatt akvakulturanlegg som det er fastsatt særlige krav for i artikkel 12-19, oppfyller kravene i
 1. a.
  artikkel 6 nr. 1 når det gjelder risikobasert overvåking,
 2. b.
  del 1 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 3. c.
  del 1 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 8
Krav til godkjenning av grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, oppfyller kravene i
 1. a.
  artikkel 6 nr. 2 når det gjelder risikobasert overvåking,
 2. b.
  del 2 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanleggene i gruppen,
 3. c.
  del 2 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 9
Krav til godkjenning av avgrensede akvakulturanlegg
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at avgrensede akvakulturanlegg oppfyller kravene i
 1. a.
  artikkel 10 når det gjelder ordninger for lokaler der kontroll post mortem foretas, og når det gjelder en veterinær som anlegget skal knytte til seg,
 2. b.
  del 3 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 3. c.
  del 3 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder overvåking og kontroll,
 4. d.
  del 3 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 10
Forpliktelser for driftsansvarlige for avgrensede akvakulturanlegg
Før vedkommende myndighet godkjenner anlegget skal driftsansvarlige for avgrensede akvakulturanlegg
 1. a.
  innføre ordninger for å foreta veterinærkontroll post mortem i egnede lokaler i det avgrensede akvakulturanlegget eller i et laboratorium
 2. b.
  gjennom kontrakt eller et annet juridisk virkemiddel knytte til seg en anleggsveterinær som skal ha ansvar for å
  1. i.
   overvåke virksomheten i det avgrensede akvakulturanlegget og oppfylle kravene til godkjenning som er fastsatt i artikkel 9,
  2. ii.
   gjennomgå planen for sykdomsovervåking som er nevnt i del 3 nr. 2 bokstav a) i vedlegg 1, minst én gang i året.
Artikkel 11
Krav til godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, oppfyller kravene i
 1. a.
  del 4 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 4 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 12
Krav til godkjenning av rensesentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c)
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at rensesentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), oppfyller kravene i
 1. a.
  del 5 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 5 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 13
Krav til godkjenning av ekspedisjonssentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d)
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at ekspedisjonssentraler, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d), oppfyller kravene i
 1. a.
  del 6 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 6 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 14
Krav til godkjenning av gjenutleggingsområder, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav e)
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at gjenutleggingsområder, unntatt dem som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav e), oppfyller kravene i
 1. a.
  del 7 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 7 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 15
Krav til godkjenning av karanteneanlegg
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at karanteneanlegg oppfyller kravene i
 1. a.
  del 8 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 8 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder overvåkings- og kontrolltiltak,
 3. c.
  del 8 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 16
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, oppfyller kravene i
 1. a.
  del 9 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 9 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder overvåkings- og kontrolltiltak,
 3. c.
  del 9 nr. 3 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 17
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko, oppfyller kravene i
 1. a.
  artikkel 6 nr. 1 når det gjelder risikobasert overvåking,
 2. b.
  del 10 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 3. c.
  del 10 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 18
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, oppfyller kravene i
 1. a.
  artikkel 6 nr. 1 når det gjelder risikobasert overvåking,
 2. b.
  del 11 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 3. c.
  del 11 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.
Artikkel 19
Krav til godkjenning av fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold
Ved godkjenningen skal vedkommende myndighet sikre at fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, oppfyller kravene i
 1. a.
  del 12 nr. 1 i vedlegg I når det gjelder biosikkerhetstiltak,
 2. b.
  del 12 nr. 2 i vedlegg I når det gjelder lokaler og utstyr.

AVDELING II
REGISTRE OVER REGISTRERTE OG GODKJENTE AKVAKULTURANLEGG SOM SKAL FØRES AV VEDKOMMENDE MYNDIGHET

KAPITTEL 1
Registre over akvakulturanlegg som føres av vedkommende myndighet
Artikkel 20
Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registeret over registrerte akvakulturanlegg
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 185 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429, skal vedkommende myndighet for hvert akvakulturanlegg den registrerer, føre inn følgende opplysninger i registeret over akvakulturanlegg fastsatt i artikkel 185 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning:
 1. a.
  Det unike registreringsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Datoen for vedkommende myndighets registrering.
 3. c.
  Akvakulturanleggets adresse og geografiske koordinater (breddegrad og lengdegrad).
 4. d.
  En beskrivelse av lokaler og utstyr.
 5. e.
  Kategorier av akvakulturdyr som holdes i akvakulturanlegget.
 6. f.
  Omtrentlig antall og/eller største tillatte biomasse av akvakulturdyr som kan holdes i akvakulturanlegget.
 7. g.
  Tidsrommet der det holdes akvakulturdyr i akvakulturanlegget dersom det ikke er i bruk kontinuerlig, herunder opplysninger om sesongbestemt bruk eller bruk ved særlige hendelser, dersom det er relevant.
 8. h.
  Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette.
KAPITTEL 2
Registre over akvakulturanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet
Artikkel 21
Vedkommende myndighets opplysningsplikt når det gjelder registeret over godkjente akvakulturanlegg
1. I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 185 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429, skal vedkommende myndighet for hvert akvakulturanlegg eller hver gruppe av akvakulturanlegg den godkjenner, føre inn følgende opplysninger i registeret over godkjente akvakulturanlegg som er fastsatt i artikkel 185 nr. 1 bokstav b) og c) i nevnte forordning:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Datoen for vedkommende myndighets godkjenning eller for vedkommende myndighets eventuelle midlertidige oppheving eller tilbaketrekking av godkjenningen.
 3. c.
  Adressen og de geografiske koordinatene (breddegrad og lengdegrad) til det godkjente akvakulturanlegget eller den godkjente gruppen av akvakulturanlegg.
 4. d.
  En beskrivelse av relevante lokaler og utstyr.
 5. e.
  Kategorier av akvakulturdyr som holdes i akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg.
 6. f.
  Omtrentlig antall og/eller største tillatte biomasse av akvakulturdyr som kan holdes i akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg.
 7. g.
  Tidsrommet der det holdes akvakulturdyr i akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg dersom anlegget ikke er i bruk kontinuerlig, herunder opplysninger om sesongbestemt bruk eller bruk ved særlige hendelser, dersom det er relevant.
 8. h.
  Datoen for opphør av virksomheten dersom den driftsansvarlige har underrettet vedkommende myndighet om dette.
2. I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 185 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, skal vedkommende myndighet legge ut ajourførte opplysninger om helsestatusen til akvakulturdyrene som holdes i akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 181 nr. 1 i nevnte forordning, på en Internett-basert informasjonsside som er offentlig tilgjengelig.
Disse ajourførte helseopplysningene skal minst angi helsestatusen til akvakulturanlegget eller gruppen av akvakulturanlegg for hver relevant, listeført sykdom og hver relevant sykdomskategori ved å angi
 1. a.
  om anlegget er fritt for en kategori B-sykdom eller en kategori C-sykdom,
 2. b.
  om anlegget deltar i et program for utryddelse av en kategori B-sykdom eller en kategori C-sykdom,
 3. c.
  om anlegget deltar i et program for frivillig overvåking av en kategori C-sykdom, eller
 4. d.
  alle andre opplysninger som gjelder en kategori B-, kategori C- eller kategori D-sykdom, enn opplysningene som er angitt i bokstav a), b) og c).

AVDELING III
DRIFTSANSVARLIGES JORUNALFØRINGSPLIKT UTOVER FORPLIKTELSENE FASTSATT I FORORDNING (EU) 2016/429

KAPITTEL 1
Journaler som skal føres av driftsansvarlige for registrerte eller godkjente akvakulturanlegg
Artikkel 22
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for registrerte akvakulturanlegg
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for registrerte akvakulturanlegg journalføre og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike registreringsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Nærmere opplysninger om eventuelle undersøkelser som ble foretatt etter forekomst av økt dødelighet eller mistanke om forekomst av sykdom.
 3. c.
  Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til akvakulturanlegget, eller som ble sendt med slike forsendelser som er sendt fra akvakulturanlegget, etter hva som er relevant.
 4. d.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 23
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, unntatt akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 27-34
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, unntatt akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 27-34 i denne forordningen, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Gjeldende risikokategori for akvakulturanlegget, som fastsatt av vedkommende myndighet.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1.
 4. d.
  Nærmere opplysninger om forflytninger til akvakulturanlegget, herunder
  1. i.
   det unike godkjennings- eller registreringsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et annet akvakulturanlegg, eller
  2. ii.
   beliggenheten til habitatet som de viltlevende akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til akvakulturanlegget.
 5. e.
  Nærmere opplysninger om forflytninger fra akvakulturanlegget, herunder
  1. i.
   akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, og ved forflytning av akvakulturdyr, også det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, eller
  2. ii.
   ved utsetting i naturen, nærmere opplysninger om habitatet som akvakulturdyrene vil bli satt ut i.
 6. f.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra anlegget.
 7. g.
  Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 8. h.
  Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser som er sendt fra akvakulturanlegget, etter hva som er relevant.
 9. i.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 24
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for en godkjent gruppe av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr
1. I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for akvakulturanlegg i en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 177 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Gjeldende risikokategori for gruppen av akvakulturanlegg, som fastsatt av vedkommende myndighet.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 nr. 2.
 4. d.
  Nærmere opplysninger om forflytninger til akvakulturanlegget, herunder
  1. i.
   det unike godkjennings- eller registreringsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et akvakulturanlegg utenfor gruppen, eller
  2. ii.
   beliggenheten til habitatet som de viltlevende akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til akvakulturanlegget.
 5. e.
  Nærmere opplysninger om forflytninger fra gruppen av akvakulturanlegg, herunder
  1. i.
   akvakulturdyr og produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, og ved forflytning av akvakulturdyr, også det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, dersom akvakulturdyrene sendes til et annet anlegg utenfor gruppen, eller
  2. ii.
   ved utsetting i naturen, nærmere opplysninger om habitatet som akvakulturdyrene vil bli satt ut i.
 6. f.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra akvakulturanlegget.
 7. g.
  Nærmere opplysninger om biosikkerhetsplanen som anvendes, og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 8. h.
  Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser som er sendt fra akvakulturanlegget, etter hva som er relevant.
 9. i.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
2. Den driftsansvarlige for en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 177 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429, skal føre journal over eller oppbevare opplysningene angitt i nr. 1 bokstav a)-i) i denne artikkelen på vegne av hvert akvakulturanlegg i gruppen.
Artikkel 25
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente avgrensede akvakulturanlegg
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente avgrensede akvakulturanlegg føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt det avgrensede akvakulturanlegget.
 2. b.
  Nærmere opplysninger om forflytninger til og fra det avgrensede akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til opprinnelses- eller bestemmelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra eller sendes til et annet akvakulturanlegg.
 3. c.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvakulturdyr til eller henter akvakulturdyr fra det avgrensede akvakulturanlegget.
 4. d.
  Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av planen for sykdomsovervåking som er fastsatt i del 3 nr. 2 i vedlegg I.
 5. e.
  Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem som foretas når økt dødelighet eller mistanke om forekomst av sykdom undersøkes.
 6. f.
  Nærmere opplysninger om vaksinasjon eller behandling av akvakulturdyr som er fastsatt i del 3 nr. 2 bokstav c) i vedlegg I, dersom det er relevant.
 7. g.
  Nærmere opplysninger om isolasjon av eller karantene for innkommende akvakulturdyr, eventuelle instruksjoner fra vedkommende myndighet når det gjelder isolasjon og karantene samt relevante observasjoner som ble gjort i en eventuell isolasjons- eller karantenetid.
 8. h.
  Biosikkerhetsplanen for det avgrensede akvakulturanlegget.
 9. i.
  Alle andre dokumenter som følger med akvakulturdyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 26
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 187 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr.
 2. b.
  Biosikkerhetsplanen for næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 3. c.
  Vedlikeholdsdokumentasjon for systemet for rensing av spillvann som brukes i næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr.
 4. d.
  Dokumentasjon for å verifisere virkningen av systemet for vannrensing.
 5. e.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr.
 6. f.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 27
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente rensesentraler
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente rensesentraler føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt den godkjente rensesentralen.
 2. b.
  Biosikkerhetsplanen for den godkjente rensesentralen og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 3. c.
  Vedlikeholdsdokumentasjon for systemet for rensing av spillvann som brukes i den godkjente rensesentralen.
 4. d.
  Dokumentasjon for å verifisere virkningen av systemet for vannrensing.
 5. e.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 28
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente ekspedisjonssentraler
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente ekspedisjonssentraler føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt den godkjente ekspedisjonssentralen.
 2. b.
  Biosikkerhetsplanen for den godkjente ekspedisjonssentralen og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 3. c.
  Vedlikeholdsdokumentasjon for systemet for rensing av spillvann som brukes i den godkjente ekspedisjonssentralen.
 4. d.
  Dokumentasjon for å verifisere virkningen av systemet for vannrensing.
 5. e.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 29
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente gjenutleggingsområder
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente gjenutleggingsområder føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt det godkjente gjenutleggingsområdet.
 2. b.
  Biosikkerhetsplanen for det godkjente gjenutleggingsområdet og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 3. c.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 30
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente karanteneanlegg for akvakulturdyr
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente karanteneanlegg for akvakulturdyr føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt karanteneanlegget.
 2. b.
  Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente karanteneanlegget, herunder
  1. i.
   det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et annet akvakulturanlegg, eller
  2. ii.
   beliggenheten til habitatet som de akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til det godkjente karanteneanlegget.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente karanteneanlegget, herunder
  1. i.
   det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget eller
  2. ii.
   beliggenheten til habitatet der akvakulturdyrene er satt ut i naturen.
 4. d.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente karanteneanlegget.
 5. e.
  Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av sykdomsovervåkingen som er fastsatt i del 8 nr. 2 i vedlegg I.
 6. f.
  Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem som er fastsatt i del 8 nr. 2 i vedlegg I.
 7. g.
  Eventuelle instruksjoner fra vedkommende myndighet når det gjelder observasjoner som ble gjort i en eventuell isolasjons- eller karantenetid.
 8. h.
  Biosikkerhetsplanen for det godkjente karanteneanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 9. i.
  Dokumentasjon på at miljøparametrene i det godkjente karanteneanlegget bidrar til at tegn på relevante listeførte eller nye sykdommer vises.
 10. j.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 31
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente akvakulturanlegget, herunder
  1. i.
   det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et annet akvakulturanlegg, eller
  2. ii.
   beliggenheten til habitatet som de akvatiske dyrene ble hentet fra før de ble sendt til det godkjente akvakulturanlegget.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente akvakulturanlegget, herunder
  1. i.
   det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget eller
  2. ii.
   ved utsetting i naturen, nærmere opplysninger om habitatet som akvakulturdyrene vil bli satt ut i.
 4. d.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente akvakulturanlegget.
 5. e.
  Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av sykdomsovervåkingen som er fastsatt i del 9 nr. 2 i vedlegg I.
 6. f.
  Resultatene av kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser og kontroll post mortem som er fastsatt i del 9 nr. 2 i vedlegg I.
 7. g.
  Eventuelle instruksjoner fra vedkommende myndighet når det gjelder observasjoner som ble gjort i isolasjonstiden på 90 dager nevnt i del 9 nr. 2 i vedlegg I.
 8. h.
  Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 9. i.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 32
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Gjeldende risikokategori for det godkjente akvakulturanlegget, som fastsatt av vedkommende myndighet.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1, dersom det er relevant.
 4. d.
  Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et annet akvakulturanlegg.
 5. e.
  Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger.
 6. f.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente akvakulturanlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger.
 7. g.
  Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 8. h.
  Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til det godkjente akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser som er sendt fra det godkjente akvakulturanlegget, etter hva som er relevant.
 9. i.
  Alle andre dokumenter som følger med akvakulturdyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 33
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt akvakulturanlegget.
 2. b.
  Gjeldende risikokategori for det godkjente akvakulturanlegget, som fastsatt av vedkommende myndighet.
 3. c.
  Nærmere opplysninger om gjennomføringen og resultatene av den risikobaserte overvåkingen som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1, dersom det er relevant.
 4. d.
  Nærmere opplysninger om forflytninger til det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til opprinnelsesanlegget for alle akvakulturdyr som mottas fra et annet akvakulturanlegg.
 5. e.
  Nærmere opplysninger om forflytninger fra det godkjente akvakulturanlegget, herunder det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til bestemmelsesanlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger.
 6. f.
  Navn på og adresse til transportører som leverer akvatiske dyr til eller henter akvakulturdyr fra det godkjente akvakulturanlegget, unntatt når det gjelder forflytninger til husholdninger.
 7. g.
  Biosikkerhetsplanen for det godkjente akvakulturanlegget og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 8. h.
  Egenerklæringsdokumenter utstedt i samsvar med artikkel 218 i forordning (EU) 2016/429, som ble mottatt sammen med forsendelser av akvakulturdyr som er kommet til det godkjente akvakulturanlegget, eller som ble sendt med forsendelser som er sendt fra det godkjente akvakulturanlegget, etter hva som er relevant.
 9. i.
  Alle andre dokumenter som følger med de akvatiske dyrene, dersom det er relevant.
Artikkel 34
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for godkjente fartøyer eller andre godkjente mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 186 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429, skal driftsansvarlige for godkjente fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, føre journal over og oppbevare følgende opplysninger:
 1. a.
  Det unike godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet har tildelt fartøyet eller andre mobile anlegg.
 2. b.
  Dato og klokkeslett for når akvakulturdyrene ble lastet om bord på det godkjente fartøyet eller inn i andre godkjente mobile anlegg.
 3. c.
  Navn, adresse og unikt registrerings- eller godkjenningsnummer for hvert akvakulturanlegg der det ble lastet og losset akvakulturdyr, dersom det er relevant.
 4. d.
  Datoen når og stedet hvor fartøyet eller andre mobile anlegg ble fylt med vann før lasting, og dersom det er relevant, vannet ble skiftet ut mellom lasting og lossing.
 5. e.
  Nærmere opplysninger om ruten fra et akvakulturanlegg til et annet, dersom det er relevant.
 6. f.
  Nærmere opplysninger om hver behandling eller hver prosedyre knyttet til dyrehold som finner sted på det godkjente fartøyet eller i andre godkjente mobile anlegg.
 7. g.
  Biosikkerhetsplanen for det godkjente fartøyet eller andre godkjente mobile anlegg og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 8. h.
  Alle andre dokumenter som følger med akvakulturdyrene, dersom det er relevant.
KAPITTEL 2
Journaler som skal føres av transportører
Artikkel 35
Journalføringsplikt for transportører av akvatiske dyr
I tillegg til opplysningene som kreves i artikkel 188 i forordning (EU) 2016/429, skal transportører av akvatiske dyr føre journal over og oppbevare følgende opplysninger for hvert transportmiddel som brukes til å flytte akvatiske dyr:
 1. a.
  Kjennemerket når det gjelder veitransport, IMO-identifikasjonsnummeret når det gjelder sjøtransport, eller andre identifikasjonsmerker som entydig identifiserer andre transportmidler som brukes til transport av akvatiske dyr.
 2. b.
  Dato og klokkeslett for når de akvatiske dyrene ble lastet i akvakulturanlegget eller opprinnelseshabitatet.
 3. c.
  Navn, adresse og unikt registerings- eller godkjenningsnummer for hvert akvakulturanlegg der transportmiddelet har vært.
 4. d.
  Beliggenheten til hvert habitat som de viltlevende akvatiske dyrene er hentet fra.
 5. e.
  Dato og klokkeslett for når de akvatiske dyrene ble losset i akvakulturanlegget eller bestemmelseshabitatet.
 6. f.
  Dato, klokkeslett og sted for eventuell utskifting av vann.
 7. g.
  Biosikkerhetsplanen for transportmiddelet og dokumentasjon på at planen gjennomføres.
 8. h.
  Referansenumrene på dokumentene som følger forsendelsene av akvatiske dyr.

DEL III
OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 36
Oppheving

Vedtak 2008/392/EF oppheves med virkning fra 21. april 2021.
Henvisninger til den opphevede rettsakten skal forstås som henvisninger til denne forordningen.

Artikkel 37
Overgangstiltak når det gjelder opplysninger i vedkommende myndigheters registre over eksisterende akvakulturanlegg og driftsansvarlige

Når det gjelder de eksisterende akvakulturanleggene og driftsansvarlige nevnt i artikkel 279 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 som omfattes av artikkel 20 og 21 i denne forordningen, skal medlemsstatene sikre at opplysningene som kreves i artikkel 20 og 21 for alle disse akvakulturanleggene og driftsansvarlige, føres i vedkommende myndigheters registre over registrerte og godkjente akvakulturanlegg innen 21. april 2021.

Artikkel 38
Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 21. april 2021.
Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 30. januar 2020.
For Kommisjonen
Ursula VON DER LEYEN
President

VEDLEGG I
KRAV TIL GODKJENNING AV AKVAKULTURANLEGG, SOM NEVNT I DEL II AVDELING I KAPITTEL 2

DEL 1
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 7

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 7 bokstav b):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre en biosikkerhetsplan i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i akvakulturanlegget.
   2. ii.
    Dersom følgende funksjonelle enheter finnes i samme akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt med egnede hygienebarrierer:
    • -
     Klekkeenheter.
    • -
     Oppfôringsenheter.
    • -
     Foredlingsenheter.
    • -
     Ekspedisjonssentral.
   3. iii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   4. iv.
    Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret følges.
   5. v.
    Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko, og disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.
   6. vi.
    Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig samtidig som det skal være praktisk mulig med tanke på den anvendte produksjonsmetoden, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/20098.
   7. vii.
    Utstyr i akvakulturanlegget skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver produksjonssyklus.
   8. viii.
    Dersom akvakulturanlegg mottar befruktede egg fra andre anlegg, skal disse eggene dersom det er biologisk mulig, desinfiseres på en hensiktsmessig måte ved ankomst, og all emballasje skal desinfiseres eller sluttbehandles på en biosikker måte.
   9. ix.
    Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før akvatiske dyr lastes eller losses i akvakulturanlegget.
  2. b.
   Driftsansvarlige skal utpeke en navngitt person som skal ha ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 7 bokstav c):
  1. a.
   Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold for de akvakulturdyrene som holdes i akvakulturanlegget.
  2. b.
   Akvakulturanlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta tilfredsstillende helseovervåking.
  3. c.
   Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.
  4. d.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør, og akvakulturanleggets miljømessige begrensninger.
  5. e.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler.
8 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1).

DEL 2
Krav til godkjenning av grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra enten levende eller som produkter av animalsk opprinnelse fra akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 8

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for grupper av akvakulturanlegg der akvakulturdyr holdes med henblikk på å flyttes derfra, som nevnt i artikkel 8 bokstav b):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre en biosikkerhetsplan i samsvar med artikkel 5, og når de utarbeider biosikkerhetsplanen, skal de ta hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i hvert akvakulturanlegg i gruppen.
   2. ii.
    Dersom følgende funksjonelle enheter finnes i samme akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt med egnede hygienebarrierer:
    • -
     Klekkeenheter.
    • -
     Oppfôringsenheter.
    • -
     Foredlingsenheter.
    • -
     Ekspedisjonssentral.
   3. iii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i det enkelte akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   4. iv.
    Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret følges.
   5. v.
    Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko, og disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres på hvert akvakulturanlegg, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.
   6. vi.
    Døde akvakulturdyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig samtidig som det skal være praktisk mulig med tanke på den anvendte produksjonsmetoden, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
   7. vii.
    Utstyr i hvert akvakulturanlegg skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver produksjonssyklus.
   8. viii.
    Dersom akvakulturanlegg mottar befruktede egg fra andre anlegg, skal disse eggene dersom det er biologisk mulig, desinfiseres på en hensiktsmessig måte ved ankomst, og all emballasje skal desinfiseres eller sluttbehandles på en biosikker måte.
   9. ix.
    Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før akvakulturdyr lastes eller losses i akvakulturanlegget.
  2. b.
   Ansvaret for å gjennomføre tiltakene angitt i biosikkerhetsplanen skal ligge hos
   1. i.
    den driftsansvarlige for hvert enkelt akvakulturanlegg i en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 177 bokstav a) i forordning (EU) 2016/429,
   2. ii.
    den driftsansvarlige for en gruppe av akvakulturanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 177 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i grupper av akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 8 bokstav c):
  1. a.
   Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold for de akvakulturdyrene som holdes i hvert akvakulturanlegg i gruppen.
  2. b.
   Hvert akvakulturanlegg i gruppen skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta helseovervåking.
  3. c.
   Utstyr og lokaler i hvert akvakulturanlegg i gruppen skal være framstilt av materialer som lett kan rengjøres og desinfiseres.
  4. d.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer i hvert akvakulturanlegg i gruppen, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør, og akvakulturanleggets miljømessige begrensninger.
  5. e.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler i hvert akvakulturanlegg i gruppen.

DEL 3
Krav til godkjenning av avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9 bokstav b):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i det avgrensede akvakulturanlegget.
   2. ii.
    Dersom det finnes ulike funksjonelle enheter i samme avgrensede akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt med hygienebarrierer.
   3. iii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i det avgrensede akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   4. iv.
    Besøkende skal bruke vernetøy og vernesko som utleveres av den driftsansvarlige.
   5. v.
    Utstyr skal ikke deles med andre akvakulturanlegg.
   6. vi.
    Døde dyr skal fjernes hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
   7. vii.
    Utstyret i det avgrensede akvakulturanlegget skal rengjøres og desinfiseres tilstrekkelig hyppig.
   8. viii.
    Dersom avgrensede akvakulturanlegg mottar befruktede egg fra andre anlegg, skal disse eggene dersom det er biologisk mulig og ikke påvirker forskningsmålene, desinfiseres på en hensiktsmessig måte ved ankomst, og all emballasje skal desinfiseres eller sluttbehandles på en biosikker måte.
   9. ix.
    Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før akvakulturdyr lastes eller losses i anlegget.
  2. b.
   Driftsansvarlige skal utpeke en navngitt person som skal ha ansvar for å gjennomføre det avgrensede akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder overvåkings- og kontrolltiltak for avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9 bokstav c):
  1. a.
   En plan for sykdomsovervåking skal gjennomføres, og den skal omfatte egnede tiltak for å bekjempe sykdom hos akvakulturdyr og skal ajourføres etter hvor mange og hvilke arter av akvakulturdyr som finnes i det avgrensede akvakulturanlegget, og den epidemiologiske situasjonen i og omkring det avgrensede akvakulturanlegget når det gjelder listeførte og nye sykdommer.
  2. b.
   Akvakulturdyr som mistenkes å være smittet av agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, skal gjennomgå kliniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser eller kontroll post mortem.
  3. c.
   Akvakulturdyr skal vaksineres og behandles mot smittsomme sykdommer etter behov.
 3. 3.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i avgrensede akvakulturanlegg, som nevnt i artikkel 9 bokstav d):
  1. a.
   akvakulturanlegg skal være tydelig avgrenset, og akvatiske dyrs og menneskers adgang til lokaler for dyr skal holdes under kontroll.
  2. b.
   Det skal om nødvendig finnes egnede lokaler til å sette akvakulturdyr som innføres fra andre anlegg, i karantene.
  3. c.
   Det skal være mulig å holde akvakulturdyr i isolasjon.
  4. d.
   Tanker og andre beholdere skal ha tilfredsstillende standard og være utformet slik at
   1. i.
    kontakt med akvatiske dyr utenfor disse forhindres, og slik at det lett kan gjennomføres kontroll og eventuell nødvendig behandling,
   2. ii.
    gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr lett kan rengjøres og desinfiseres.
  5. e.
   Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold for de akvakulturdyrene som holdes i det avgrensede akvakulturanlegget.
  6. f.
   Det avgrensede akvakulturanlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta tilfredsstillende helseovervåking.
  7. g.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler.
  8. h.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør.
  9. i.
   Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra det avgrensede akvakulturanlegget, behandles på en måte som sikrer at eventuelle smittsomme agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, er fullstendig inaktivert før spillvannet slippes ut.

DEL 4
Krav til godkjenning av næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 11

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 11 bokstav a):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen for næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til minst følgende elementer når dyr som er smittet av en listeført eller ny sykdom, slaktes eller foredles i foretakets lokaler:
   1. i.
    Besøk til foretaket skal unngås, men dersom det er uunngåelig, skal de besøkende kontrolleres, og den driftsansvarlige skal utlevere vernetøy og vernesko som sluttbehandles eller rengjøres og desinfiseres på en sikker måte etter bruk.
   2. ii.
    Personalet ved næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, skal bruke vernetøy og vernesko som skal rengjøres og desinfiseres tilstrekkelig hyppig.
   3. iii.
    Foretaket skal ha et egnet desinfeksjonssystem for å sikre at spillvann fra næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, behandles på en måte som sikrer at eventuelle sykdomsagenser er inaktivert før spillvannet slippes ut.
   4. iv.
    Foretaket skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter; slike biprodukter skal bearbeides som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 12 eller artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
   5. v.
    Tilstrekkelig rengjøring og desinfisering skal være foretatt før nye forsendelser av akvatiske dyr beregnet på foredling ankommer foretaket.
   6. vi.
    Det skal være innført egnede tiltak for å sikre at alle transportmidler og tilhørende containere som brukes til å levere akvatiske dyr til et næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, rengjøres og desinfiseres før de forlater foretaket.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i næringsmiddelforetak som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 11 bokstav b):
  1. a.
   Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr skal lett kunne rengjøres og desinfiseres.
  2. b.
   Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra næringsmiddelforetaket som gjennomfører tiltak for å bekjempe sykdom hos akvatiske dyr, behandles på en måte som sikrer at eventuelle smittsomme agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, er fullstendig inaktivert før spillvannet slippes ut.
  3. c.
   Det skal finnes egnet utstyr som er forenlig med foretakets type produksjonsvirksomhet, til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler.
  4. d.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør.

DEL 5
Krav til godkjenning av rensesentraler, som nevnt i artikkel 12

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for rensesentraler, som nevnt i artikkel 12 bokstav a):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder på rensesentralen.
   2. ii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende på rensesentralen og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   3. iii.
    Utstyr skal ikke deles mellom anlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret.
   4. iv.
    Besøkende til rensesentralen skal kontrolleres dersom de utgjør en risiko for spredning av sykdom, og disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres på rensesentralen, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til rensesentralen, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra rensesentralen.
   5. v.
    Utstyr på rensesentralen skal rengjøres og desinfiseres etter rensesyklusen.
   6. vi.
    Spillvann fra rensesentralen skal ikke slippes ut direkte til vannforekomster uten tilstrekkelig behandling dersom de akvatiske dyrenes helsestatus kan settes i fare av listeførte eller nye sykdommer.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr på rensesentraler, som nevnt i artikkel 12 bokstav b):
  1. a.
   Rensesentralen skal ha gode hygieniske forhold.
  2. b.
   Utstyr og lokaler skal være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.
  3. c.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler.
  4. d.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør.
  5. e.
   Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra rensesentralen, behandles ved behov for å sikre at eventuelle agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, er inaktivert før avløpsvannet slippes ut.

DEL 6
Krav til godkjenning av ekspedisjonssentraler, som nevnt i artikkel 13

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for ekspedisjonssentraler, som nevnt i artikkel 13 bokstav a):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder på ekspedisjonssentralen.
   2. ii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende på ekspedisjonssentralen og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   3. iii.
    Utstyr skal ikke deles mellom anlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret.
   4. iv.
    Besøkende til ekspedisjonssentralen skal kontrolleres dersom de utgjør en risiko for spredning av sykdom, og disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres på anlegget, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til anlegget, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.
   5. v.
    Utstyr på ekspedisjonssentralen skal rengjøres og desinfiseres etter ekspedisjonsprosessen.
   6. vi.
    Spillvann fra ekspedisjonssentralen skal ikke slippes ut direkte til vannforekomster uten tilstrekkelig behandling dersom de akvatiske dyrenes helsestatus kan settes i fare av listeførte eller nye sykdommer.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr på ekspedisjonssentraler, som nevnt i artikkel 13 bokstav b):
  1. a.
   Ekspedisjonssentralen skal ha gode hygieniske forhold.
  2. b.
   Utstyr og lokaler skal være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.
  3. c.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler.
  4. d.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør.
  5. e.
   Det skal finnes egnet desinfeksjonsutstyr for å sikre at alt spillvann som slippes ut fra ekspedisjonssentralen, behandles ved behov for å sikre at eventuelle agenser som forårsaker listeførte eller nye sykdommer, er inaktivert før spillvannet slippes ut.

DEL 7
Krav til godkjenning av gjenutleggingsområder, som nevnt i artikkel 14

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for gjenutleggingsområder, som nevnt i artikkel 14 bokstav a):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i gjenutleggingsområdet.
   2. ii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i gjenutleggingsområdet og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   3. iii.
    Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret.
   4. iv.
    Besøkende til gjenutleggingsområdet skal kontrolleres dersom de utgjør en risiko for spredning av sykdom, og disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres i gjenutleggingsområdet, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til gjenutleggingsområdet, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra gjenutleggingsområdet.
   5. v.
    Utstyr i gjenutleggingsområdet skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver rensesyklus.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i gjenutleggingsområder, som nevnt i artikkel 14 bokstav b):
  1. a.
   Gjenutleggingsområdet skal så langt det er mulig ha gode hygieniske forhold.
  2. b.
   Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.
  3. c.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, dersom det er relevant, og utstyr og transportmidler.
  4. d.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør, og gjenutleggingsområdets miljømessige begrensninger.

DEL 8
Krav til godkjenning av karanteneanlegg, som nevnt i artikkel 15

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for karanteneanlegg for akvatiske dyr, som nevnt i artikkel 15 bokstav a):
  1. a.
   Karanteneanlegget skal ligge i sikker avstand fra andre karanteneanlegg, akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg med en avstand som vedkommende myndighet fastsetter på grunnlag av en risikovurdering der det skal tas hensyn til de relevante listeførte og nye sykdommenes epidemiologi.
  2. b.
   Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen som er fastsatt i artikkel 5, og som skal omfatte minst følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder som er angitt i biosikkerhetsplanen.
   2. ii.
    Dersom det finnes flere karanteneenheter i samme karanteneanlegg, skal det treffes tiltak for å sikre at enhetene er epidemiologisk atskilt.
   3. iii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i karanteneanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   4. iv.
    Utstyr skal ikke deles mellom karanteneenheter i et karanteneanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret. Utstyr skal ikke deles med andre anlegg.
   5. v.
    Bare personer med adgangstillatelse skal ha adgang til karanteneanlegget.
   6. vi.
    Personer som går inn i karanteneanlegget, skal bruke det vernetøyet og de verneskoene som blir utlevert, og dette skal sluttbehandles eller rengjøres og desinfiseres på en sikker måte etter bruk.
   7. vii.
    Døde dyr skal fjernes fra alle karanteneenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles som kategori 1- eller kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 12 eller 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
   8. viii.
    Alt utstyr i karanteneanleggene skal rengjøres og desinfiseres når karantenetiden er over.
   9. ix.
    Den påkrevde karantenetiden skal begynne når det siste akvatiske dyret i kohorten som skal settes i karantene, innføres.
   10. x.
    Hver karanteneenhet skal tømmes for dyr, rengjøres og desinfiseres etter karantenetiden og holdes tom for dyr i minst sju dager før nye akvatiske dyr innføres.
   11. xi.
    Det skal tas forholdsregler for å hindre krysskontaminering mellom innkommende og utgående forsendelser av akvatiske dyr.
   12. xii.
    Dyr som frigis fra karanteneanlegget, skal oppfylle kravene til forflytning av akvakulturdyr mellom medlemsstater.
  3. c.
   En navngitt person skal ha ansvar for å gjennomføre karanteneanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder overvåkings- og kontrolltiltak for karanteneanlegg for akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 15 bokstav b):
  1. a.
   Miljøforhold som ligger til rette for at de kliniske tegnene på de relevante listeførte eller nye sykdommene uttrykkes, skal opprettholdes i karanteneanlegget i hele karantenetiden.
  2. b.
   Alle akvakulturdyr som dør eller har symptomer på sykdom i karantenetiden, skal undersøkes klinisk av en veterinær, og det skal foretas testing av prøver ved et laboratorium som vedkommende myndighet har utpekt for dette formålet.
  3. c.
   Fisk, bløtdyr og krepsdyr av listeførte arter skal settes i karantene under forholdene angitt i bokstav a) i minst 90 dager.
  4. d.
   Innen 15 dager etter karantenetidens utløp skal det tas prøver fra det antallet akvakulturdyr som vil sikre at det relevante patogenet påvises med et konfidensnivå på 95 % dersom målprevalensen er 2 %. Disse akvakulturdyrene kan tas fra kohorten som er satt i karantene, eller fra kontrollakvakulturdyr som deler habitat og som er mottakelige for den relevante listeførte eller nye sykdommen og brukes som diagnostisk hjelpemiddel under karantenen.
 3. 3.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i karanteneanlegg for akvakulturdyr, som nevnt i artikkel 15 bokstav c):
  1. a.
   Karanteneanleggets vannforsyning skal være fri for agenser som forårsaker den relevante listeførte eller nye sykdommen.
  2. b.
   Spillvann fra karanteneanlegget skal behandles på en måte som sikrer at smittsomme agenser som forårsaker listeførte og nye sykdommer, er inaktivert før spillvannet slippes ut.
  3. c.
   Systemet for rensing av spillvann skal være utstyrt med et feilsikkert reservesystem som sikrer kontinuerlig drift og fullstendig inneslutning av de relevante smittsomme agensene.
  4. d.
   Karanteneanleggene skal være tydelig avgrenset, og dyrs og menneskers adgang skal holdes under kontroll.
  5. e.
   Personale som har ansvar for å foreta veterinærkontroll, skal ha lokaler med tilstrekkelig utstyr til rådighet, om nødvendig med garderober og dusjer.
  6. f.
   Det skal være mulig å holde akvakulturdyr i isolasjon ved behov.
  7. g.
   Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr skal være utformet slik at de/det kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.
  8. h.
   Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
  9. i.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør.
  10. j.
   Den delen av karanteneanlegget der akvakulturdyrene holdes, skal ha tilfredsstillende standard og være utformet slik at kontakt med vann og dyr utenfor denne delen forhindres, og slik at kontroll og andre nødvendige prosedyrer knyttet til dyrehold lett kan utføres.

DEL 9
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg der akvakulturdyr av vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16 bokstav a):
  1. a.
   Driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5 som skal omfatte minst følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i akvakulturanlegget.
   2. ii.
    Dersom det finnes flere isolasjonsenheter i samme akvakulturanlegg, skal det treffes egnede tiltak for å sikre at enhetene er epidemiologisk atskilt.
   3. iii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   4. iv.
    Utstyr skal ikke deles mellom isolasjonsenheter i et akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret. Utstyr skal ikke deles med andre anlegg.
   5. v.
    Bare personer med adgangstillatelse skal ha adgang til akvakulturanlegget.
   6. vi.
    Personer som går inn i akvakulturanlegget, skal bruke det vernetøyet og de verneskoene som blir utlevert, og dette skal sluttbehandles eller rengjøres og desinfiseres på en sikker måte etter bruk.
   7. vii.
    Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter i anlegget hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
   8. viii.
    Alt utstyr i akvakulturanlegget, eller i den relevante isolasjonsenheten dersom akvakulturanlegget består av mer enn én slik enhet, skal rengjøres og desinfiseres når isolasjonstiden er over.
   9. ix.
    Isolasjonstiden nevnt i nr. 2 skal begynne først når det siste dyret i kohorten plasseres i akvakulturanlegget, men dersom det er flere isolasjonsenheter i akvakulturenheten, skal isolasjonstiden begynne først når det siste dyret i kohorten plasseres i isolasjonsenheten.
   10. x.
    Hver isolasjonsenhet i akvakulturanlegget skal tømmes for dyr og rengjøres og desinfiseres når isolasjonstiden er over.
   11. xi.
    Det skal tas forholdsregler for å hindre krysskontaminering mellom innkommende og utgående forsendelser av akvatiske dyr.
   12. xii.
    Dyr som frigis fra akvakulturanlegget der de har vært i isolasjon, skal oppfylle kravene til forflytning av akvatiske dyr mellom medlemsstater.
  2. b.
   Driftsansvarlige skal sikre at en navngitt person har ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder overvåkings- og kontrolltiltak for akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16 bokstav b):
  1. a.
   Fisk, bløtdyr og krepsdyr av listeførte arter skal holdes i isolasjon i minst 90 dager.
  2. b.
   Alle akvakulturdyr som dør eller har symptomer på sykdom i isolasjonstiden på 90 dager, skal undersøkes klinisk av en veterinær, og det skal foretas testing av prøver ved et laboratorium som vedkommende myndighet har utpekt for dette formålet.
 3. 3.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg der akvakulturdyr av listeførte vektorarter holdes i isolasjon inntil de ikke lenger anses som vektorer, som nevnt i artikkel 16 bokstav c):
  1. a.
   Det skal være mulig å holde akvakulturdyr i isolasjon.
  2. b.
   Akvakulturanleggets vannforsyning skal være fri for listeførte arter og agenser som forårsaker de relevante listeførte eller nye sykdommene.
  3. c.
   Dersom det er nødvendig for ikke å sette resipientens helsestatus i fare, skal spillvann fra akvakulturanlegget behandles på en måte som sikrer at smittsomme agenser som forårsaker listeførte og nye sykdommer, er inaktivert før spillvannet slippes ut.
  4. d.
   Dyrs adgang til akvakulturanlegget skal holdes under kontroll.
  5. e.
   Gulv, vegger og alt annet materiale eller utstyr skal være utformet slik at de/det kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.
  6. f.
   Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
  7. g.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør.

DEL 10
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i artikkel 17

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko, som nevnt i artikkel 17:
  1. a.
   Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i anlegget.
   2. ii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal brukes utelukkende i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   3. iii.
    Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko. Disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.
   4. iv.
    Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
  2. b.
   En navngitt person skal ha ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg som er lukkede anlegg der det holdes akvariedyr, og der forflytningsmønstrene utgjør en vesentlig sykdomsrisiko, som nevnt i artikkel 17 bokstav c):
  1. a.
   Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold for de dyrene som holdes i anlegget.
  2. b.
   Akvakulturanlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta helseovervåking.
  3. c.
   Utstyr og lokaler skal være framstilt av materialer som lett kan rengjøres og desinfiseres.
  4. d.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler.
  5. e.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen for spredning av sykdommer som disse predatorene utgjør.
  6. f.
   Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

DEL 11
Krav til godkjenning av akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i artikkel 18

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i artikkel 18 bokstav b):
  1. a.
   Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Desinfiseringsstasjoner skal installeres på kritiske steder i akvakulturanlegget.
   2. ii.
    Dersom det finnes ulike funksjonelle enheter i samme akvakulturanlegg, skal de holdes atskilt ved hjelp av egnede hygienetiltak.
   3. iii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   4. iv.
    Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret.
   5. v.
    Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko. Disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.
   6. vi.
    Døde dyr skal fjernes fra alle produksjonsenheter hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
   7. vii.
    Utstyr i akvakulturanlegget skal så langt det er mulig rengjøres og desinfiseres etter hver produksjonssyklus.
   8. viii.
    Transportørenes dokumentasjon av rengjøring og desinfisering skal verifiseres før dyr lastes eller losses i akvakulturanlegget.
  2. b.
   Driftsansvarlige skal sikre at en navngitt person har ansvar for å gjennomføre akvakulturanleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr i akvakulturanlegg som er åpne anlegg der det holdes akvariedyr, som nevnt i artikkel 18 bokstav c):
  1. a.
   Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold for de dyrene som holdes i akvakulturanlegget.
  2. b.
   Anlegget skal ha gode hygieniske forhold, og det skal være mulig å foreta tilfredsstillende helseovervåking.
  3. c.
   Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som kan rengjøres og desinfiseres på en hensiktsmessig måte.
  4. d.
   Det skal være innført egnede tiltak for å bekjempe predatorer, der det er tatt hensyn til den risikoen som disse predatorene utgjør, og akvakulturanleggets miljømessige begrensninger.
  5. e.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler, utstyr og transportmidler.
  6. f.
   Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

DEL 12
Krav til godkjenning av fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, som nevnt i artikkel 19

 1. 1.
  Følgende krav gjelder biosikkerhetstiltak for fartøyer eller andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, som nevnt i artikkel 19 bokstav a):
  1. a.
   Den driftsansvarlige skal gjennomføre biosikkerhetsplanen i samsvar med artikkel 5, der det skal tas hensyn til følgende elementer:
   1. i.
    Fartøyet eller det mobile anlegget og alt utstyr som er brukt i behandlingsprosessen, skal rengjøres og desinfiseres etter behandlingen og før fartøyet eller det mobile anlegget flyttes til et annet akvakulturanlegg.
   2. ii.
    Personalets arbeidstøy og arbeidssko skal oppbevares i akvakulturanlegget og rengjøres og desinfiseres regelmessig.
   3. iii.
    Utstyr skal ikke deles mellom akvakulturanlegg, men dersom dette ikke kan unngås, skal det innføres en egnet protokoll for rengjøring og desinfisering av utstyret, og det skal dokumenteres at protokollen gjennomføres.
   4. iv.
    Besøkende til akvakulturanlegget skal kontrolleres dersom de utgjør en sykdomsrisiko, og disse besøkende skal enten
    • -
     bruke vernetøy og vernesko som utleveres på akvakulturanlegget, eller
    • -
     rengjøre og desinfisere vernetøy og vernesko som de har med seg, når de kommer til akvakulturanlegget, og dersom det gjelder tøy og sko til flergangsbruk, når de drar fra anlegget.
   5. v.
    Årsaken til eventuell dødelighet under en behandling skal registreres, og døde dyr skal fjernes fra akvakulturanlegget hyppig nok til at infeksjonstrykket blir så lavt som mulig samtidig som det skal være praktisk mulig med tanke på behandlingsplanen for de aktuelle akvakulturdyrene.
   6. vi.
    Døde dyr skal fjernes hyppig nok til å sikre at infeksjonstrykket holdes så lavt som mulig, og skal sluttbehandles i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.
  2. b.
   Driftsansvarlige skal sikre at en navngitt person har ansvar for å gjennomføre anleggets biosikkerhetsplan, og annet personale skal ved behov rapportere til denne personen når det gjelder biosikkerhetsspørsmål.
 2. 2.
  Følgende krav gjelder lokaler og utstyr på fartøyer eller i andre mobile anlegg der akvakulturdyr holdes midlertidig for å behandles eller gjennomgå andre prosedyrer knyttet til dyrehold, som nevnt i artikkel 19 bokstav b):
  1. a.
   Egnet utstyr og egnede lokaler skal være tilgjengelig med henblikk på å opprettholde forsvarlige forhold for husdyrhold for de akvakulturdyrene som holdes i anlegget.
  2. b.
   Utstyr og lokaler skal så langt det er mulig være framstilt av materialer som lett kan rengjøres og desinfiseres.
  3. c.
   Det skal finnes egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler og utstyr.
  4. d.
   Dersom det brukes automatiserte systemer for rengjøring og desinfisering, skal virkningen av systemene valideres før de tas i bruk og deretter med hensiktsmessig hyppighet.
  5. e.
   Anlegget skal ha et egnet system for innsamling og hensiktsmessig sluttbehandling av animalske biprodukter i samsvar med artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

VEDLEGG II
RISIKOBASERT OVERVÅKING SOM SKAL GJENNOMFØRES I VISSE GODKJENTE ANLEGG

DEL 1
Risikobasert overvåking i akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg nevnt i artikkel 7, 8, 17 og 18

Risikobasert overvåking i akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 7, 8, 17 og 18, skal gjennomføres på følgende måte:
 1. a.
  Akvakulturanlegg der det holdes andre listeførte arter av akvakulturdyr enn artene nevnt i bokstav b) ii) i denne delen, skal gjennomføre risikobasert overvåking alt etter om risikoen ved anlegget er klassifisert som «høy», «middels» eller «lav» på grunnlag av en risikovurdering foretatt i samsvar med del I i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689.
 2. b.
  Akvakulturanlegg der det holdes arter av akvakulturdyr nevnt i punkt i) og ii), skal gjennomføre risikobasert overvåking dersom risikoen ved anlegget er klassifisert som «høy» på grunnlag av en risikovurdering foretatt i samsvar med del I i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689:
  1. i.
   Arter som ikke er listeført.
  2. ii.
   Listeførte arter nevnt i fjerde kolonne i tabellen i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882, men disse listeførte artene må være i kontakt med de listeførte artene nevnt i tredje kolonne i nevnte tabell for å bli klassifisert som vektorarter, og denne kontakten har ikke funnet sted.

DEL 2
Innholdet i risikobasert overvåking i akvakulturanlegg eller grupper av akvakulturanlegg som gjennomføres i samsvar med artikkel 26 i forordning (EU) 2016/429

 1. 1.
  Kontroll av journaler, kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser ved de godkjente akvakulturanleggene som er nevnt i artikkel 7, 17 og 18, skal gjennomføres på følgende måte:
  1. a.
   De relevante journalene som føres i samsvar med journalføringsplikten i henhold til artikkel 186 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 23, 32 og 33 i denne forordningen, skal undersøkes for å vurdere om det er tegn på økt dødelighet eller forekomst av en listeført eller ny sykdom i akvakulturanlegget som det skal tas hensyn til ved et veterinærbesøk.
  2. b.
   Alle deler av akvakulturanlegget skal undersøkes, og det skal rettes særlig oppmerksomhet mot de produksjonsenhetene som det er angitt økt dødelighet for i journalene nevnt i bokstav a).
  3. c.
   Dersom det etter en undersøkelse av journalene eller etter en klinisk undersøkelse av alle produksjonsenheter ikke er funnet tegn på forekomst av en listeført eller ny sykdom, skal det ikke være nødvendig å ta prøver til laboratorieundersøkelse.
  4. d.
   Dersom det oppdages nylig døde eller døende akvakulturdyr, skal et representativt utvalg av disse akvakultudyrene undersøkes klinisk både utvendig og innvendig med henblikk på å fastslå om det forekommer patologiske endringer. Denne undersøkelsen skal særlig ta sikte på å påvise listeførte eller nye sykdommer.
  5. e.
   Dersom resultatet av den kliniske undersøkelsen fastsatt i bokstav d) gir mistanke om forekomst av en slik listeført eller ny sykdom i et akvakulturanlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment der et utryddelsesprogram gjennomføres, eller som er erklært fri(tt) for den aktuelle sykdommen, skal det tas en prøve av akvakulturdyr fra nevnte akvakulturanlegg, og prøven skal undersøkes i et laboratorium i samsvar med det relevante kapittelet i del II i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689.
  6. f.
   Dersom resultatet av den kliniske undersøkelsen fastsatt i bokstav d) gir mistanke om forekomst av en listeført sykdom i et akvakulturanlegg i en medlemsstat der et overvåkingsprogram gjennomføres for den aktuelle kategori C-sykdommen, skal det tas en prøve av akvakulturdyr fra akvakulturanlegget, og prøven skal undersøkes i et laboratorium i samsvar med det relevante kapittelet i del III i vedlegg VI til delegert forordning (EU) 2020/689.
  7. g.
   Dersom resultatet av den kliniske undersøkelsen fastsatt i bokstav d) gir mistanke om forekomst av en ny sykdom, skal det tas en prøve av akvakulturdyr fra akvakulturanlegget, og prøven skal undersøkes i et laboratorium med det formål å påvise den aktuelle nye sykdommen.
 2. 2.
  Kontroll av journaler, kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser ved de godkjente gruppene av akvakulturanlegg som er nevnt i artikkel 8, skal gjennomføres på følgende måte:
  1. a.
   De relevante journalene som føres av eller på vegne av hvert akvakulturanlegg i gruppen av akvakulturanlegg i samsvar med artikkel 186 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 24 i denne forordningen, skal undersøkes for å vurdere om det er tegn på økt dødelighet eller forekomst av en listeført eller ny sykdom som det skal tas hensyn til når det avgjøres hvilket akvakulturanlegg i gruppen som skal besøkes i forbindelse med risikobasert overvåking.
  2. b.
   Dersom undersøkelsen av journaler nevnt i bokstav a) tyder på økt dødelighet eller forekomst av en listeført eller ny sykdom i et bestemt akvakulturanlegg i gruppen, skal anlegget besøkes i forbindelse med risikobasert overvåking, og trinnene som er beskrevet i nr. 1 bokstav b)-g), skal følges under besøket.
  3. c.
   Dersom undersøkelsen av journaler nevnt i bokstav a) ikke tyder på økt dødelighet eller forekomst av en listeført eller ny sykdom i et akvakulturanlegg i gruppen, skal besøket eller besøkene i forbindelse med risikobasert overvåking gjennomføres enten
   1. i.
    etter en risikovurdering, i det akvakulturanlegget eller de akvakulturanleggene i gruppen som utgjør størst risiko for innførsel av sykdom, eller
   2. ii.
    i det anlegget som har hatt størst antall forflytninger av akvakulturdyr til videre oppdrett siden siste besøk i forbindelse med risikobasert overvåking.
   I begge tilfeller skal trinnene som er beskrevet i nr. 1 bokstav c)-g), følges under besøket i forbindelse med risikobasert overvåking.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no